Aktualności firm stowarzyszonych

Praca pod choinkę

<p style="text-align: justify;">Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w okresie świątecznym. Dla kandydatów to możliwość zyskania dodatkowego wynagrodzenia, ale też poszerzenia swoich kwalifikacji i łatwiejszego zdobycia pracy. Stanowiska, na które prowadzi się rekrutacje są dość zróżnicowane. Rekruterzy poszukują zarówno osób pomagających przy sprzedaży i pakowaniu prezentów, jak i chętnych do przebrania się za Śnieżynkę lub Świętego Mikołaja podczas akcji promocyjnych w sklepach.</p>

>

Okres około świ?teczny dla wielu pracodawców oznacza zwiększenie zamówień na wytwarzane produkty i usługi, a co za tym idzie, również wzrost zapotrzebowania na dodatkow? pomoc. Dla właścicieli firm sięgnięcie w tym czasie po wsparcie pracowników sezonowych to konieczność. Dzięki niemu zyskuj? gwarancję sprawnej obsługi zwiększonej ilości klientów, a także spływaj?cych zleceń. Czas Świ?t to przede wszystkim czas zakupów, który co roku zwiększa obroty firm z branży handlowej, usługowej, logistycznej oraz HoReCa. Na zatrudnienie mog? liczyć zarówno kurierzy, kierowcy, magazynierzy, pracownicy linii produkcyjnej, czy pakowacze, jak również pracownicy call center, sprzedawcy i hostessy. Stawki, w zależności od stanowiska, plasuj? się w okolicach od ok. 10-15 zł brutto za godzinę w przypadku pakowaczy lub magazynierów, do ok. 50-150 zł brutto za jednorazowy występ w roli Świętego Mikołaja.

Skalę popytu na pracowników sezonowych będziemy mogli ocenić dopiero pod koniec stycznia, po zakończeniu czasu około bożonarodzeniowego. Jednak już teraz widzimy znaczny, bo o około 30%, wzrost w tym obszarze względem ubiegłego roku, – komentuje Tomasz Walenczak, Dyrektor w agencji zatrudnienia Manpower. – Gospodarka sprzyja zwiększeniu konsumpcji nakręcaj?c produkcję i sprzedaż, co pozytywnie wpływa na rynek pracy. Powiększa się też grupa kandydatów, którzy w poszukiwaniu tego typu pracy sami rejestruj? się w naszej agencji zatrudnienia. Bior?c pod uwagę pozytywne trendy na rynku i wzrost zapotrzebowania ze strony pracodawców, możemy oczekiwać, że zwiększy się też pula osób, która będzie mogła liczyć na przedłużenie zatrudnienia nawet po zakończeniu sezonu świ?tecznego, – dodaje przedstawiciel Manpower.

Pierwsze rekrutacje sezonowe na zimę rozpoczynaj? się zwykle w okolicach października i trwaj? aż do połowy grudnia. To szansa na prace dla osób szukaj?cych okazji do dodatkowego zarobku, ale również i tych, dla których ważne jest zdobycie doświadczenia. Zwykle podstawowymi kryteriami rekrutacji s? kompetencje miękkie, spośród których najważniejsze to zaangażowanie w pracę. Zdarzaj? się jednak i inne wymogi, jak np. prawo jazdy w przypadku stanowisk kurierskich, lub odpowiednie certyfikaty w przypadku stanowisk produkcyjnych.

Poszukuj?c wsparcia w okresie przed i około świ?tecznym pracodawcy chętnie zwracaj? się do agencji zatrudnienia, – mówi Tomasz Walenczak. – Zima to gor?cy okres dla wielu biznesów, a my gwarantujemy im nie tylko szybk? pomoc w pozyskaniu potrzebnego w tym czasie personelu, ale również odpowiedni jego dobór. Dodatkowym atutem jest też zminimalizowanie kosztów, jakie by ponieśli prowadz?c rekrutacje samodzielnie.

Dla osób szukaj?cych pracy główn? zalet? skorzystania ze wsparcia agencji zatrudnienia jest możliwość jednoczesnego dotarcia do wielu ofert, dotycz?cych rozmaitych stanowisk, branż, a także różnych form zatrudnienia. To też nieocenione wsparcie w zakresie koordynacji procesu rekrutacyjnego przez pracuj?cych w niej konsultantów. Warto je docenić, tym bardziej, że dla kandydatów współpraca z agencj? zatrudnienia jest całkowicie bezpłatna.

Rosn?ca grupa osób, które przy poszukiwaniu pracy korzystaj? ze wsparcia agencji zatrudnienia świadczy o wzroście świadomości kandydatów na temat korzystania z tego typu rozwi?zania. Zmiana ta może skutkować korzystniejsz? sytuacj? na rynku pracy. Istniej?ce na nim agencje zatrudnienia stanowi? platformę porozumienia pomiędzy poszukuj?cymi pracy, a pracodawcami.

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w 25 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?. Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i pozwalaj? odnieść sukces w Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w branży sieć obejmuj?c? prawie 3 500 biur w 82 krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400 000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!