Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Posiedzenie EBC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 8,43 (wzrost o 56pb), 5-letnie do 8,01 (wzrost o 69pb), a 10-letnie do 7,89 (wzrost o 73pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego silnego zwiększenia stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. W kierunku wzrostu rentowności na rynkach bazowych oddziaływały oczekiwania inwestorów na dalsze podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne. Lokalnie czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS była zapowiedź BGK, zgodnie z którą emisja obligacji na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych do końca 2022 r. może sięgnąć 15,2 mld zł. W kierunku wzrostu stawek IRS oddziaływała również aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje za 5,3 mld PLN przy popycie równym 7,3 mld PLN. Piątkowa decyzja BGK o odwołaniu zaplanowanej na dzisiaj aukcji obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz obligacji na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, związana najprawdopodobniej z wysoką zmiennością warunków rynkowych, nie wpłynęła istotnie na stawki IRS.

Uważamy, że w tym tygodniu podwyższonej zmienności stawek IRS będzie sprzyjać posiedzenie EBC. Przewidziane na ten tydzień publikacje danych ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu. Ważnym czynnikiem kształtującym krzywą pozostaną informacje dotyczące ryzyka wystąpienia przerw w produkcji na skutek szoku gazowego w Europie oraz przebiegu działań wojennych w Ukrainie, które mogą istotnie wpłynąć na ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!