Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 1,85 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu do 2,215 (spadek o 1pb), a 10-letnie do 2,585 (spadek o 2pb).</p>

>

Podobnie jak w przypadku kursu złotego, w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z relatywn? stabilizacj? stawek IRS. Konferencja po posiedzeniu EBC, wypowiedzi niektórych członków RPP, publikacja danych o listopadowej inflacji w Polsce, jak również innych danych zza granicy nie miały istotnego wpływu na kształtowanie się stawek IRS.W pi?tek odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2019 r. za 4,4 mld zł i sprzedało obligacje o 3-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za 4,4 mld zł. Aukcja nie miała istotnego wpływu na stawki IRS. Warto zwrócić uwagę, że w środę spready pomiędzy polskimi i niemieckimi obligacjami znacz?co obniżyły się (o ok. 10 pb). Było to następstwem informacji, że rz?d Włoch ma zaproponować budżet ze znacz?co niższym od oczekiwań deficytem. W rezultacie doszło do obniżenia awersji do ryzyka, zwiększenia cen włoskiego długu i wzrostu rentowności niemieckich obligacji.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce. W przypadku materializacji naszych prognoz będ? one pozytywne dla stawek IRS. Do podwyższonej zmienności stawek IRS może przyczynić się konferencja po środowym posiedzeniu FOMC. Ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości będ? miały również liczne dane z USA, publikacja inflacji w strefie euro, indeksu Ifo w Niemczech oraz danych z rynku pracy w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!