Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Prawa człowieka w łańcuchu dostaw - seminarium

<p style="text-align: justify;">Mazars oraz Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu serdecznie zapraszają na seminarium pt.: “W jaki sposób firmy mogą czerpać korzyści z dobrych praktyk wdrażając procesy minimalizowania ryzyka niewłaściwych zachowań w łańcuchu dostaw”. 14 marca 2016 r. – biuro Mazars w Polsce, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa.</p>

>

Przestrzeganie praw człowieka w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jest kluczowym elementem etycznego biznesu i prowadzenia go w sposób odpowiedzialny społecznie. Co więcej, jest to jeden z elementów, do których ujawniania w sprawozdaniu z działalności zobowi?zane będ? już od przyszłego roku duże spółki oraz jednostki zainteresowania publicznego, co wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/EU w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotycz?cych różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Przepisy tej Dyrektywy maj? być wdrożone do prawa polskiego do dnia 6 grudnia 2016 r.

Wśród najważniejszych wyzwań, jakie stoj? przed przedsiębiorstwami jest niewystarczaj?ca wiedza na temat tego, co stanowi dobr? praktykę w dziedzinie praw człowieka, brak odpowiednich mechanizmów zapobiegawczych i naprawczych za łamanie praw człowieka i brak wiedzy na temat kluczowych procesów, takich jak tzw. human rights due diligence.

Podczas naszego seminarium omówimy metody identyfikacji i ochrony przed złymi praktykami w całym łańcuchu dostaw, jak również opowiemy o wartości dodanej wynikaj?cej z ograniczania ryzyka i optymalizacji pozytywnych skutków społecznych - tak, aby firmy mogły osi?gać zyski, z których mog? być dumne.

Ramowy PROGRAM

9:00   Rejestracja i poczęstunek

10:00   Powitanie i wprowadzenie przez Michela Kiviatkowskiego

10:15 - 12:00   Prezentacje Richarda Karmela i Beaty Faracik

12:00 – 12:30   Pytania i odpowiedzi

Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SEMINARIUM?

Uczestnicy będ? mieli możliwość:

  • zapoznania się z Ramami Sprawozdawczości Zgodnymi z Wytycznymi ONZ, do których obecnie odwołuj? się władze, jako wytycznych do przestrzegania przez firmy, w celu wykazania poszanowania praw człowieka;
  • poznać wyzwania i przeszkody w rozumieniu zachowań w łańcuchach dostaw oraz realne korzyści biznesowe wynikaj?ce z eliminacji tych przeszkód;
  • poznać przykłady dobrych praktyk;
  • dowiedzieć się, jak stawiać pierwsze kroki na drodze do szanowania praw człowieka w przedsiębiorstwie.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SEMINARIUM?

Do udziału w seminarium serdecznie zapraszamy członków zarz?du, dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój i CSR, radców prawnych, szefów działów kadr, działów audytu wewnętrznego, compliance, zakupów i administracji w polskich firmach oraz firmach zagranicznych działaj?cych na polskim rynku.

OPŁATY I REJESTRACJA

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, jednak ze względu na ograniczon? liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsz? rejestrację.

Aby zarejestrować się na seminarium, należy wysłać e-mail na adres d.przekopowska(@)mazars.pl, podaj?c swoje imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwę firmy. Rejestracji można dokonywać do 10 marca 2016 r.

Uwaga: seminarium będzie prowadzone w jęz. angielskim.

INFORMACJE O PRELEGENTACH

Michel Kiviatkowski kieruje biurem Mazars w Polsce od pocz?tku istnienia firmy, tj. od 1992 roku. Nadzoruje projekty audytorsko-doradcze zarówno dla podmiotów, polskich jak i dużych międzynarodowych koncernów. Michel Kiviatkowski posiada szerokie doświadczenie w rewizji sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz przedsiębiorstw reprezentuj?cych wszystkie sektory gospodarki, a zwłaszcza na rzecz banków, firm leasingowych oraz firm z branży budowlanej. Jest prelegentem licznych seminariów dla klientów oraz prowadzi kursy i wykłady na wyższych uczelniach. Autor licznych publikacji i artykułów w prasie specjalistycznej. W ramach kampanii poszerzania Unii Europejskiej, wygłaszał odczyty w Senacie Francji nt. sytuacji gospodarczej Polski oraz był członkiem grupy przedsiębiorców bior?cych udział w rozmowach z Prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim i Prezydentem Francji Jacques’em Chirac.

Beata Faracik, LL.M.   - prawnik, współzałożycielka i prezeska zarz?du Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Bizensu. Ekspertka w zakresie praw człowieka w kontekście biznesu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Posiada status Associate Fellow of the UK Higher Education Academy. Działa na rzecz implementacji w Polsce Wytycznych ONZ dotycz?cych biznesu i praw człowieka oraz popularyzacji narzędzi j? wspieraj?cych. W latach 2012-2015 członkini Zespołu ds. CSR przy Prezesie RM a następnie przy Ministerstwie Gospodarki. Autorka szeregu analiz, publikacji i prezentacji na forum krajowym i międzynarodowym oraz warsztatów i szkoleń w powyższym zakresie. Posiada wieloletnie doświadczenie we (współ)pracy z administracj? publiczn? (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, UK Criminal Justice System - National Probation Services), organizacjami   pozarz?dowymi (m.in. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, National Society for the Prevention of Cruelty Against Children, Instytut Allerhanda), sektorem prywatnym oraz organizacjami międzynarodowymi (m.in. Parlament Europejski, KE).  Więcej informacji na www.pihrb.org

Richard Karmel odpowiada w Mazars w Wielkiej Brytanii za opracowanie wielokrotnie nagradzanej procedury sprawozdawczej dotycz?cej praw człowieka i biznesu. Jest kluczowym członkiem zespołu projektowego ds. Inicjatywy na rzecz opracowania ram sprawozdawczości w zakresie praw człowieka i zewnętrznej weryfikacji sprawozdań (Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative), który opracował Ramy Sprawozdawczości będ?ce przewodnikiem dla firm, w jaki sposób powinny one raportować przestrzeganie przez nich praw człowieka. Projekt ten ma oficjalne poprcie Grupy Roboczej ONZ ds. Praw Człowieka i Biznesu. Richard jest także doradc? przy wielu transakcjach transgranicznych, zarówno dla firm zagranicznych inwestuj?cych w Wielkiej Brytanii, jak i firm brytyjskich chc?cych zainwestować w Europie. Ma szczególne doświadczenie w sektorze górniczym, naftowym i gazownictwie, a w jego portfolio klientów znajduj? się firmy prowadz?ce działalność w Afryce, Azji i Ameryce. Richard prowadzi bloga na tematy zwi?zane z prawami człowieka i biznesu pod adresem www.richardkarmel.co.uk

Partnerzy:

Partner medialny:

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!