Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP kluczowe dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 3,93 (wzrost o 16pb), 5-letnie do 3,75 (wzrost o 11pb), a 10-letnie do 3,55 (wzrost o 8pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. W kierunku wzrostu rentowności na rynkach bazowych oddziaływały obawy inwestorów przed szybszym zacieśnianiem polityki pieniężnej przez główne banki centralne w warunkach obserwowanego obecnie silnego wzrostu inflacji. Jednocześnie nadal utrzymuje się odwrócony kształt krzywej dochodowości. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie rynek wycenia korektę stóp procentowych w dół.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest w naszej ocenie pozytywny dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP, które może przyczynić się do spadku stawek IRS. W przeciwnym kierunku może oddziaływać natomiast publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Z kolei podwyższonej zmienności stawek IRS sprzyjać będzie najprawdopodobniej publikacja Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC. Pozostałe publikacje z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!