Analizy i badania

Popyt zewnętrzny wciąż wspiera polski przemysł

<p style="text-align: justify;">Struktura marcowej produkcji przemysłowej wskazuje na utrzymujący się relatywnie szybki wzrost produkcji sprzedanej w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Został on odnotowany m. in. w działach: "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (18,4% r/r), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (16,9%), "meble” (14,0%), "urządzenia elektryczne” (13,1%) oraz "maszyny i urządzenia” (9,6%).</p>

>

Czynnikiem dynamizuj?cym produkcję w przemyśle było również ust?pienie negatywnego wpływu strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, który miał miejsce w pierwszych dwóch tygodniach lutego br. Wznowienie prac w tej firmie oddziaływało w kierunku wzrostu dynamiki produkcji w kategorii "górnictwo i wydobywanie” z -11,2% r/r w lutym do 15,6% w marcu, co przyczyniło się do wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej o 1,0 pkt. proc.

Oczekiwany przez nas szeroki zakres geograficzny i sektorowy ożywienia gospodarczego w strefie euro w kwietniu będzie miał pozytywny wpływ na aktywność przemysłu w Polsce (por. MAKROmapa z 20.04.2015). Niemniej jednak spodziewamy się, że w kwietniu br. ze względu na oddziaływanie negatywnego efektu statystycznego zwi?zanego z niekorzystn? różnic? w liczbie dni roboczych dynamika produkcji ulegnie obniżeniu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!