Analizy i badania

Posiedzenie RPP lekko negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1521 (umocnienie złotego o 0,6%).</p>

>

W ubiegłym tygodniu złoty utrzymywał się w łagodnym trendzie aprecjacyjnym. Umocnienie złotego było zwi?zane z obniżeniem światowej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w spadku indeksu VIX. Publikacja niższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji miała ograniczony wpływ na złotego. W pi?tek doszło do nieznacznej korekty. Publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy doprowadziła do przejściowego wzrostu zmienności kursu polskiej waluty.

Na szczególn? uwagę zasługuje ubiegłotygodniowe umocnienie złotego względem franka szwajcarskiego. W środę kurs CHFPLN osi?gn?ł najniższy poziom od 15 stycznia 2015 r., kiedy to doszło do znacz?cego umocnienia franka w reakcji na decyzję SNB o uwolnieniu jego kursu wobec euro. Złożyły się na to obserwowane w ostatnich miesi?cach osłabienie franka względem euro z uwagi na obniżenie światowej awersji do ryzyka, a także relatywnie wysoki kurs złotego względem euro.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie posiedzenie RPP. Uważamy że treść komunikatu po posiedzeniu Rady oraz wypowiedzi prezesa NBP podczas konferencji prasowej będ? lekko negatywne dla kursu polskiej waluty. Dane z USA (sprzedaż detaliczna oraz inflacja) nie powinny mieć istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!