Analizy i badania  •  Partnerzy

Pracodawcy z większym optymizmem patrzą w przyszłość

<p><strong>Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2013 r.: wskazują na lekkie ożywienie na rynku pracy w Polsce.</strong></p> <p>Raport ManpowerGroup wskazuje na konsekwentną poprawę sytuacji na rynku pracy w Polsce. Już drugi kwartał z rzędu pracodawcy przejawiają umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy w nadchodzacych miesiącach. Najlepsze perspektywy zatrudnienia odnotowano dla sektorów Budownictwo, Handel detaliczny i hurtowy, a także Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Poprawie uległy również prognozy dla innych istotnych dla polskiej gospodarki sektorów, jakimi są Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi oraz Produkcja przemysłowa.</p> <p>&nbsp;</p>

>

Warszawa, 10 września 2013 r. – Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce s? ostrożnie optymistyczni co do deklaracji zatrudniania w IV kwartale 2013 r. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +4%. To drugi z rzędu dodatni wynik uzyskany dla naszego kraju, od pięciu ostatnich kwartałów.

Spośród 750 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 12% firm, 9% zamierza redukować etaty, a 74% nie planuje zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia przed korekt? sezonow? wynosi +3%.

"Rynek pracy wydaje się stabilizować, na co wskazuje obserwowany przez nas w ManpowerGroup powolny, ale konsekwentny wzrost optymizmu wśród przedsiębiorców", powiedziała Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. "Przewidujemy, że nadchodz?ce miesi?ce umocni? ten pozytywny trend. Obecny poziom wzrostu PKB może wprawdzie nie być wystarczaj?cy, by móc spodziewać się znacznego wzrostu liczby nowych miejsc pracy, należy jednak uznać go za zwiastun oczekiwanej poprawy koniunktury. Wraz z popraw? sytuacji możemy spodziewać się uwolnienia większej ilości procesów rekrutacyjnych. Przewidujemy, że wzmocnieniu ulegnie panuj?ce obecnie duże zapotrzebowanie na inżynierów, techników, handlowców i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Dynamika tworzenia nowych miejsc pracy jest wci?ż dość skromna i może upłyn?ć trochę czasu, zanim osi?gnie zadowalaj?ce tempo, jednak zmierza we właściwym kierunku", dodaje Iwona Janas.

W IV kwartale 2013 r. w sześciu z 10 badanych sektorach prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm widoczny jest w sektorze Budownictwo (+15%). Kolejne branże, które uzyskały dodatni? prognozę netto zatrudnienia to Handel detaliczny i hurtowy (+11%), Transport/ Logistyka/ Komunikacja (+9%), Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi (+7%), Produkcja przemysłowa, a także Restauracje/ Hotele (+6% dla obu). Ujemn? prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo (-7% dla obu), a także Kopalnie/ Przemysł wydobywczy (-2%).

  "Tak dobrej, jak obecnie, sytuacji dla poszukuj?cych pracy w sektorach Budownictwo i Produkcja przemysłowa, nie mieliśmy od ponad roku. Obie te branże s? motorem napędowym dla wielu pokrewnych gałęzi gospodarki, zatem panuj?cy w nich optymizm jest obiecuj?cym zwiastunem dla całego rynku. Pozytywny trend na rynku pracy umacnia dodatkowo najwyższa od trzech lat prognoza dla sektora Handel detaliczny i hurtowy. Na wysokim poziomie utrzymuj? się również wyniki uzyskane dla branży Transport/ Logistyka/ Komunikacja. Wszystko to zapowiada poprawę w naszej gospodarce, na któr? czekaliśmy już od dłuższego czasu", komentuje Iwona Janas.

  W ujęciu kwartalnym optymizm pracodawców jest większy w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost prognozy, o 12 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Zauważalnej poprawie uległy również prognozy w sektorach Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi, Handel detaliczny i hurtowy (o 11 punktów procentowych dla obu), a także Restauracje/ Hotele (o 9 punktów procentowych). Pogorszenie prognozy netto zatrudnienia odnotowano w czterech sektorach. Największy spadek uzyskano w branżach Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi oraz Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, odpowiednio o 10 i 7 punktów procentowych.

W zestawieniu z wynikami dla IV kwartału 2012 r. prognozy s? wyższe w sześciu z 10 badanych branżach. Dynamiczny wzrost odnotowało Budownictwo oraz Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi, odpowiednio o 24 oraz o 21 punktów procentowych. Znacznej poprawie uległa również prognoza dla sektora Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, o 12 punktów procentowych, a także dla sektora Produkcja przemysłowa, o 11 punktów procentowych. Pogorszenie prognozy nast?piło w czterech sektorach. Największy spadek, o 16 punktów procentowych, odnotowano dla branży Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi. Obniżeniu uległa również prognoza dla branż Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo oraz Instytucje sektora publicznego, odpowiednio o 6 punktów oraz o 4 punkty procentowe.

  W porównaniu z III kwartałem 2013 r. prognoza netto zatrudnienia wzrosła w czterech z sześciu badanych regionach Polski . Najwyższy wzrost prognozy odnotowano w regionie Centralnym, o 7 punktów procentowych, zaś w regionach Północnym i Wschodnim, odpowiednio o 6 oraz o 5 punktów procentowych. W regionie Północno-Zachodnim prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie, a w Południowo-Zachodnim spadła o 7 punktów procentowych.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza wzrosła w regionie Wschodnim, o 18 punktów procentowych. Zauważalny wzrost odnotowano w regionach Centralnym oraz Południowym, odpowiednio o 8 oraz o 7 punktów procentowych. Nieznaczny spadek, o 3 punkty procentowe, odnotowano w regionach Południowo-Zachodnim oraz Północno-Zachodnim.

W zestawieniu globalnym badania ManpowerGroup, w którym wzięło udział ponad 65 000 pracodawców, wyniki pokazuj?, że większość pracodawców przewiduje, w mniejszym lub większym stopniu, zwiększenie zatrudnienia w IV kwartale 2013 r. Dodatnie prognozy netto zatrudnienia uzyskano w 29 z 42 badanych krajach. W ujęciu kwartalnym plany zwi?zane ze zwiększeniem liczby etatów uległy poprawie w 14 z 42 krajach, a pogorszeniu w 19. Analiza rok do roku pokazuje, że prognozy uległy poprawie albo pozostały względnie stabilne w 16 badanych krajach, a pogorszyły się w 25. Najbardziej optymistyczne prognozy na świecie ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+41%), na Tajwanie (+35%), w Panamie (+24%), Singapurze (+20%) i Brazylii (+19%).

Najbardziej pesymistyczni okazali się być natomiast pracodawcy we Włoszech (-13%), Hiszpanii (-7%) oraz Finlandii (-6%). Spośród 24 państw wchodz?cych w skład regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), dodatnie prognozy odnotowano w 11 krajach, pośród których znalazła się również Polska, z wynikiem +4%.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny na stronie www.manpowergroup.pl oraz w zał?czniku poniżej. Kolejny raport z prognozami dla I kwartału 2014 r. zostanie opublikowany w dniu 10 grudnia 2013 r.

RAPORT_Barometr_Manpower_ Perspektyw_Zatrudnienia_Q4_2013

[1] Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka.

[2]   Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośl?skie, opolskie), Południowy (małopolskie, śl?skie),
Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

--------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla wydawców

Pełne wyniki badań dla wszystkich 42 krajów, w których prowadzone jest badanie w chwili obecnej dostępne s? w zakładce Press Room globalnej strony ManpowerGroup: www.manpowergroup.com/meos.

Dodatkowo, pliki produkcyjne z tabelami i grafami użytymi w raportach można pobrać pod adresem: http://www.manpowergroup.com/press/meos.cfm.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców zwi?zane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65 000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla IV kwartału 2013 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 18 a 31 lipca 2013 r.

W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane s? od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w 25 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy.

Firma tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i zwiększać konkurencyjność. Dzięki 65-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i pozwalaj? odnieść sukces w Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i doradztwa personalnego. ManpowerGroup posiada największ? w branży sieć obejmuj?c? prawie 3 500 biur w 82 krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400 000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?. Więcej o tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.

Do pobrania

Download RAPORT_Barometr_Manpower_-Perspektyw_Zatrudnienia_Q4_2013.pdf  (PDF • 4 MB) Download RAPORT_Barometr_Manpower_-Perspektyw_Zatrudnienia_Q4_20131.pdf  (PDF • 4 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!