Analizy i badania

Polski rynek długu w oczekiwaniu na decyzję Moody’s

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,676 (wzrost o 7pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,303 (wzrost o 21pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,867 (wzrost o 18pb).</p>

>

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w poniedziałek na otwarciu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości były wyższe niż na pi?tkowym zamknięciu. Spadek cen polskiego długu nast?pił w reakcji na jastrzębi? wypowiedź J. Yellen podczas sympozjum w Jackson Hole, która miała miejsce w pi?tek po zamknięciu polskiego rynku (por. MAKROmapa z 29.08.2016). W dalszej części tygodnia ceny polskich obligacji kontynuowały spadki na całej długości krzywej dochodowości z uwagi na wzrost światowej awersji do ryzyka zwi?zany z rosn?cymi oczekiwaniami uczestników rynku na zacieśnianie polityki monetarnej przez FED. Wsparcie dla takiej oceny stanowi utrzymuj?cy się wzrost indeksu VIX, któremu towarzyszyło zwiększenie spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi i amerykańskimi obligacjami. Dodatkowo w kierunku spadku cen polskiego długu oddziaływał naszym zdaniem nasilaj?cy się kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. W czwartek miały miejsce aukcje długu (podstawowa i uzupełniaj?ca), na których Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 7,6 mld zł przy popycie równym 11,8 mld zł. Udana aukcja długu nie odwróciła jednak spadkowego trendu cen polskich obligacji.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? posiedzenia RPP (środa) oraz EBC (czwartek). W efekcie w te dni oczekujemy podwyższonej zmienności rentowności polskich obligacji. W najbliższych dniach możemy mieć jednak do czynienia z presj? na spadek cen polskiego długu, gdyż część inwestorów może zmniejszać zaangażowanie w papiery skarbowe w odpowiedzi na rosn?ce ryzyko obniżenia ratingu Polski przez agencję Moody’s. Decyzja agencji zostanie ogłoszona najprawdopodobniej w pi?tek po zamknięciu europejskich rynków, a zatem jej ewentualny wpływ na rentowności obligacji zmaterializuje się w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!