Polskie przetwórstwo jedzie na oparach

<p style="text-align: justify;">Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w październiku do 50,4 pkt. wobec 50,5 pkt. we wrześniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (50,2 pkt.) oraz naszej prognozy (49,9 pkt.). Tym samym indeks ukształtował się na najniższym poziomie od października 2016 r. i pozostaje już tylko nieznacznie powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. W kierunku obniżenia indeksu oddziaływały niższe wkłady 3 z 5 jego składowych (dla zatrudnienia, czasu dostaw oraz bieżącej produkcji), podczas gdy przeciwny wpływ miały wyższe wkłady składowych dla nowych zamówień oraz zapasów pozycji zakupionych.</p>

>

Przetwórców ratuj? zamówienia krajowe…

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje pogłębiaj?cy się spadek nowych zamówień eksportowych w ujęciu miesięcznym. Tempo tego spadku było najszybsze od października 2012 r. Tym samym wzrost składowej dla nowych zamówień ogółem wynikał ze zwiększenia zamówień krajowych, który z nawi?zk? skompensował obniżenie zamówień zagranicznych. Uważamy, że utrzymuj?cy się spadek popytu zagranicznego jest zwi?zany z obserwowanym w ostatnich miesi?cach spowolnieniem w światowym handlu, które ograniczało eksport strefy euro, w tym w szczególności Niemiec, a także dekoniunktur? w niemieckim sektorze motoryzacyjnym. Tak? ocenę wpiera obserwowana od pocz?tku br. spadkowa tendencja w zamówieniach eksportowych w niemieckim przetwórstwie (por. MAKROmapa z 29.10.2018). Uważamy, że wprowadzone w ostatnich kwartałach działania protekcjonistyczne w światowym handlu nie miały istotnego wpływu na eksport produktów z Polski.

…oraz nagromadzone zaległości produkcyjne

Październikowe dane wskazuj? na wyraźne przyspieszenie spadku składowej dla zaległości produkcyjnych, która już trzeci miesi?c z rzędu ukształtowała się poniżej granicy 50 pkt. Oznacza to, że firmy w warunkach wolnego wzrostu nowych zamówień zaczynaj? nadrabiać nagromadzone w ostatnich kwartałach zaległości produkcyjne. W warunkach coraz wolniejszego wzrostu nowych zamówień bufor ten będzie się stopniowo wyczerpywał, co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo dalszego spadku składowej dla bież?cej produkcji w najbliższych miesi?cach.

Wolniejszy wzrost produkcji spowodował spadek zatrudnienia

W październiku doszło do wyraźnego spadku składowej dla zatrudnienia, która ukształtowała się nieznacznie poniżej poziomu 50 pkt. Wskazuje to na pierwszy od lipca 2013 r. miesięczny spadek zatrudnienia w polskim przetwórstwie. Zgodnie z raportem Markit ankietowane firmy jako przyczynę redukcji zatrudnienia wskazywały m.in. mniejsz? produkcję. Uwzględniaj?c utrzymuj?cy się spadek wskaźnika dla oczekiwanej produkcji (w ci?gu najbliższych 12 miesięcy), który w październiku ukształtował się na najniższym poziomie od stycznia 2013 r., a także barierę w postaci braku wykwalifikowanych pracowników, prawdopodobieństwo wzrostu zatrudnienia w przetwórstwie w kolejnych miesi?cach jest niskie.    

Wzrost gospodarczy może spowolnić w IV kw.

Indeks PMI w październiku ukształtował się wyraźnie poniżej swojej średniej wartości w III kw. (51,6 pkt.), co stanowi ryzyko w dół dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (4,5% r/r wobec 4,4% w III kw.). Uważamy, że w kolejnych miesi?cach wzrost aktywności w przetwórstwie będzie ograniczany przez spowolnienie w handlu zagranicznym, jednak przyspieszenie popytu krajowego (wpierane przez szybszy wzrost inwestycji) będzie czynnikiem częściowo kompensuj?cym ten negatywny wpływ.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!