Aktualności firm stowarzyszonych

Polski rynek magazynowy pozostaje w świetnej kondycji

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza prezentuje wyniki raportu „MARKETBEAT Rynek magazynowy w Polsce – podsumowanie I połowy 2018 roku”.</p>

>

Pierwsze półrocze 2018 roku zakończyło się trzema rekordami na rynku nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce:

  • Najwyższym wolumenem transakcji najmu odnotowanym w pierwszych 6 miesi?cach roku (2,1 mln mkw.)
  • Najniższym w historii wskaźnikiem powierzchni niewynajętej (4%, 573  000 mkw.)
  • Rekordow? ilości? powierzchni magazynowej w budowie (2,25 mln mkw., 66 projektów).

W pierwszej połowie 2018 roku deweloperzy ukończyli 734 000 mkw. (w 29 projektach), a całkowite zasoby powierzchni magazynowej przekroczyły 14,3 mln mkw., co oznacza wzrost o 21% rok do roku. Największymi rynkami logistycznymi w Polsce pozostaj? region Warszawy i okolic (27%-owy udział w całkowitej podaży w Polsce), Górny Śl?sk (18%), Polska Centralna (14%), region Poznania (13%) i Wrocławia (11%). Najwięcej nowej powierzchni oddano w regionie Polski Centralnej (259  000 mkw.), Górnego Śl?ska (131  000 mkw.) i okolic Warszawy (114  000 mkw.).

Na koniec czerwca 2018 roku w budowie pozostawało ok. 2,25 mln mkw. powierzchni magazynowej, co świadczy o rekordowej aktywności deweloperów.). Na rynku około 75% wolumenu inwestycji zostało już zabezpieczone umowami przednajmu, na co duży wpływ maj? wci?ż popularne projekty typu BTS, stanowi?ce 40% całkowitej powierzchni w budowie. W ujęciu regionalnym, największy przyrost podaży spodziewany jest na rynku Polski Centralnej, gdzie w budowie znajduje się aż 628  000 mkw., a także w regionie Górnego Śl?ska (338  000 mkw.), Wrocławia (227  000 mkw.) i w okolicach Warszawy (193  000 mkw.). Wysoka aktywność deweloperska nie omija również mniejszych rynków regionalnych, takich jak np. Polska Zachodnia (183  000 mkw.), gdzie coraz więcej projektów logistycznych powstaje w pobliżu trasy S3.

Pierwsze półrocze 2018 r. zakończyło się rekordowym popytem na poziomie 2,1 mln mkw., co oznacza wzrost o 18% w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku. Popyt netto utrzymuje się na wysokim poziomie, o czym świadczy 76%-owy udział nowych umów i rozszerzeń powierzchni najmu. Wśród rynków ciesz?cych się największ? aktywności? najemców były: Polski Centralna (19% udziału w popycie całkowitym) oraz Warszawa i okolice (19%), Górny Śl?sk (13%), a także Poznań (11%) i Wrocław (11%). Najaktywniejsz? grup? najemców były firmy logistyczne (31%), sieci handlowe (17%), branża e-commerce (15%) i lekka produkcja (8%).

-  Prognozy dotycz?ce popytu pozostaj? optymistyczne. Coraz większe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe i wyspecjalizowane usługi logistyczne w dużej mierze wynikać będzie z dynamicznego wzrostu obrotów w branży e-commerce. Przykładem transakcji powi?zanych z rozwojem tego segmentu s? umowy zawarte przez sieci handlowe, takie jak na przykład: Smyk w ramach projektu Central European Logistics Hub w Łodzi (70  000 mkw., Panattoni) czy H&M w SEGRO Logistics Park Poznań G?dki (30 000 mkw., SEGRO) – powiedział  Adrian Semaan, konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield, autor raportu.

Niesłabn?cy popyt na powierzchnie magazynowe spowodował rekordowo niski poziom pustostanów, wynosz?cy obecnie 4% (573  000 mkw.). Wynik po pierwszej połowie 2018 roku oznacza spadek o 0,7 pp. w porównaniu do stanu sprzed trzech miesięcy i spadek o 1,4 pp. w porównaniu do stanu sprzed roku. Najwyższy poziom wskaźnika pustostanów odnotowano na rynku Warszawa – miasto (10,4%) i w Krakowie (8,4%). Na pozostałych rynkach nie przekraczał on 5,7%.  

Po kilku latach stabilizacji, w 2018 roku obserwujemy już wyraźny wzrost czynszów najmu pozostaj?cy w ścisłym zwi?zku ze wzrostem kosztów inwestycji deweloperskich. Chociaż stawki bazowe pozostaj? na stabilnym poziomie, czynsze efektywne, uwzględniaj?ce zachęty finansowe, wzrosły w niektórych lokalizacjach o ok. 5% w relacji do stanu na koniec 2017 roku. Koszty najmu w Polsce wci?ż należ? do najniższych w regionie środkowo-wschodniej Europy. Dla porównania w Czechach i na Węgrzech czynsze za najlepsze powierzchnie logistyczne klasy A s? wyższe odpowiednio o 10% i 15%.

- Znakomite wyniki po stronie popytowej oraz optymistyczne prognozy w tym zakresie, pozostaj? główn? sił? napędow? polskiego rynku magazynowego. Za rosn?ce zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe i wyspecjalizowane usługi logistyczne odpowiadaj? przede wszystkim dobra koniunktura gospodarcza, wzrost konsumpcji oraz dynamiczny rozwój branży e-commerce. Dodatkowo, dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej Polska zyskuje na znaczeniu jako największy ośrodek logistyczny regionu CEE – strategiczna, centralna lokalizacja na mapie Europy umożliwia sprawn? dystrybucję w skali międzynarodowej.  Mimo wyzwań w postaci rosn?cych kosztów realizacji inwestycji oraz ograniczeń zwi?zanych z rynkiem pracy, szczególnie w głównych lokalizacjach magazynowych, stabilna sytuacja po stronie podażowej i duże zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem, pozwalaj? spokojnie patrzeć na najbliższe miesi?ce  – powiedziała  Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield Polska.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiod?c? na świecie firm? doradcz? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? zarz?dzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.pl  oraz na Twitterze:  @CushWakeCE

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!