Aktualności firm stowarzyszonych

Pomoc publiczna: Wygrana Crido Legal przed Komisją Europejską

<p style="text-align: justify;"><strong>Kancelaria Crido Legal przy wsparciu ekspertów z Crido Taxand i GEO Renewables przekonała Komisję Europejską do prawidłowości wykorzystania środków unijnych, kwestionowaną przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Sprawa dotyczyła polskiej firmy z branży OZE. Pozytywny wynik polemiki beneficjenta pomocy publicznej z ETO pokazał, że przy wsparciu profesjonalnych doradców warto podejmować dyskusje z unijnymi organami.</strong></p>

>

W zwi?zku z realizacj? projektu z zakresu energetyki odnawialnej przez jedno z polskich przedsiębiorstw w toku dokonywanej kontroli wykorzystania środków unijnych pojawiły się zastrzeżenia, a w rezultacie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniaj?ce przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO). ETO w ramach czynności wyjaśniaj?cych uznał, że projekty realizowane przez przedsiębiorstwo - beneficjenta były niezgodne z ogólnym rozporz?dzeniem w sprawie wył?czeń blokowych, a w efekcie z prawem reguluj?cym pomoc publiczn?, a także z przepisami dotycz?cymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ETO uznał w szczególności, że realizowany przez beneficjenta projekt został w sposób sztuczny podzielony, a także brak było tzw. efektu zachęty. Tym samym, beneficjentowi groziło nałożenie przez Komisję Europejsk? korekt finansowych, a finalnie nawet ryzyko upadłości.

W postępowaniu przed ETO, poł?czone zespoły Crido Legal, Crido Taxand oraz Geo Renewables wsparły beneficjenta w zakresie wszechstronnej argumentacji prawnej (z zakresu prawa europejskiego i prawa pomocy publicznej), jak i ekonomicznej (bazuj?cej na znajomości zagadnienia i sektora).  

Argumentacja zespołu dotyczyła wielu kluczowych zagadnień z zakresu pomocy publicznej, w szczególności:

  1. momentu oceny spełnienia efektu zachęty;
  2. wpływu zmiany struktury finansowania projektu na spełnienie warunków występowania efektu zachęty;
  3. przesłanek oceny podzielności projektu inwestycyjnego.

W ostatecznym stanowisku Komisja Europejska przychyliła się do stanowiska beneficjenta i wbrew ustaleniom ETO odst?piła od nałożenia jakichkolwiek korekt finansowych.  

Więcej na temat... Wygrana sprawa stanowi kolejny sukces kancelarii Crido Legal w obszarze wsparcia klientów ubiegaj?cych się o dotacje ze środków unijnych. Klienta w ramach przygotowania argumentacji i rozmów z ETO reprezentowali radca prawny Krzysztof Brysiewicz oraz dr Szymon Syp, wspierani przez Szymona Żółcińskiego, Partnera oraz Wojciecha Kwiatkowskiego, Managera z Crido Taxand oraz reprezentuj?cych doradcę biznesowego Geo Renewables - Renatę Król-Głowack? i Piotra Siennickiego.

  ***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!