Analizy i badania

Ponad 5 mln klientów w Polsce może zmienić bank z powodu PSD2

<p style="text-align: justify;">W Polsce 5,2 mln klientów banków można określić jako „zakładników oddziałów”. To osoby, które korzystają z usług bankowych za pośrednictwem kanałów tradycyjnych, ale wolałyby zostać użytkownikami bankowości internetowej i mobilnej. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte instytucje finansowe, które dobrze wykorzystają możliwości, które daje unijna dyrektywa PSD2, mogą przejąć tych klientów oferując usługi niedostępne w ich głównym banku. Jak wynika z badania „PSD2: Voice of the Consumer” nie będzie to jednak proste, ponieważ 43 proc. ankietowanych deklaruje, że czułoby się niekomfortowo w sytuacji dzielenia się informacjami o swoim koncie z instytucjami innymi niż ich dotychczasowy bank.</p>

>

Dwie skrajne postawy banków

Przeprowadzone wśród środkowoeuropejskich banków badanie Deloitte „PSD2: Voice of the Banks” pozwoliło wyodrębnić grupę instytucji podejmuj?cych wyzwanie. Banki te planuj? aktywnie wykorzystać powstałe po wprowadzeniu PSD2 możliwości, zarówno w zakresie obowi?zkowej legislacji, jak również strategicznego podejścia. Jest także grupa minimalistów, która skupia się jedynie na wymaganiach regulacyjnych. Pierwsza kategoria to przede wszystkim duże banki, do drugiej należy zaliczyć średnich i mniejszych graczy. –  Z naszego badania wynika, że niemal 30 proc. banków w Polsce traktuje dyrektywę PSD2 jako szansę, a 14 proc. jako zagrożenie dla swojej działalności. Z kolei 43 proc. ma do niej stosunek neutralny. Chcieliśmy przekonać się, które z tych podejść ma większe szanse  powodzenia, więc sprawdziliśmy, czy i jak duż? grupę klientów wejście w życie PSD2 może skłonić do zmiany banku – mówi  Grzegorz Cimochowski, Partner Deloitte, lider sektora instytucji finansowych w Polsce.

Zakładnicy oddziałów w Polsce

W Europie Środkowej najchętniej z internetowych i mobilnych usług bankowych korzystaj? czescy klienci. Polacy, Słowacy i Węgrzy s? pod tym względem nieco mniej zaawansowani. Najbardziej przywi?zani do oddziałów s? z kolei klienci bankowi w Rumunii i Bułgarii.

W Polsce największ? grupę klientów (47 proc.) stanowi? osoby, które można określić mianem tradycyjnych. Korzystaj? z usług bankowych jedynie za pośrednictwem oddziałów lub nie s? aktywni w  żadnym z innych dostępnych kanałów (posiadaj? konto i korzystaj? z karty i na tym kończy się ich kontakt z bankiem). Z kolei 27 proc. można określić mianem wielokanałowych, czyli takich, którzy s? aktywni we wszystkich lub co najmniej dwóch kanałach, w tym jednym online. Nieco mniejsza grupę, bo 26 proc. stanowi? klienci cyfrowi, czyli tacy, którzy ze swoim bankiem maj? kontakt jedynie za pośrednictwem komputera lub smartfonu.

–  Duża grupa klientów, która wci?ż odwiedza oddziały banków, uznaje bankowość internetow? lub mobiln? za zbyt kłopotliw?. Zazwyczaj osoby te uważaj?, że wdrożenie innej metody korzystania z usług bankowych będzie czasochłonne i skomplikowane. Innym argumentem hamuj?cym przed zmian? jest obawa, że kanały cyfrowe nie spełni? wszystkich oczekiwań zwi?zanych z funkcjonalności? i pozytywnym doświadczeniem użytkownika. Dlatego nazwaliśmy ich „zakładnikami oddziałów”. W Polsce odsetek takich klientów wynosi 20 proc., czyli 5,2 mln osób, w Europie Środkowej jest ich w sumie ponad 11 mln. – mówi  Grzegorz Cimochowski. O tych klientów będzie toczyć się walka pomiędzy graczami, którzy umiejętnie wykorzystaj? możliwości, jakie daje PSD2. Dzięki nowym przepisom podmioty oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania będ? mogły nawi?zać bezpośrednie relacje z klientami, nawet jeśli maj? oni główny rachunek w innej instytucji bankowej. Jest to ogromna szansa zarówno dla silnych cyfrowo graczy bankowych, jak i FinTechów.

Dane na wagę złota

Zdaniem ekspertów Deloitte przejęcie tych klientów może nie być jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. Kluczowym punktem dyrektywy jest otwarcie rynku na now? kategorię instytucji płatniczych, tzw. Third Party Providers (TTP). Należ? do nich instytucje inicjuj?ce płatność i  świadcz?ce tę usługę w internecie w imieniu klienta oraz podmioty zapewniaj?ce konsumentowi kompleksowe informacje na temat jego rachunku lub rachunków bankowych. W Polsce 43 proc. badanych deklaruje, że nie byłaby to dla nich komfortowa sytuacja gdyby musieli dzielić się z nimi danymi na temat swojego konta. Prawie jedna trzecia (31 proc.) do takiej aktywności miałaby stosunek neutralny, natomiast 26 proc.  respondentów nie miałoby z tym problemu. Respondenci badania najchętniej informacjami na temat swojego konta dzieliliby się z bankami (26 proc.), pośrednikami płatności (23 proc.) oraz dostawcami mediów (23 proc.).

Jak pokazuj? ostatnie badania Deloitte dotycz?ce unijnego rozporz?dzenia RODO*, Polacy niechętnie udostępniaj? firmom swoje dane osobowe . Dlatego banki i instytucje finansowe będ? musiały w pierwszej kolejności zainwestować w  inicjatywy maj?ce na celu budowanie zaufania klientów i edukację społeczn? na temat korzyści. A jest ich kilka.  Wprowadzenie przez dyrektywę „otwartej bankowości” umożliwi klientom m.in. zarz?dzanie kontami od różnych dostawców za pomoc? jednej aplikacji. Taka funkcjonalność byłaby chętnie widziana przez średnio 22 proc. ankietowanych klientów banków w Polsce. Badani byliby zainteresowani również zsumowaniem podgl?dów kont w różnych bankach i spersonalizowanym zarz?dzaniem finansami (średnio po 22 proc.).

Zmiany na korzyść klientów

Wśród celów dyrektywy PSD2 można wymienić: sprzyjanie wzrostowi konkurencji na rynku usług płatniczych, przyczynienie się do konsolidacji jednolitego rynku tych usług na poziomie UE, wzrost ich innowacyjności, zapewnienie bezpieczeństwa oraz wzmocnienie ochrony klientów.

–  13 stycznia br. min?ł termin implementacji do krajowych porz?dków prawnych unijnej dyrektywy PSD2, jednak w Polsce nie została ona jeszcze wprowadzona. Projekt odpowiednich zmian do ustawy o usługach płatniczych znajduje się w Sejmie, więc jesteśmy na dobrej drodze do zakończenia ścieżki legislacyjnej, a opóźnienie nie powinno być duże.  – komentuje  Katarzyna Sawicka, ekspert w zespole finansów i bankowości kancelarii Deloitte Legal.

Projekt przewiduje sześciomiesięczne vacatio legis.Z kolei standardy techniczne PSD2, tzw. RTS, zaczn? obowi?zywać dopiero w trzecim lub czwartym kwartale 2019 roku. –  Banki już w czasie vacatio legis będ? zobligowane do zaktualizowania umów z klientami o zmiany, które wprowadza PSD2. Dotycz? one m.in. skrócenia terminu na rozpatrywanie skarg klientów zwi?zanych z usługami płatniczymi z 30 do 15 dni, czy też nowych zasad obsługi płatności nieautoryzowanych –  mówi  Katarzyna Sawicka.  

*Raport Deloitte „Rok do RODO - ochrona danych osobowych oczami polskich konsumentów” zrealizowane rzez Kantar Public. w maju 2017 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15-60 lat.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!