Analizy i badania

Porozumienie w Waszyngtonie osiągnięte, ale na jak długo?

<p style="text-align: justify;">W zeszłym tygodniu doszło do porozumienia pomiędzy Demokratami a Republikanami, kończącego trwający przez trzy tygodnie paraliż administracji Stanów Zjednoczonych.</p>

>

Na mocy kompromisu osi?gniętego w przeddzień technicznej niewypłacalności USA zapewniono finansowanie rz?du do 15 stycznia 2014 r. oraz zawieszono limit zadłużenia do 7 lutego 2014 r. Uzgodniono także, iż do 13 grudnia 2013 r. musz? zakończyć się negocjacje dotycz?ce ograniczenia deficytu budżetowego. Rozwi?zanie to zostało najpierw przegłosowane w Senacie (rozkład głosów 81-18), potem z większym sprzeciwem Republikanów w Izbie Reprezentantów (258-144), a na koniec zostało zaakceptowane przez B. Obamę. W zwi?zku z tym, w czwartek do pracy zaczęły wracać setki tysięcy pracowników federalnych, a Stanom Zjednoczonym udało się unikn?ć niewypłacalności.
Mimo pomyślnego zakończenia sporu pomiędzy Demokratami a Republikanami, miał on niekorzystny wpływ na wiarygodność USA. Agencja ratingowa Fitch ogłosiła w środę, że rating USA jest pod obserwacj?, co oznacza, że Fitch może go obniżyć z najwyższego poziomu AAA do AA+. Z kolei chińska agencja ratingowa Dagong obniżyła w zeszłym tygodniu rating USA z A do A-, jako powód wskazuj?c właśnie niemożnośd osi?gnięcia przez amerykaoskich polityków długotrwałego porozumienia dotycz?cego budżetu i limitu zadłużenia. W przeszłości (przy okazji poprzedniego sporu o limit zadłużenia w 2011 r.) na obniżkę ratingu USA zdecydowała się już agencja Standard & Poor's. Obecnie szacuje ona, że tegoroczny government shutdown może oznaczad ograniczenie zanualizowanego wzrostu PKB USA w IV kw. o ok. 0,6 pp.
Negatywne makroekonomiczne skutki zawieszenia działalności agencji rz?dowych, jak również brak ostatecznego porozumienia dotycz?cego budżetu federalnego na lata 2013/2014 spowoduj? najprawdopodobniej odwlekanie przez FED decyzji o ograniczaniu programu QE3. Po pierwsze, brak napływaj?cych danych ekonomicznych uniemożliwiał Rezerwie Federalnej ocenę bież?cej sytuacji  ekonomicznej. Po drugie, część członków FED zaznaczała, że oszacowanie długotrwałego wpływu paraliżu na aktywność gospodarcz? będzie wymagało dłuższego czasu. Po trzecie, ewentualne spowolnienie wzrostu gospodarczego w IV kw. może przekonać FED, iż gospodarka amerykańska będzie przez dłuższy czas potrzebowała wsparcia w postaci programu luzowania ilościowego w dotychczasowej skali.
Pomimo osi?gniętego kompromisu, pod koniec br. w Kongresie ponownie dojdzie do sporu dotycz?cego uchwalenia budżetu. Taki scenariusz wydarzeń wspiera ubiegłotygodniowa wypowiedź J. Boehnera, przewodnicz?cego Izby Reprezentantów. Zapowiedział on, iż w dalszym ci?gu będzie opowiadał się przeciwko reformie amerykańskiej służby zdrowia, tzw. „Obamacare”. Skalę problemu zwiększa fakt, iż Republikanie mog? nie być już tak skłonni jak obecnie do ustępstw na rzecz Demokratów. Tym samym uważamy, że ubiegłotygodniowy kompromis nie jest prawdziwym rozwi?zaniem problemu, ale jedynie odsunięciem podjęcia istotnych decyzji w czasie. Oznacza to, że na pocz?tku przyszłego roku może dojść do ponownego zawieszenia działalności agencji rz?dowych i wzrostu ryzyka niewypłacalności USA. Wydarzenia te mog? opóźnić moment rozpoczęcia ograniczania skupu aktywów przez FED i spowodować silny wzrost zmienności na rynkach finansowych.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!