Analizy i badania

Polskie przedsiębiorstwa zaczynają inwestować

<p style="text-align: justify;"><strong>Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł w styczniu do 54,8 pkt. z 54,3 pkt. w grudniu ub. r., kształtując się znacząco powyżej naszej prognozy (53,7 pkt.) i konsensusu rynkowego (54,0 pkt.).</strong> Odnotowana w styczniu poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie miała szeroki zakres – była ona wynikiem zwiększenia wkładów czterech z pięciu składowych indeksu (dotyczących nowych zamówień, bieżącej produkcji, zapasów pozycji zakupionych oraz czasu dostaw).</p>

>

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje silny wzrost składowej dotycz?cej bież?cej produkcji z 56,9 pkt. w grudniu ub. r. do 58,2 pkt. w styczniu (najwyższy poziom od lutego 2014 r.). Przyspieszenie produkcji wynikało z nasilonego napływu zamówień, w tym w szczególności zwiększonego popytu zagranicznego (najwyższy poziom składowej dotycz?cej nowych zamówień eksportowych od lutego 2014 r.). Wyniki badań koniunktury stanowi? wsparcie dla naszej prognozy wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej w styczniu (7,6% r/r wobec 2,3% w grudniu).  

Przyspieszenie produkcji przyczyniło się do wzmożonej aktywności zakupowej przedsiębiorstw – zapasy pozycji zakupionych zwiększyły się w styczniu br. w najwyższym tempie od lipca 1998 r. Uważamy, że wyraźny przyrost zapasów materiałów przy jednoczesnym silnym napływie nowych zamówień i tylko nieznacznym zmniejszeniu zaległości produkcyjnych jest optymistycznym sygnałem dla przyszłej koniunktury w polskim przetwórstwie. Tak? ocenę potwierdza również nowy (został on dziś upubliczniony po raz pierwszy) wskaźnik przyszłej produkcji – zwiększył się on w styczniu do najwyższego poziomu od kwietnia 2016 r. Firmy uzasadniały poprawę swoich oczekiwań odnośnie przyszłej produkcji m.in. inwestycjami w zdolności produkcyjne.  

Co więcej, poprawa sytuacji w przetwórstwie miała szeroki zakres geograficzny – w styczniu odnotowaliśmy wysokie wskaźniki PMI nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, na Węgrzech, Niemczech i w strefie euro. Wyniki badań koniunktury wspieraj? nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych kwartałach będziemy mieli do czynienia z ożywieniem w światowym handlu. Uważamy, że przyczyni się ono do przyspieszenia polskiego eksportu (por. MAKROmapa z 30.01.2017). Wartość polskiego indeksu PMI w styczniu ukształtowała się powyżej średniego poziomu z IV kw. ub. r. (52,1 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowi? ryzyko w górę dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki PKB w I kw. na poziomie z IV kw. ub. r.   (2,6% r/r).  Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.  

Dzisiejsze, lepsze od oczekiwań dane o styczniowym indeksie PMI dla polskiego przetwórstwa s? lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!