Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Polskie przetwórstwo patrzy w przyszłość z coraz większym optymizmem

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w styczniu do 47,5 pkt. wobec 45,6 pkt. w grudniu, kształtując się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (46,2 pkt.) oraz naszej prognozy (46,1 pkt.). Tym samym indeks od dziewięciu miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Zwiększenie wartości indeksu wynikało z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, nowych zamówień oraz czasu dostaw), podczas gdy przeciwny wpływ miały niższe wkłady składowych dla zatrudnienia oraz zapasów materiałów.

W danych na szczególną uwagę zasługuje wyraźnie wolniejsze tempo spadku bieżącej produkcji oraz nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych. Niemniej ankietowane w styczniu firmy nadal sygnalizowały problemy ze słabym popytem, który pozostaje pod wpływem spowolnienia w gospodarce. Z uwagi na utrzymujący się spadek zarówno bieżącej produkcji jak i nowych zamówień, firmy kontynuowały procesy restrukturyzacyjne (por. MAKROmapa z 02.01.2023). Znalazło to odzwierciedlenie w dalszym zmniejszeniu zapasów zarówno dóbr finalnych jak i dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji, a także redukcji zatrudnienia, której tempo przyspieszyło w styczniu.

W styczniu doszło również do ponownego przyspieszenia tempa wzrostu cen zarówno dóbr finalnych, jak i dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji. Warto odnotować, że w poprzednich miesiącach wskaźniki te kształtowały się w trendzie spadkowym. Co więcej, przyspieszenie wzrostu cen nastąpiło mimo wyraźnego osłabienia popytu. Ankietowane firmy tłumaczyły to wzrostem cen energii, surowców i półfabrykatów.

Mimo utrzymującego się spadku aktywności w polskim przetwórstwie, w styczniu doszło do silnego wzrostu indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który zwiększył się do najwyższego poziomu od maja 2022 r. i od trzech miesięcy pozostaje powyżej granicy 50 pkt. Sygnalizuje to, że uruchomione w wielu firmach procesy restrukturyzacyjne, zmierzające do zwiększenia wydajności i ograniczenia zużycia energii, a także łagodniejsze od wcześniejszych oczekiwań spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce w IV kw. 2022 r. (por. MAKROpuls z 30.01.2023) oraz odnotowana w styczniu poprawa koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski (por. MAKROmapa z 30.01.2023), skłoniły część firm do formułowania bardziej optymistycznych ocen dotyczących ich przyszłej aktywności. Wyraźny wzrost składowej dla oczekiwanej produkcji stanowi wsparcie dla naszego scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się, jednak pozostanie ona dodatnia. Nasz zrewidowany scenariusz wzrostu gospodarczego w Polsce, uwzględniający opublikowane w tym tygodniu dane o PKB za cały 2022 r., przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

 


 

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!