Analizy i badania

Praca w BPO/SSC szansą dla młodych

<p style="text-align: justify;"><em>Działający od ponad 8 lat w Polsce sektor BPO/SSC tworzony jest przez outsourcingowe centra obsługi, oferujące wsparcie firmom w kraju, jak i klientom na całym świecie. W branży tej pracuje obecnie blisko 150 000 Polaków.<a title="" href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a> Zdaniem ekspertów, z roku na rok dobra passa sektora będzie wzrastać, zwiększając tę pulę o około 20% nowych miejsc pracy. Zatrudnienie w nim jest szansą poznania pracy w wielokulturowym środowisku, korporacyjnego stylu działania i zarządzania. Przede wszystkim jednak stanowi możliwość zdobycia unikatowych dla kandydatów kompetencji.</em></p> <p>&nbsp;</p>

>

Warszawa, 19 października 2015 r. – Polska przestała być krajem kojarzonym z inwestycjami w procesy produkcyjne. Od ponad 8 lat firmy zagraniczne poszukuj? w naszym kraju wsparcia w postaci kapitału ludzkiego. Liczy się dla nich jakość usług, poziom wiedzy i doświadczenie pracowników. Wraz z korzystnymi warunkami społeczno-gospodarczo-ekonomicznymi, czynniki te przyczyniły się do rozwoju u nas sektora outsourcingowych centrów obsługi, w którym zajmujemy obecnie 3. miejsce na mapie świata. W firmach branży BPO/SSC istnieje też większa, niż w innych przedsiębiorstwach, możliwość rozwoju międzynarodowego. To zwykle duże korporacje o uznanej na świecie reputacji, które świadcz? swoje usługi klientom biznesowym z różnych stron świata, kręgów kulturowych, a także branż. Dla zatrudnionych oznacza to pracę w jednym z obszarów, na które składaj? się zwykle IT, księgowość, finanse, zakupy, usługi prawne, farmaceutyka, HR czy też konsulting.      

   Pracodawcy z sektora BPO/SSC często stawiaj? na zatrudnianie młodych i ambitnych osób z wykształceniem, które dopiero w ich strukturach ucz? się wykonywanej profesji. Praca w tej branży może być więc dobrym pocz?tkiem kariery zawodowej dla osób, które nie posiadaj? jeszcze doświadczenia, – komentuje Justyna Skopińska, Project Manager w ManpowerGroup Solutions, firmie doradztwa personalnego. – Podstawowym wymogiem dla szukaj?cych zatrudnienia jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiaj?cym swobod? komunikację. Ma to swoje uzasadnienie w specyfice wykonywanych działań, bo cała codzienna komunikacja odbywa się właśnie po angielsku. Coraz częściej ceni się też znajomość drugiego języka obcego. Do najbardziej poż?danych należ? tu francuski, niemiecki, hiszpański,   włoski czy bardziej egzotyczne, jak szwedzki lub holenderski. Czasem dodatkowym wymaganiem jest wykształcenie kierunkowe. Spełnienie go zależy jednak od stanowiska, na które aplikujemy i nie zawsze jest konieczne. Zawsze natomiast liczy się motywacja i zaangażowanie w wykonywane obowi?zki, co jest sprawdzane już na etapie procesu rekrutacyjnego. Pracodawcy ceni? też u kandydatów takie cechy jak umiejętność pracy w zespole oraz zorientowanie na klienta i realizację celów, – dodaje Justyna Skopińska.

Szukaj?cy pracy w sektorze BPO/SSC mog? liczyć na stabilne zatrudnienie. Branża jest zainteresowana dłuższ? współprac? z pracownikami i często od razu oferuje umowę o pracę. Dba również o wynagrodzenie. Średnia stawka dla osoby rozpoczynaj?cej karierę na stanowisku specjalistycznym jest wyższa od proponowanej w innych sektorach. Waha się ona między 3 000 a 4 000 zł brutto w zależności od umiejętności lub doświadczenia kandydata oraz lokalizacji firmy. Dodatkowym bonusem s? oferowane benefity pozapłacowe. Najbardziej popularne z nich to pakiety medyczne, karty sportowe, dofinasowania posiłków, dodatkowe ubezpieczenia na życie, pakiety relokacyjne czy dofinasowania do certyfikatów specjalistycznych. Z racji konieczności pracy w języku obcym, firmy często finansuj? swoim pracownikom również kursy języków obcych.

–   Praca w BPO/SSC wci?ż jeszcze kojarzona jest niekiedy z zatrudnieniem w call center, w którym niewiele można się nauczyć, ale to błędne wyobrażenie, – przekonuje Justyna Skopińska. – Nie rzadko już na samym starcie nowi pracownicy wysyłani s? na szkolenia zagraniczne, by poznać kulturę organizacyjn? firmy od starszych kolegów z jej siedziby macierzystej. Dzięki temu pracownik ma możliwość odbywania podróży zagranicznych ucz?c się pracy od osoby bezpośrednio wykonuj?cej obowi?zki, które czekaj? go po powrocie.   Szkolenie takie, w zależności od sprawowanej przez pracownika roli, może trwać od tygodnia do ponad miesi?ca, a czasem nawet dłużej. Również później pracodawcy często zapewniaj? szereg szkoleń, treningów, warsztatów, które pozwalaj? na przyswojenie specjalistycznej wiedzy. W ten sposób stawiamy pierwszy krok w naszej karierze zawodowej, – dodaje ekspert ManpowerGroup Solutions.

Szukaj?c pracy warto korzystać z ofert doświadczonych firm doradztwa personalnego, takich jak ManpowerGroup Solutions. Współpracuj?c z pracodawcami z różnych branż, ManpowerGroup Solutions udziela dostępu do wielu ofert pracy, ułatwiaj?c kandydatom jej szybsze znalezienie.  

[1]     Źródło: dane Zwi?zku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (Association of Business Service Leaders in Poland), którego członkiem wspieraj?cym jest firma doradztwa personalnego ManpowerGroup.

***

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 50 agencji i jest obecna w  27 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

ManpowerGroup od wielu lat wspiera największe centra usług biznesowych, w Polsce i na świecie, w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów. Firma oferuje także, poprzez ManpowerGroup Solutions, usługi outsourcingu procesów i funkcji dla firm, które w poszukiwaniu innowacyjności usprawniaj? swoje działania. ManpowerGroup jest także członkiem wspieraj?cym Zwi?zku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (Association of Business Service Leaders in Poland).

Pozostałe usługi ManpowerGroup w  Polsce obejmuj? również pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.      

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  100 biur w  80  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.        

Kontakt dla mediów:  

Małgorzata Sacewicz-Górska
+48 608  480  596
+48 22 50 40  852
malgorzata.gorska(@)pl.manpowergroup.com  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!