Ponad połowa MŚP finansuje inwestycje leasingiem

<p style="text-align: justify;">W sektorze MŚP wracają nastroje do inwestowania, a co za tym idzie do korzystania z finansowania zewnętrznego. Z „Barometru EFL[1]” wynika, że w I kwartale br. ponad trzy razy więcej przedsiębiorców oczekuje wzrostu finansowania zewnętrznego w ich firmach, niż jego obniżenia (17,1% vs. 5%). Najchętniej wykorzystywanym instrumentem finansowym pozostaje leasing – wybiera go 55,3% firm. Biorąc pod lupę branże, swoje inwestycje leasingiem finansują najczęściej firmy transportowe (69,5%), produkcyjne (66%), budowlane (63,3%) i HoReCa (58,8%).</p>

>

– Od pocz?tku tego roku dolatuje do nas coraz więcej jaskółek, które zwiastuj? nadejście wiosny w polskiej gospodarce. Mam tutaj na myśli zarówno obiektywne wskaźniki makroekonomiczne jak dane GUS za styczeń dotycz?ce rosn?cej rok do roku sprzedaży detalicznej czy produkcji przemysłowej jak i subiektywne opinie i plany samych przedsiębiorców, o które zapytaliśmy w ramach naszego kwartalnego badania. Z pierwszego w tym roku „Barometru” wynika, że niemal jedna trzecia małych i średnich przedsiębiorców zamierza więcej inwestować w I kwartale, najwięcej od pocz?tku 2015 roku. Czyli sektor MŚP uważa, że najgorsze już za nim i kluczowe dla krajowej gospodarki jest utrzymanie tej dynamiki w całym roku. A warunkiem do stworzenia środowiska sprzyjaj?cego rozwojowi biznesu jest dostęp do finansowania zewnętrznego, którego do rozwoju swojego biznesu potrzebuje już co szósta firma  – podkreśla Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Im większa firma tym częściej korzysta z leasingu

Podstawowe źródło finansowania sektora MŚP to środki własne (76,7% wskazań). Jednak, bior?c pod uwagę zewnętrzne wsparcie, leasing kolejny kwartał dominuje nad kredytem bankowym – 55,3% vs. 50,6%. Tylko co siódma firma korzysta z ubezpieczenia majtku firmy (14,2%), a 7,3% z faktoringu.

Niezmiennie widać wyraźn? tendencję w korzystaniu z instrumentów finansowych spogl?daj?c na wielkość podmiotów. Zgodnie z ni?, im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm 42,3% zarz?dzaj?cych bazuje na leasingu, to wśród małych ten odsetek wynosi 59,7%, a wśród średnich podmiotów 2/3 przedsiębiorców finansuje swoj? działalność leasingiem. Wynik ten koresponduje z największym optymizmem wśród „średniaków” dotycz?cym planów inwestycyjnych na najbliższe miesi?ce.

Transport, produkcja, budowlanka i HoReCa z leasingiem za pan brat

Każda branża ma swój własny zestaw źródeł finansowych. Główn? uwagę zwracaj? cztery branże, których przedstawiciele najczęściej do finansowania swoich inwestycji wykorzystuj? leasing. S? to branża transportowa (69,5%), produkcyjna (66%), budowlana (63,3%) i HoReCa (58,8%). Wyraźnie większe znaczenie środków własnych, a mniejsze leasingu i kredytu bankowego, widać natomiast w branży usługowej – 82% stawia na gotówkę, 48,2% na leasing, a 46,8% na kredyt. Z podobn? sytuacj? mamy do czynienia w handlu, gdzie tylko 40,5% firm decyduje się na kredyt, a 37,1% na leasing.

Warto także zwrócić uwagę na dużo większe zainteresowanie ubezpieczeniem maj?tku firmy w branży HoReCa. Decyduje się na nie aż 30% hoteli i restauracji, podczas gdy w budowlance ten odsetek wynosi 8,9%, a w handlu 11,2%.

Z rosn?cym znaczeniem leasingu w finansowaniu inwestycji polskich firm mamy do czynienia w Polsce już od kilku lat. Z danych Zwi?zku Polskiego Leasingu wynika, że na koniec 2016 roku wartość aktywnego portfela branży leasingowej w kwocie 105,1 mld zł była tylko niewiele niższa od wartości salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (114,5 mld zł). –  Ubiegły rok był siódmym z rzędu, który branża leasingowa zakończyła na plusie. Jeśli polska, a pośrednio europejska gospodarka, w najbliższych miesi?cach przyspieszy tak jak wszyscy tego sobie życzymy, wzrost sektora leasingowego będzie się utrzymywał  – mówi  Radosław Kuczyński z EFL.

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]„Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 3-10 lutego 2017 r.

***  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  czterokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 285 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!