Analizy i badania

Polski sektor poligraficzny liderem w Europie Środkowo-Wschodniej z produkcją sprzedaną na poziomie 15,4 mld zł w 2017 r.

<p style="text-align: justify;">Produkcja sprzedana całego sektora poligraficznego w 2017 r. w Polsce wyniosła 15,4 mld zł, a wg prognoz w 2018 r. wzrośnie o 4,4% osiągając poziom 16,1 mld zł. Ważną rolę w utrzymaniu wzrostowej tendencji sektora poligraficznego niezmiennie odgrywa eksport na rynki zagraniczne – blisko 60% respondentów sprzedaje swoje produkty za granicę. Badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw poligraficznych wskazuje, że firmy nieco mniej optymistycznie oceniają koniunkturę na rynku, niż w 2016 r. Najbardziej zachowawcze opinie dominują wśród najmniejszych organizacji, zatrudniających do 10 pracowników. Ponad 1/3 najmniejszych firm przyznała, że od poprzedniej edycji badania ich sytuacja uległa pogorszeniu.</p>

>

Polski sektor poligraficzny pod względem przychodów na poziomie 3,38 mld EUR pozostaje największym w Europie Środkowo-Wschodniej i plasuje się na 7. miejscu w Unii Europejskiej. Jest to awans o jedn? pozycję w porównaniu z poprzedni? edycj? badania.

W przemyśle poligraficznym pracuje w Polsce ponad 50 tys. osób. Bior?c pod uwagę przychody i   zatrudnienie, polski przemysł poligraficzny pozostaje zdecydowanie największym tego typu sektorem w   Europie Środkowo-Wschodniej. Odpowiada za 36% przychodów branży w regionie, które według danych Eurostatu wyniosły 9,1 mld EUR. Firmy poligraficzne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zatrudniały ł?cznie 148 tys. osób, co oznacza, że Polska z 50 tys. pracowników stanowi 34% całkowitej siły roboczej tej części kontynentu. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, polski sektor poligraficzny zajmuje 7. miejsce pod względem przychodów, 6. miejsce pod względem liczby zatrudnionych oraz 7. miejsce z uwagi na liczbę firm –  mówi  Jacek Bajger, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

58% firm eksportuje swoje towary za granicę

Kluczow? rolę w utrzymaniu tendencji wzrostowej polskiej branży poligraficznej odgrywa eksport. Wysoka jakość usług i produktów w poł?czeniu ze stosunkowo niskimi kosztami pracy pozwala polskim firmom poligraficznym skutecznie konkurować zarówno na rynku europejskim, jak i poza nim. Według   danych Eurostatu całkowity eksport produktów przemysłu poligraficznego w latach 2011-2016 zwiększył się nominalnie o 114%, a sam rok 2016 przyniósł wzrost o 11,5%, osi?gaj?c poziom 9,42 mld zł. Blisko 6 na 10 ankietowanych przedsiębiorstw (58% wskazań) zadeklarowało sprzedaż swoich wyrobów na rynki zagraniczne. W 2017 r. firmy poligraficzne wyeksportowały za granicę 25,2% swojej całej produkcji, podczas gdy w 2016 r. na eksport trafiło 23,4% produkcji. Krajami najczęściej importuj?cymi wyroby polskiego przemysłu poligraficznego s?: m.in. Niemcy, Francja, Belgia i  Szwajcaria.

Eksport stanowi potężne koło zamachowe branży poligraficznej. Wolumen sprzedaży rośnie nieprzerwanie od wielu lat na poziomie kilkunastu procent rocznie, znacznie przekraczaj?c wyniki osi?gane na rodzimym rynku. Ten stan rzeczy może i powinien pozostać niezmieniony przez najbliższe 2 lata. Jednak do osi?gnięcia tego celu, będzie potrzeba coraz więcej wysiłku. Dotychczasowa przewaga konkurencyjności polskich firm, wynikaj?ca z niższych kosztów pracy, zaczyna się wyczerpywać. Sektor będzie potrzebował dodatkowych nakładów inwestycyjnych, podnosz?cych stopień automatyzacji procesów produkcyjnych oraz wydatków na marketing i promocję. Oprócz wymienionych w raporcie rynków, tj. Szwajcarii, Niemiec, Belgii i Francji, musimy rozwijać aktywność w Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii i krajach skandynawskich. Należy również bacznie przygl?dać się Ukrainie, bowiem w najbliższych latach, można spodziewać się dynamicznego rozwoju tamtejszych drukarń –  mówi  Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

Firmy mniej optymistycznie oceniaj? koniunkturę na rynku

Spośród wszystkich ankietowanych firm, 35% wskazało na poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej. Z   kolei 26% przyznało, że ich sytuacja się pogorszyła w porównaniu z edycj? badania przeprowadzon? w 2016 r. Oznacza to, że obecnie optymizm firm jest mniejszy. O ile żadne duże przedsiębiorstwo poligraficzne w Polsce, zatrudniaj?ce ponad 250 osób, nie wskazało na pogorszenie swojej sytuacji, to już 13% firm zatrudniaj?cych od 50 do 250 pracowników przyznało, że sytuacja organizacji uległa pogorszeniu. Gorsz? sytuację wskazywała jeszcze większa liczba mniejszych firm – 27% przedsiębiorstw zatrudniaj?cych od 10 do 49 osób oraz aż 35% najmniejszych firm, które zatrudniaj? nie więcej niż 9 osób. Podobnie respondenci oceniaj? zmianę popytu na świadczone usługi. Spośród wszystkich badanych firm 22% wskazało na spadek popytu, 46% organizacji uznało, że popyt się nie zmienił, a   32% firm przyznało, że popyt na ich usługi wzrósł. Zdecydowanie najmniej optymistycznie sytuację na rynku oceniaj? firmy najmniejsze – tylko 14% z nich uważa, że popyt na świadczone usługi wzrósł, ale aż 38% respondentów zauważa spadek popytu. Z kolei 75% przedstawicieli największych organizacji uważa, że popyt wzrósł.

Warto zwrócić uwagę na przychody badanych przedsiębiorstw poligraficznych. Zdecydowana większość z nich, ok. 70%, osi?ga przychody mniejsze niż 10 mln zł w skali roku. Tylko jedno przedsiębiorstwo   uzyskało przychody w przedziale 101-200 mln zł.

Wyniki ekonomiczne sektora poligraficznego s? dobre, natomiast w odniesieniu do przedsiębiorstw sytuacja jest już złożona. Nowoczesne technologie, których znaczna część napłynęła do firm wraz z  funduszami unijnymi, pozwoliły na budowę przewagi konkurencyjnej wspartej niższymi płacami w  stosunku do krajów Unii Europejskiej. Przywi?zywanie uwagi jedynie do technologii nie jest dominuj?cym modelem biznesowym. Liderzy sektora dostrzegli walory równowagi technologii, organizacji i marketingu. W zmieniaj?cym się otoczeniu zaczynaj? dominować media elektroniczne, które skutecznie ograniczaj? dotychczasowe obszary aktywności produkcyjnej. Aktywność firm poligraficznych rozci?ga się między twórcz? działalności?, a sentymentalnymi marzeniami o  stabilizacji. Tymczasem poligrafia to idealne miejsce dla innowatorów. Szczególnie dzisiaj, kiedy tradycyjna perspektywa inwestycyjna, 3-5 – letnia, jest zbyt długa w odniesieniu do dynamiki zmian –  mówi  dr hab. inż. Wiesław Cetera, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Podobnie jak w poprzedniej edycji badania, przedsiębiorstwa poligraficzne sygnalizuj? problem z  dostępem do wykwalifikowanej kadry w sektorze poligraficznym – tak? opinię wyraziło aż 90% respondentów. Podobne wskazania dotycz? ekspertów w konkretnych technologiach: druk offsetowy, fleksografia i druk cyfrowy.

Ambitne cele inwestycyjne firm poligraficznych na najbliższe lata

Przedsiębiorstwa poligraficzne w Polsce w perspektywie nadchodz?cych 2-3 lat planuj? duże inwestycje. Ponad 8 na 10 firm (81% wskazań) w najbliższym czasie planuje poł?czyć się lub przej?ć inny podmiot z branży. Podobna liczba organizacji (80% wskazań) planuje w perspektywie 2-3 lat otworzyć nowy oddział. Ważnym elementem strategii s? plany zwi?zane bezpośrednio z  funkcjonowaniem firmy – 71% respondentów deklaruje chęć zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa. Taki sam odsetek organizacji zamierza znaleźć nowych dostawców oraz zakupić nowe technologie. Tak duże inwestycje nie powinny dziwić, bior?c po uwagę fakt, że większość respondentów badania stanowiły średnie i duże firmy.

Planuj?c inwestycje, przedsiębiorstwa poligraficzne zamierzaj? korzystać z różnych form finansowania. Blisko 3 na 10 firm (28% wskazań) zamierza inwestować tylko i wył?cznie korzystaj?c z własnego kapitału. Natomiast 30% organizacji w celu przyszłych inwestycji deklaruje wykorzystanie zgromadzonego, własnego kapitału oraz kredytu.

Pełna wersja raportu dostępna na stronach  kpmg.pl  oraz  bractwogutenberga.pl

***

O BADANIU:

Raport KPMG w Polsce, Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga i Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” powstał na podstawie badania polskiego rynku poligraficznego już po raz 7. W tym roku badanie przedsiębiorców zostało przeprowadzone przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego na 266 firmach w terminie maj-czerwiec br. Respondentami były osoby ze ścisłego kierownictwa firm. Realizacja badania odbyła się za pomoc? dwóch metod: CATI (ang.  Computer Assisted Telephone Interviews) przez Laboratorium Badań Medioznawczych (LBM) WDIB UW oraz wypełnionych ankiet otrzymanych od firm.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

O PBKG:

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga jest organizacj? pozarz?dow?, która od przeszło 20 lat zaangażowana jest w rozwój rodzimego rynku poligraficznego. Organizator wielu konferencji branżowych, poświęconych pozyskiwaniu funduszy na rozwój przedsiębiorstw, jak również dostępnym narzędziom wspieraj?cym eksport produktów i usług. Od siedmiu lat wraz z  KPMG w Polsce wydaje raport pt. „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce". Działania na rzecz polskiego przemysłu poligraficznego, odbywaj? się pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.  

O WDIiB UW:

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego utworzono z Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Obydwie jednostki należały do grona najlepszych instytutów kierunkowych w Polsce, co potwierdzały wyniki badań i rankingów, przeprowadzanych przez komisje akredytacyjne i  najbardziej opiniotwórcze media w kraju. W 2013 roku, powstała innowacyjna, zaawansowana technologicznie pracownia naukowo-badawcza – Laboratorium Badań Medioznawczych. Pracownia realizuje badania na styku nauk społecznych, humanistycznych i technicznych, posiada profesjonalnie wyposażone   studia CATI oraz BIG DATA, a także wykwalifikowan? kadrę naukowo-badawcz?.

Kontakt dla mediów:
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Iwona Malanowska, e-mail:  imalanowska@bractwogutenberga.pl, tel. (22) 652 19 33 lub 502623 941

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!