Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Polskie firmy wciąż mają wiele do nadrobienia w kluczowych obszarach dla CFO. Tylko 10% spółek ma dojrzałą funkcję podatkową

Tylko 10% spółek ma dojrzałą funkcję podatkową. Ponad połowa ankietowanych (52%) uzyskała wynik wskazujący, że są już w trakcie transformacji zmierzającej do zbudowania dojrzałej funkcji podatkowej gotowej na wyzwania przyszłości. Natomiast nadal znaczna część badanych (38%) jest na etapie porządkowania podstaw funkcji podatkowej przygotowując się do przyszłej transformacji. Jednocześnie aż 72% przebadanych CFO uważa, że jednym z najważniejszych wyzwań w obszarze podatkowym są niejasne przepisy podatkowe, a tylko 17% posiada w pełni sformalizowany system zarządzania ryzykiem, obejmujący także ryzyka podatkowe - wynika z badania PwC CFO Compass Tax Survey, przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych (CFO) polskich spółek.

 

Warszawa, 20 marca - Wśród priorytetów CFO w obszarze podatków można wskazać trzy kluczowe obszary: bezpieczeństwo, procesy i technologia. W kontekście bezpieczeństwa, 72% przebadanych CFO uważa, że jednym z najważniejszych wyzwań w obszarze podatkowym są niejasne przepisy podatkowe. Jeśli chodzi o poprawę funkcjonowania procesów i zwiększenie ich efektywności, to działania w tym obszarze planuje podjąć 59% CFO. Jednocześnie 45% ankietowanych CFO planuje zainwestować w technologie wspierające obszar podatkowy. Jedynie 17% posiada w pełni sformalizowany system zarządzania ryzykiem, obejmujący również ryzyka podatkowe. Z kolei 21% respondentów nie ma wdrożonych ram zarządzania ryzykiem podatkowym w ogóle. Zarządzanie ryzykiem w tym obszarze obejmuje identyfikację ryzyk podatkowych i określenie ich miejsca wśród innych ryzyk biznesowych, wdrażanie mechanizmów ograniczających to ryzyko oraz właściwą komunikację z interesariuszami. Zapewnienie regularnego przepływu informacji podatkowych na poziom kadry zarządzającej jest niezwykle istotne w procesie budowania dojrzałej funkcji podatkowej. W większości podmiotów (65%) spotkania, podczas których CFO informowani są o kwestiach podatkowych w firmie, odbywają się około raz w miesiącu lub częściej. Jednak aż 20% respondentów reaguje na zmiany w przepisach podatkowych dopiero w momencie ich wejścia w życie, a 59% CFO przekazuje istotne informacje o ryzykach podatkowych do zarządu ad hoc.

 

Dostępność danych i korzystanie z ich potencjału jako wsparcia strategicznych decyzji i podstawy budowania bezpiecznych organizacji staje się jedną z najczęstszych przyczyn rozpoczęcia transformacji. Dyrektorzy finansowi chcą być w stanie szybko i efektywnie współpracować z pozostałymi działami biznesowymi, jak i mieć pewność, że dostarczane im informacje są spójne i wiarygodne. Wiele firm jest na drodze całościowej transformacji, która prowadzi do zwiększenia efektywności jednocześnie funkcji finansowych i podatkowych, i która buduje organizację przygotowaną do szybkiej reakcji i adaptacji w czasach ogromnej zmienności i niepewności“ - mówi Mariusz Dziurdzia, partner zarządzający PwC Polska, lider Client & Markets oraz inicjatywy CFO Compass.

 

Transformacja funkcji podatkowej to nie tylko konieczność, ale też okazja do podniesienia rangi działu podatkowego w organizacji, rozwoju kompetencji pracowników, koncentracji na zadaniach dodających wartość poprzez zautomatyzowanie powtarzalnych procesów. CFO wskazali w badaniu, że największe problemy, z jakimi spółki mierzyły się w latach 2021-2022 w obszarze podatkowym obejmowały przede wszystkim trudność w interpretowaniu niejasnych przepisów podatkowych (72%), konieczność częstego redagowania deklaracji podatkowych (24%), problem z dostępnością danych i informacji podatkowych (14%), brak lub słabe wsparcie biznesu przez dział podatkowy (14%), brak lub słaby poziom detekcji ryzyka podatkowego (10%), liczne kontrole i czynności sprawdzające ze strony organów podatkowych (10%), problem z rekrutacją personelu o określonych kwalifikacjach (7%), płacone mandaty i/lub odsetki od zaległości podatkowych (3%) oraz duża rotacja personelu w zakresie działów odpowiadających za obszar podatkowy (3%).

 

“Podanie do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej powinno być dobrze przemyślane i poprzedzone analizą procesów podatkowych oraz oceną ryzyka. To przełoży się na budowanie zaufania i relacje z klientami, kontrahentami oraz organami skarbowymi, a także będzie stawiać firmę w dobrym świetle w oczach społeczeństwa i mediów” - mówi Dorota Bokszczanin, dyrektor PwC Polska, ekspertka w obszarze raportowania i doradztwa podatkowego.

 

Zgodnie z wynikami badania, 59% CFO deklaruje, iż wdrożyło już w swoich organizacjach strategię podatkową formalnie zatwierdzoną przez zarząd. 24% CFO zdecydowało się nie wdrażać strategii podatkowej i nie planuje działań w tym zakresie, zaś pozostałe 17% przebadanych firm znajduje się na etapie prac nad przygotowaniem strategii podatkowej, czeka na jej formalne potwierdzenie lub też posiada strategię podatkową na poziomie grupy.

 

“Ostatnie lata to dla przedsiębiorców szczególnie trudny i wymagający okres. Oprócz kwestii globalnych, takich jak pandemia czy wojna w Ukrainie, które wymusiły zmianę dotychczasowego sposobu prowadzenia biznesu, funkcjonowanie przedsiębiorcom utrudniają częste i głębokie zmiany legislacyjne oraz wzrost obciążeń podatkowych. Nie bez powodu w prowadzonych w poprzednich latach badaniach właśnie te kwestie znajdują się w czołówce ryzyk biznesowych, często wyprzedzając „standardowe” ryzyka, jak niepewność związana z sytuacją makroekonomiczną czy przeregulowanie rynku” - mówi Mikołaj Woźniak, partner PwC Polska, lider platformy Risk & Regulations w regionie CEE.

 

W kontekście wyzwań przyszłości obserwujemy nowe podejście do podatków – zarówno ze strony organów administracyjnych, organizacji pozarządowych, jak i samych przedsiębiorców. Podatki są coraz częściej postrzegane jako element działań ESG (Environmental, Social, Governance) pozwalający pozytywnie wpływać na otoczenie, w jakim funkcjonuje firma, ponieważ rzetelne i odpowiedzialne wypełnianie obowiązków podatkowych odzwierciedla rzeczywisty wkład firmy w społeczeństwo oraz pozwala władzom realizować przypisane im cele publiczne np. dotyczące ochrony środowiska. Obecnie istnieje niewiele wymogów dla przedsiębiorstw związanych z transparentnością podatkową, jednak trend w tym obszarze stale rośnie.

 

RAPORT

 


Informacje o PwC Polska

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 państwach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym 2000 w zespołach technologicznych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!