Analizy i badania

Pomimo spadku dynamiki, inwestycje wciąż napędzają wzrost gospodarczy

<p style="text-align: justify;">Pomimo obniżenia dynamiki inwestycji do 8,4% w II kw. wobec 10,7% w I kw. ich wkład do wzrostu PKB wzrósł do 1,4 pp. wobec 1,2 pp. w I kw. (udział inwestycji w nominalnym PKB w I kw. jest niższy niż w II kw.).</p>

>

Spowolnienie inwestycji było efektem wolniejszego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw. Zgodnie z danymi GUS, dynamika nominalnych nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw obniżyła się do 10,9% r/r w II kw. wobec 14,0% w I kw. Było to zwi?zane z wygaśnięciem luki w prawie podatkowym skłaniaj?cej do przyspieszenia zakupów tzw. aut z kratk?, nabywanych przez przedsiębiorców w I kw. br. (dynamika nominalnych nakładów inwestycyjnych na środki transportu spadła do 4,7% r/r w II kw. wobec 43,8% w I kw.).

Oczekujemy stopniowego wzrostu dynamiki inwestycji w kolejnych kwartałach. Pierwszym czynnikiem wspieraj?cym popyt inwestycyjny przedsiębiorstw będzie utrzymuj?cy się wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych. Drugim czynnikiem dynamizuj?cym inwestycje w kolejnych kwartałach będzie nasilaj?ce się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym i inwestycjach publicznych.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!