Analizy i badania

Powrót ożywienia w przemyśle

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 9,1% r/r wobec spadku o 0,6% w kwietniu, co było powyżej naszej prognozy (8,9%) i konsensusu rynkowego (8,6%). Główną przyczyną silnego wzrostu dynamiki produkcji pomiędzy kwietniem a majem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w maju br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2016 r., podczas gdy w kwietniu br. była ona o 2 niższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju o 1,2% m/m wobec spadku o 1,2% w kwietniu, co sygnalizuje powrót ożywienia aktywności w przemyśle.</p>

>

W maju odnotowano wysok? na tle innych kategorii dynamikę produkcji w branżach: "metale” (16,8% r/r), "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (14,1% r/r), "wyroby z metali” (13,4% r/r) i "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (16,6% r/r), co wskazuje na pozytywny wpływ ożywienia w budownictwie na branże wytwarzaj?ce towary stanowi?ce wsad do produkcji budowlano-montażowej. Ponadto, podobnie jak w okresie styczeń-kwiecień, w maju odnotowano wysok? dynamikę produkcji w branżach ze znacz?cym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów  i materiałów: "urz?dzenia elektryczne” (13,1% r/r) oraz "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (11,8%). Dane te s? zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym ożywienie w światowej wymianie handlowej oddziałuje w kierunku zwiększenia popytu na polski eksport do strefy euro i wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym.

Bez obaw o budownictwo

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w maju o 8,4% r/r wobec  wzrostu o 4,3% w kwietniu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zmniejszyła o 3,2% m/m. Do zwiększenia aktywności w budownictwie przyczyniły się wspomniana wyżej różnica w liczbie dni roboczych i ust?pienie anomalii pogodowych obserwowanych w kwietniu (por. MAKROpuls z 20.05.2017). Czynnikiem ograniczaj?cym przyspieszenie produkcji w maju było niższe tempo wzrostu (3,3% r/r wobec 14,0% w kwietniu) w kategorii "roboty budowlane specjalistyczne”. W pozostałych dwóch działach budownictwa odnotowano natomiast wysokie tempo wzrostu produkcji – "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” (25,8% r/r) oraz "wznoszenie budynków” (10,7%). Bior?c pod uwagę charakter prac zaliczanych do pierwszej z tych trzech kategorii (m.in. prace zwi?zane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz roboty wykończeniowe), które w dużym stopniu s? uzależnione od aktywności w pozostałych dwóch działach uważamy, że spadek dynamiki tej składowej miał charakter przejściowy. Przewidujemy, że w kolejnych miesi?cach produkcja budowlano-montażowa znajdzie się w trendzie wzrostowym, co będzie zwi?zane z oczekiwan? przez nas rosn?c? absorpcj? środków unijnych, znacz?cym zwiększeniem publicznych nakładów na infrastrukturę oraz ożywieniem w budownictwie mieszkaniowym.

Sprzedaż detaliczna zgodna z krótkookresowym trendem

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bież?cych sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych powyżej 9 osób wzrosła w maju o 8,4% r/r wobec 8,1% w kwietniu, co było powyżej naszej prognozy (8,1%) i poniżej konsensusu rynkowego (9,0%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w maju o 7,4% r/r wobec 6,7% w kwietniu. W kierunku zwiększenia dynamiki sprzedaży w maju oddziaływało ust?pienie wpływu anomalii pogodowych obserwowanych w kwietniu br., które przyczyniły się do spowolnienia tempa wzrostu sprzedaży w kategoriach "włókno, odzież, obuwie” oraz "pojazdy samochodowe, motocykle i części” w kwietniu. W przeciwnym kierunku oddziaływały efekty kalendarzowe zwi?zane z późniejszymi niż przed rokiem świętami Wielkiejnocy. W maju odnotowano bowiem spadek dynamiki sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” oraz "niewyspecjalizowane sklepy” (głównie sklepy wielkopowierzchniowe). Majowe dane o sprzedaży s? spójne z naszym scenariuszem obniżenia tempa wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. do 4,2% r/r wobec 4,7% r/r w I kw. br.

Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w okresie kwiecień-maj stanowi? wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. 2017 r. (spadek do 3,9% r/r wobec 4,0% r/r w I kw.). Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie neutralny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!