Analizy i badania

Powiadomienie o raportowaniu CbCR za 2016 r. – obowiązek złożenia informacji do końca października

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami<a name="_ftnref1" href="https://accace.pl/powiadomienie-o-raportowaniu-cbcr/#_ftn1"></a>[1], duże grupy kapitałowe (krajowe i zagraniczne) zobowiązane są do składania informacji o grupie podmiotów (tzw. Country-by-Country Report, dalej: CbCR lub Raport).</p>

>

O ile sam Raport powinien być złożony przez jedn? spółkę w grupie (co do zasady, najczęściej będzie to spółka matka lub wskazana przez ni? jednostka raportuj?ca), to podmioty z grupy, które s? objęte Raportem (choć same go nie składaj?), zobowi?zane s? do złożenia powiadomienie, w którym wskaż? zarówno podmiot odpowiedzialny za złożenie CbCR, jak państwo, w którym Raport zostanie złożony.  Powiadomienie za 2016 r. powinno zostać złożone  Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS)  do końca października 2017 r.

Podmioty zobowi?zane do złożenia powiadomienia

W myśl przepisów ww. ustawy, jednostka wchodz?ca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarz?d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarz?d poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzi na jej terytorium działalność przez zagraniczny zakład, jeżeli jej wyniki s? konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a  skonsolidowane przychody grupy przekraczaj? 750 mln EUR rocznie, zobowi?zana jest do złożenia powiadomienia, w którym:

  • wskazuje, że jest jednostka dominuj?ca, lub inna jednostka wyznaczona do przygotowania i  raportowania CbCR dla grupy, albo
  • wskazuje jednostkę odpowiedzialn? za raportowanie wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazany CbCR.

Powiadomienie w zakresie obowi?zku przekazania informacji o grupie podmiotów (formularz CBC-P), należy złożyć najpóźniej w  ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego. Informacja taka dotyczy sprawozdawczego roku obrotowego.

Niemniej jednak, powiadomienie za rok 2016 r. czyli za pierwszy rok sprawozdawczy za który występuje obowi?zek składania CbCR powinno zostać złożone w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego. Oznacza, to że
w przypadku grup kapitałowych, których sprawozdawczy rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., termin na przekazanie powiadomienia upłynie z końcem października 2017 r.

Ponadto, należy wskazać, że  CBC-P za 2017 r.  (tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017  r.), ww. podmioty zobowi?zane będ? złożyć w terminie do końca grudnia 2017 r.

Formularz CBC-P

Na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów jest dostępny formularz interaktywny powiadomienia CBC-P.  Formularz interaktywny CBC-P został opublikowany na stronie e-Deklaracje na Portalu Podatkowym.  Jednocześnie 20 października 2017 r. w  Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP    opublikowano zaktualizowany wzór dokumentu CBC-P:

  • wzór nr 2017/10/20/4558: CBC-P(1) POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW

Należy przypomnieć, że podatnicy mog? przygotować powiadomienie CBC-P także w formie pisemnej. Takie powiadomienie powinno zawierać w szczególności następuj?ce informacje:

  1. dane adresowe i identyfikacyjne jednostki składaj?cej powiadomienie: nazwę, adres i NIP,
  2. dane adresowe i identyfikacyjne jednostki raportuj?cej: nazwę, adres i TIN,
  3. wskazanie roku obrotowego, za który będzie przekazana informacja o grupie podmiotów,
  4. państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Powiadomienie w formie pisemnej należy składać na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Sankcje

Podmiot wchodz?cy w skład grup podmiotów, który nie dopełni? obowi?zku przekazania samego Raportu, jak również obowi?zku przekazania powiadomienia dotycz?cego tego raportu, może podlegać karze pieniężnej w maksymalnej wysokości 1 mln PLN.

https://accace.pl/powiadomienie-o-raportowaniu-cbcr/#_ftnref1[1]  Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r., poz. 648; dalej: Ustawa).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!