Analizy i badania

Posiedzenia RPP i EBC mogą podwyższyć zmienność na polskim rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich nie zmieniły się i wyniosły 1,61, obligacji 5-letnich obniżyły się do poziomu 1,914 (spadek o 1pb), a obligacji 10-letnich nie zmieniły się i wyniosły 2,311.</p>

>

Zmniejszenie oczekiwań inwestorów na szybsze rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej przez FED, a także napływ kapitału zwi?zany z prowadzonym przez EBC Rozszerzonym Programem Skupu Aktywów oddziaływały w pierwszej części tygodnia w kierunku wzrostu popytu na polskie obligacje, który doprowadził do wzrostu ich cen na całej długości krzywej we wtorek i środę. W czwartek miała miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 9- i 10- letnich terminach zapadalności za ł?cznie 3,788 mld zł. Popyt na polski dług był wyraźnie niższy od oczekiwań, co doprowadziło do wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej. W pi?tek ceny polskich obligacji kontynuowały spadki.

Posiedzenia RPP i EBC będ? w naszej ocenie oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności cen polskich obligacji. Neutralne dla cen polskiego długu będ? najprawdopodobniej dane z Chin (PKB, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich). Sumaryczny wpływ licznych danych z USA oraz danych krajowych będzie w naszej ocenie neutralny dla rentowności polskich obligacji. Naszym zdaniem w tym tygodniu w kierunku wzrostu cen polskiego długu nadal oddziaływać będzie napływ kapitału zwi?zany z prowadzonym przez EBC Rozszerzonym Programem Skupu Aktywów.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!