Praktyczne wyjaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych

<p style="text-align: justify;">W związku z wydłużeniem terminów w zakresie cen transferowych, Ministerstwo Finansów opublikowało praktyczne wyjaśnienia dotyczące ww. kwestii (zarówno w zakresie CIT, jak i PIT) oraz wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.</p>

>

Poniżej prezentujemy treść ww. wyjaśnień.

Sporz?dzenie dokumentacji podatkowej

Jeśli podatnik zgodnie z art. 25 a ust. 1 Ustawy o PIT lub art. 9 a ust. 1 Ustawy o CIT, jest obowi?zany do sporz?dzenia dokumentacji podatkowej za rok podatkowy, to niezależnie od tego czy skorzysta z wydłużonego terminu na mocy rozporz?dzenia, czy też nie, w składanym zeznaniu podatkowym zaznacza kwadrat „tak” (poz. 24 w CIT-8(25); poz. 26 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)) lub zaznacza właściwy kwadrat „x” (poz. 38 lub 38a w PIT36(25); poz. 10 w PIT-36L(14)).

Analogicznie postępuj? podatnicy obowi?zani do sporz?dzenia elementów dokumentacji podatkowej, o których mowa w art. 9a ust. 2d i ust. 2b pkt 2 ustawy CIT (poz. 25 i 26 w CIT-8(25); poz. 27 i 28 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

Oświadczenie o sporz?dzeniu dokumentacji podatkowej

Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT s? obowi?zani do złożenia oświadczenia o sporz?dzeniu dokumentacji podatkowej i jednocześnie chc? skorzystać z przedłużonego terminu wynikaj?cego z rozporz?dzenia, nie zał?czaj? do składanego zeznania oświadczenia (dotyczy podatników CIT i PIT) i dodatkowo w przypadku podatników CIT w składanym zeznaniu podatkowym, zaznaczaj? kwadrat „nie” (poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na złożenie oświadczenia w momencie składnia zeznania podatkowego, wówczas przesyła to oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego, a w przypadku podatników CIT dodatkowo w składanym zeznaniu zaznacza kwadrat „tak” (poz. 34 w CIT-8(25); poz. 24 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11)).

Złożenie oświadczenia o sporz?dzeniu dokumentacji podatkowej w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporz?dzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.

W celu ułatwienia podatnikom składania oświadczenia o sporz?dzeniu dokumentacji podatkowej, poniżej udostępniamy przykładowy wzór takiego oświadczenia, z którego podatnicy mog? skorzystać. Zamieszczony wzór oświadczenia nie stanowi wzoru urzędowego, a zatem podatnicy mog? składać oświadczenia też w innej formie zapewniaj?cej zgodność z odpowiednimi przepisami.

Uproszczone sprawozdanie CIT/TP i PIT/TP

Podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o CIT oraz ustawy o PIT s? zobowi?zani doł?czyć do zeznania podatkowego uproszczone sprawozdanie CIT/TP lub PIT/TP i jednocześnie chc? skorzystać z przedłużonego terminu wynikaj?cego z rozporz?dzenia, w składanym zeznaniu podatkowym zostawiaj? niewypełnion? rubrykę dotycz?c? CIT/TP lub PIT/TP (poz. 33 w CIT-8(25); poz. 23 w CIT-8A(12) i CIT-8B(11); poz. 341 w PIT36 (25); poz. 106 w PIT-36L(14)).

Jeśli natomiast podatnik zdecyduje się na doł?czenie CIT/TP lub PIT/TP do zeznania podatkowego w momencie jego złożenia, wówczas zaznacza odpowiedni? rubrykę w zeznaniu podatkowym.

Dodatkowo MF poinformowało, że prowadzone s? prace nad umożliwieniem podatnikom składania CIT/TP lub PIT/TP w systemie e-Deklaracje, odrębnie od zeznania podatkowego po terminie złożenia zeznania podatkowego (tj. w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporz?dzeniu).W tym celu planowana jest zmiana rozporz?dzeń określaj?cych wzór CIT/TP i PIT/TP. Planowany termin realizacji – do końca maja 2018 roku.  Tym samym, po wprowadzeniu ww. zmiany, złożenie CIT/TP lub PIT/TP w wydłużonym terminie przewidzianym w rozporz?dzeniu nie będzie powodowało konieczności złożenia korekty zeznania podatkowego.

Należy także zaznaczyć, że 7-dniowy termin przewidziany w art. 9 a ust. 4 Ustawy o CIT oraz art. 25 a ust. 4 Ustawy o PIT, który dotyczy przedłożenia dokumentacji podatkowej na ż?danie organów podatkowych, odnosi się tylko do dokumentacji podatkowej, co do której upłyn?ł termin na jej sporz?dzenie przewidziany w art. 9 a ust. 2 f Ustawy o CIT oraz art. 25 a ust. 2 f Ustawy o PIT. Tym samym, zgodnie z obecnymi regulacjami, organ podatkowy nie ma prawa zaż?dać przedłożenia dokumentacji podatkowej w 7-dniowym terminie, jeśli dla podatnika nie upłyn?ł jeszcze termin na jej sporz?dzenie. W zwi?zku z powyższym nie istniała potrzeba wydłużenia tego terminu na mocy rozporz?dzenia.  Wyjaśnienia pozostałe

Wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych na mocy rozporz?dzenia, nie ma wpływu na zakres obowi?zku sporz?dzenia i przekazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Tym samym podmioty obowi?zane do sporz?dzenia CIT/TP lub PIT/TP – niezależnie od tego czy złoż? je w terminie ustawowym czy w wydłużonym terminie na mocy rozporz?dzenia – nie będ? co do zasady obowi?zane do sporz?dzania i przekazania ORD-U. Wyj?tkiem s? podmioty realizuj?ce transakcje z podmiotami z rajów podatkowych, które pozostaj? objęte obowi?zkiem składania ORD-U (art. 82  ? 1 a zdanie drugie Ordynacji podatkowej).

Powyższe praktyczne wyjaśnienia maj? jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowi? ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Poniżej znajd? Państwo linki do:

  1. Rozporz?dzenia
  2. Uzasadnienia
  3. Wyjaśnień
  4. Wzoru oświadczenia

  

KONTAKT

Anna Zaj?c
Tax Consultant
Tel: +48 223 132 950
E-mail: poland(@)accace.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!