Analizy i badania

Posiedzenie EBC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,592 (wzrost o 1pb), obligacji 5- letnich obniżyły się do poziomu 2,282 (spadek o 3pb), a obligacji 10-letnich zmniejszyły się do poziomu 3,05 (spadek o 1pb).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji widocznym szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. W naszej ocenie wynikał on z publikacji dobrych danych nt. koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach, a także rosn?cych oczekiwań rynku na szybsz? normalizację polityki monetarnej w USA. We wtorek miało miejsce odwrócenie trendu i ceny polskiego długu zaczęły rosn?ć, co w naszej ocenie można wi?zać ze złagodzeniem retoryki w rozmowach prowadzonych pomiędzy polskim rz?dem a Komisj? Europejsk? w sprawie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego (KE nie opublikowała ostatecznie opinii ws. praworz?dności w Polsce). W środę miały miejsce dwie aukcje długu (podstawowa i uzupełniaj?ca), na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 5- i 7-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 4,8 mld PLN przy popycie równym 11,2 mld PLN. Po udanej aukcji doszło do obniżenia rentowności polskich obligacji widocznego na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. W pi?tek czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku kontynuacji spadku rentowności polskich obligacji na środkowym odcinku i długim końcu krzywej był niższy od oczekiwań drugi szacunek PKB w USA.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie czwartkowe posiedzenie EBC. Uważamy, że wypowiedzi M. Draghiego na konferencji po posiedzeniu mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności cen polskich obligacji. Zagregowany wpływ danych z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeksy ISM w przetwórstwie i poza przetwórstwem, a także indeks Conference Board) na polski rynek długu będzie w naszej ocenie ograniczony. Uważamy, że neutralne dla rentowności polskich obligacji będ? również wstępne odczyty inflacji w Polsce i strefie euro, indeks PMI dla polskiego przetwórstwa, a także finalny szacunek polskiego PKB.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!