Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Polskie przetwórstwo pod wpływem zakłóceń w łańcuchach dostaw

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w październiku do 53,8 pkt. wobec 53,4 pkt. we wrześniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (53,0 pkt.) i naszej prognozy (53,2 pkt.). Wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zatrudnienia i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowej dotyczącej czasu dostaw. Indeks zmniejszył się w październiku względem przeciętnej wartości odnotowanej w III kw. br. (55,6 pkt.), co sygnalizuje spowolnienie wzrostu gospodarczego na początku IV kw.

Produkcja zwiększyła się w październiku w nieznacznie szybszym tempie niż we wrześniu, jednak zgodnie z komunikatem firmy zwracały uwagę na dwa czynniki, które znacząco ograniczały jej wzrost. Po pierwsze, przedsiębiorstwa odnotowały mniejszy popyt z zagranicy, co znalazło odzwierciedlenie w drugim z rzędu spadku nowych zamówień eksportowych w ujęciu miesiąc do miesiąca. Drugim czynnikiem były zakłócenia w łańcuchach dostaw. Firmy raportowały trudności z nabywaniem środków produkcji z powodu silnego popytu na rynkach światowych, przy równoczesnych niedoborach materiałów u dostawców oraz problemach z transportem. Bezpośrednimi efektami narastających barier podażowych w przetwórstwie były wydłużenie czasu dostaw, dalszy wzrost zaległości produkcyjnych oraz wzrost cen środków produkcji i wyrobów końcowych. Warto zwrócić uwagę, że co najmniej 80% firm przetwórczych zasygnalizowało wzrost cen środków produkcji w październiku, a co najmniej 75% wzrost cen wyrobów gotowych. Ponadto firmy raportowały niedobór siły roboczej w październiku, co ograniczało możliwości zwiększenia zatrudnienia i podniesienia mocy wytwórczych.

Zakłócenia w łańcuchach dostaw i bariery podażowe były wymieniane przez firmy również jako czynnik ryzyka dla trwałości ożywienia w przetwórstwie. Znalazło to odzwierciedlenie w dalszym, trwającym już 4 miesiące, spadku wskaźnika oczekiwanej produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że pomimo wspomnianych problemów, aktywność w polskim przetwórstwie wspierana jest przez silny popyt krajowy, na co wskazuje przyspieszenie napływu nowych zamówień ogółem. Podtrzymujemy nasz scenariusz, w którym obserwowane obecnie ograniczenia podażowe mają charakter przejściowy i wraz z ich ustępowaniem w średnim okresie aktywność w przetwórstwie przemysłowym powinna się zwiększyć.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!