Analizy i badania

Praca tymczasowa z perspektywy pracownika

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Możliwość zdobywania rozmaitych doświadczeń na różnych stanowiskach i w wielu branżach, elastyczne godziny pracy, a przy tym dostęp do świadczeń - płatnego urlopu czy ubezpieczenia zdrowotnego. Takie możliwości daje praca tymczasowa. Ekspert LeasingTeam wyjaśnia, na czym polega i jakie warunki zatrudnienia oferuje kandydatom. </strong></span></span></p>

>

Umowa o pracę tymczasow?, ze względu na elastyczność jak? daje zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, jest coraz popularniejsz? form? zatrudnienia w Polsce. Obecnie, odsetek pracowników zatrudnionych w ramach pracy tymczasowej w naszym kraju wynosi 1,30%Więcej na temat...1. Zgodnie z ustaw? z 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, podmiotami, które jako jedyne mog? zatrudniać w oparciu o ten rodzaj umowy, s? agencje zatrudnienia. Według Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, w Polsce jest ich 7  744.Więcej na temat...2 Co miesi?c, w całym kraju, poszukuj? tysięcy kandydatów do wykonywania pracy, w tym również tymczasowej. Ekspert LeasingTeam wyjaśnia na czym polega praca tymczasowa, jakie warunki zatrudnienia oferuje kandydatom i jak zostać pracownikiem tymczasowym.  

Czym jest praca tymczasowa  

Praca tymczasowa to rodzaj zatrudnienia, w któr? zaangażowane s? trzy strony: pracownik tymczasowy, agencja zatrudnienia i pracodawca użytkownik. Agencje zatrudnienia działaj? w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, która reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych oraz zasady ich kierowania do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika. Agencja zatrudnienia zatrudnia pracownika, a następnie deleguje go do wykonywania pracy u swojego klienta, czyli pracodawcy użytkownika. Pod jego kierownictwem pracownik wykonuje swoje obowi?zki. Z kolei agencja zatrudnienia, formalnie będ?ca pracodawc?, zajmuje się cał? obsług? kadrowo-płacow? zwi?zan? z zatrudnieniem, czyli naliczaniem i wypłat? wynagrodzenia, rozliczaniem urlopów, odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy, składki na ZUS, itd.  

Pracodawcy często korzystaj? z usługi pracy tymczasowej, gdy okresowo potrzebuj? zwiększyć zatrudnienie np. ze względu na zbliżaj?ce się święta lub prace sezonowe, kiedy potrzebuj? osób na zastępstwo lub do wykonywania prac dodatkowych, których nie byliby w stanie wykonać pracownicy etatowi – komentuje Marta Zb?dzka, Kierownik Projektu w LeasingTeam.  

Warunki zatrudnienia  

Agencje zatrudnienia, w przypadku pracy tymczasowej, podpisuj? z pracownikami umowę o pracę tymczasow?, która gwarantuje im takie same świadczenia jak umowa o pracę. Już po przepracowaniu 30 dni pracownik ma prawo do dwóch dni urlopu, jego składki s? odprowadzane na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę. Jeżeli zachoruje, otrzyma wynagrodzenie chorobowe za okres, w którym przebywał na L4, czyli zwolnieniu lekarskim. Warto również wiedzieć, że czas przepracowany w oparciu o ten rodzaj umowy, wlicza się do emerytury.  

Dokładny okres trwania umowy o pracę tymczasow? zawsze jest uzależniony od potrzeb pracodawcy użytkownika i może wynosić zarówno tydzień, jak i kilkanaście miesięcy. Nie może jednak trwać dłużej niż 18 miesięcy w ci?gu następnych 3 lat. Zabezpiecza to pracowników przed wydłużaniem w nieskończoność okresu, w którym zatrudnieni s? na umowie o pracę tymczasow? – twierdzi Marta Zb?dzka z LeasingTeam.  

Umowę o pracę tymczasow? można rozwi?zać za wypowiedzeniem, które wynosi 3 dni, jeśli umowę zawarto

na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie i 1 tydzień (licz?c od najbliższej niedzieli), jeśli umowę zawarto na okres dłuższy niż 2 tygodnie.  

Dostępne stanowiska i wynagrodzenie  

Wachlarz stanowisk, na których w ramach pracy tymczasowej zatrudniani s? pracownicy, jest bardzo szeroki. Bardzo często poszukiwani s? pracownicy na stanowiska niewymagaj?ce bardzo wysokich kwalifikacji np. pracownik produkcji, kasjer, sprzedawca, operator maszyn czy telemarketer. W przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne, agencje zatrudnienia poszukuj? pracowników z odpowiednimi uprawnieniami: elektryka, spawacza, analityka e-commerce czy programisty. Pracę na umowę tymczasow? znajd? również asystentki zarz?du, specjaliści ds. obsługi procesów biznesowych, spedytorzy lub specjaliści w dziale kadr i płac.  

Stawki na poszczególnych stanowiskach s? różne i uzależnione od posiadanego doświadczenia. Na stanowiskach produkcyjnych wahaj? się pomiędzy 13 a 16 zł brutto za godzinę. Hostessa podczas weekendowych akcji promocyjnych w dużym mieście może zarobić od 14 do 18 zł netto za godzinę. Zdarzaj? się również oferty jednodniowej promocji lub obsługi gości w czasie specjalnych wydarzeń np. konferencji, podczas których wynagrodzenie wynosi 20 zł netto za godzinę, przy dziewięciogodzinnym dniu pracy. W przypadku innych stanowisk, wysokość płacy uzależniona jest od posiadanego doświadczenia oraz umiejętności. Na przykład spawacz z bardzo małym doświadczeniem zarobi od 15 zł/h brutto za godzinę, a wysoko wykwalifikowany może otrzymać nawet od 5 do 8 tysięcy złotych netto miesięcznie.  

Kandydaci powinni zwracać uwagę czy oferowane przez pracodawców stawki s? zgodne z obowi?zuj?cym prawem. Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 roku stawka godzinowa na umowie zleceniu nie może być niższa niż 13 zł brutto, a minimalna wysokość wynagrodzenia zarówno w oparciu o umowę o pracę czy umowę o pracę tymczasow?, jak i umowę zlecenie, wynosi 2000 zł brutto miesięcznie – informuje Marta Zb?dzka.  

Korzyści dla kandydatów  

Praca tymczasowa daje możliwość pogodzenia wielu aktywności jednocześnie. Niejednokrotnie pozwala na dopasowanie grafiku np. do zajęć na uczelni, w przypadku studentów stacjonarnych, lub na pogodzenie aktywności zawodowej z opiek? nad dzieckiem, w przypadku młodych matek. Jest również bardzo dobrym rozwi?zaniem dla osób, które potrzebuj? dodatkowych pieniędzy i chciałyby zarobić po godzinach. Agencje zatrudnienia s? otwarte na zatrudnianie na umowę o pracę tymczasow? osób w każdym wieku. Duża grupa pracowników to osoby 50+.  

Dzięki możliwości pracy przy interesuj?cych projektach w różnych firmach i branżach praca tymczasowa pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe i nowe umiejętności. Zwłaszcza dla ludzi młodych jest to duży atut, ponieważ mog? wykonywać pracę w różnych firmach i na różnych stanowiskach. Pozwala im to bardziej świadomie planować swoj? karierę zawodow?.  

Jak zostać pracownikiem tymczasowym  

Agencje zatrudnienia prowadz? szeroko zakrojone działania rekrutacyjne w celu pozyskania kandydatów. Swoje oferty publikuj? na portalach z ogłoszeniami o pracę takimi jak infopraca.pl czy na portalach z drobnymi ogłoszeniami np. olx.pl. Staraj? się docierać do kandydatów również za pośrednictwem lokalnych portali internetowych lub ogłoszeń rozwieszanych na tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach zlokalizowanych najbliżej siedziby pracodawcy użytkownika. Najbardziej popularn? form? kontaktu z agencj? zatrudnienia jest wysłanie CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail b?dź zadzwonienie na podany numer telefonu. Warto również śledzić portale społecznościowe takie jak chociażby Facebook, na których rekruterzy coraz częściej zamieszczaj? posty z ogłoszeniami o pracę. Wystarczy w odpowiedzi wyrazić zainteresowanie dan? propozycj? pracy i czekać na kontakt ze strony rekrutera. Kolejn? możliwości? jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej agencji zatrudnienia i rejestracja w bazie kandydatów.  

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy kandydaci maj? CV. W zwi?zku z tym, stworzyliśmy portal z ogłoszeniami o pracę www.praca.leasingteam.pl, umożliwiaj?cy doł?czenie do bazy kandydatów bez konieczności zał?czania CV. Wystarczy tylko uzupełnić krótki formularz. Warto również wyrazić zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych oraz na przesyłanie na adres e-mail i telefon komórkowy informacji marketingowych. Dzięki temu, rekruterzy prowadz?cy nowe rekrutacje będ? mogli za pośrednictwem SMS-askontaktować się z osobami zarejestrowanymi w bazie, żeby przedstawić im oferty pracy– wyjaśnia Marta Zb?dzkaJest to bardzo wygodna i szybka forma kontaktu zarówno dla kandydata, jak i rekrutera – dodaje ekspert.  

Od pracownika tymczasowego do stałego  

Wci?ż niewielu kandydatów wie, że decyduj?c się na pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia ma szansę na zdobycie stałej posady. Każdego miesi?ca agencje zatrudnienia oddelegowuj? tysi?ce pracowników do pracy u pracodawców użytkowników. Dzięki współpracy z agencj? zatrudnienia, firmy maj? możliwość sprawdzenia jak pracownik radzi sobie na danym stanowisku, czy jest zaangażowany i czy dobrze układa się jego współpraca z zespołem. Jeżeli pracodawcy użytkownicy mog? pozwolić sobie na zwiększenie stałego zatrudnienia, bardzo często wol? zaproponować pracę już sprawdzonym pracownikom tymczasowym niż rozpoczynać zewnętrzny proces rekrutacji. W takiej sytuacji pracownicy podpisuj? umowy o pracę już bezpośrednio z pracodawc? użytkownikiem, który formalnie staje się ich pracodawc?.  

Agencje zatrudnienia publikuj? tysi?ce ofert pracy dla osób zainteresowanych prac? tymczasow?, staj?c się liczn? grup? potencjalnych pracodawców. Jeżeli kandydatowi zależy na elastycznym czasie pracy, zdobywaniu różnorodnego doświadczenia w firmach z wielu branż nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysłał swoj? aplikację. Może to być pocz?tek bardzo udanej, dłuższej współpracy.

***  

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od 13 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy blisko 10 tysięcy pracowników.  

Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

LeasingTeam Group na LinkedIn

Więcej na temat...1 Źródło: Economic Report 2016 Edition, Ciett, 2016 r.  

Więcej na temat...2 Źródło: http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka, data: 02.03.2017     

Kontakt dla dziennikarzy:

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!