Aktualności firm stowarzyszonych

Potrójne wzmocnienie zespołu technologii przemysłowych Wierzbowski Eversheds Sutherland

<p style="text-align: justify;">Witold Sławiński, Jan Styliński i Adriana Gostępska dołączyli do nowo wyodrębnionego zespołu technologii przemysłowych (Tech &amp; Engineering), kierowanego przez Tomasza Zalewskiego, partnera zarządzającego.</p>

>

Jan Styliński  jest adwokatem specjalizuj?cym się w prawie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji. Zajmuje się również procesem inwestycyjnym zwłaszcza w infrastrukturze, umowami na roboty budowlane, finansowaniem inwestycji, prawem zamówień publicznych oraz zagadnieniami zwi?zanymi z finansowaniem projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Był m.in. założycielem i partnerem w butikowej kancelarii obsługuj?cej wiod?ce na polskim rynku projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Kierował również zespołem autostrad płatnych w ramach publicznego inwestora drogowego. Wspiera klientów w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego o wielomiliardowej wartości, pomaga tworzyć optymalne struktury prawne i biznesowe dla najbardziej złożonych projektów inwestycyjnych. Uczestniczył ł?cznie w blisko 30 największych w Polsce projektach PPP - od autostrad, poprzez parkingi, systemy poboru opłat po Kolej Dużych Prędkości. W 2016 roku został powołany do grona Rady Eksperckiej ds. PPP, utworzonej przez Ministra Rozwoju. Jest Prezesem Zarz?du Polskiego Zwi?zku Pracodawców Budownictwa.

Witold Sławiński  jest adwokatem specjalizuj?cym się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych i kontraktów budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów w sprawach spornych i doradztwem w zakresie umów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych dotycz?cych zamówień publicznych zwi?zanych z budow? dróg i autostrad oraz przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania na Krajowy System Poboru Opłat. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego. Ukończył podyplomowe studia LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego w Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. Do kancelarii powrócił po pięciu latach przerwy.

Adriana Gostępska  jest prawnikiem specjalizuj?cym się w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, prawie budowlanym oraz prawie zamówień publicznych. Doradza w negocjacjach biznesowych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania umów handlowych, głównie umów o roboty budowlane, opiniowania umów oraz rejestrowania spółek. Reprezentuje klientów w postępowaniach s?dowych w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Jest członkiem Komisji Wizerunku i Komunikacji oraz Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej, działaj?cych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest również redaktorem ogólnopolskiego czasopisma aplikantów adwokackich „Młoda Palestra”. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała też na Wydziale Prawa University of West Bohemia w Pilźnie. Odbyła aplikację adwokack? przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Jak podkreśla  Tomasz Zalewski, partner zarz?dzaj?cy Wierzbowski Eversheds Sutherland, wyodrębnienie nowej praktyki to naturalna konsekwencja tego, czym kancelaria zajmuje się od lat, zapewniaj?c kompleksowe doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, pracuj?c przy złożonych przedsięwzięciach inwestycyjnych, projektach zwi?zanych z zastosowaniem nowych technologii w przemyśle oraz szeroko rozumian? transformacj? cyfrow?.

–Jestem przekonany, że pozyskanie do współpracy specjalistów z tak dużym doświadczeniem pozwoli nam znacznie rozwin?ć działania i wyjść naprzeciw potrzebom rynku zwi?zanym z wdrożeniem idei Przemysłu 4.0. w przedsiębiorstwach. Już teraz pracujemy dla wielu producentów z sektora automatyki przemysłowej, energetyki, ciepłownictwa, ochrony środowiska oraz nowych technologii, których wspieramy w ich strategicznych projektach. Mamy przyjemność doradzać przy wielu innowacyjnych przedsięwzięciach – ostatni przykład to nasze doradztwo zwi?zane z realizacj? zamówień   przedkomercyjnych (PCP) przez naszego klienta z sektora publicznego. To jeden z zaledwie kilku tego typu projektów w Polsce – dodaje Tomasz Zalewski.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!