Analizy i badania  •  Partnerzy

Polska wśród miejsc najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów

<p>Krynica, 4 września 2013 r. – Według wyników badania przygotowanego przez PwC we współpracy z Ambasadą Brytyjską perspektywy rozwojowe Polski oraz rozmiar jej gospodarki czynią ją najatrakcyjniejszym rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej. Zawdzięczamy to głównie stabilnej sytuacji makroekonomicznej i politycznej oraz konkurencyjności rynku pracy. Największą barierą jest infrastruktura.</p> <p>&nbsp;</p>

>

Raport „Central and Eastern Europe Economic Scorecard – a sustainable future in a great region” pokazuje, że ranga Europy Środkowo-Wschodniej wśród inwestorów rośnie. Ci?gle jednak jest wiele do zrobienia. Średni poziom PKB na mieszkańca w regionie, wg parytetu siły nabywczej, wyniósł w 2012 roku zaledwie 57 proc. średniej dla Europy Zachodniej.
To ma szansę się jednak zmienić w najbliższych latach.

„Kraje Europy Centralnej i Wschodniej musz? stworzyć jeszcze lepsze warunki dla inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nie wystarcz? już niższe koszty pracy, potrzebne s? strategie buduj?ce przewagę konkurencyjn? nad innymi regionami” – komentuje prof. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny PwC.

Eksperci PwC w swoim raporcie wyróżnili pięć najważniejszych czynników odpowiadaj?cych za rozwój gospodarek środkowo-wschodniej części Starego Kontynentu:

  • Indeks dostępu do rynków – będ?cy wypadkow? dwóch równoważnych wskaźników: dostępu danej gospodarki do rynków globalnych oraz perspektyw rozwojowych rynku lokalnego,
  • Indeks zasobów dla rozwoju – czyli sumy trzech czynników: kapitału ludzkiego (demografia, poziom edukacji, stan służby zdrowia), rozwoju sektora finansowego (oszczędności, dostępu do kredytów, możliwości inwestycyjnych) i zasobów wiedzy (stan nauki, zakres działań badawczo – rozwojowych, poziom cyfryzacji),
  • Indeks konkurencyjności kosztowej – mierzony jako stosunek kosztów pracy
    do jakości kapitału ludzkiego,
  • Indeks stabilności – po pierwsze finansowej (wysokość długu publicznego i  zagranicznego, jakość sektora bankowego), ale także politycznej (stabilność ustroju
    i swoboda gospodarcza) i środowiskowej (emisja dwutlenku węgla w relacji do PKB),
  • Indeks otoczenia biznesu – to ocena pracy instytucji rz?dowych, systemu podatkowego, stanu infrastruktury i transparentności gospodarki.

  W analizie przygotowanej przez ekspertów z firmy doradczej PwC Polska znalazła się w gronie państw Europy Środkowo-Wschodniej oferuj?cych najlepsze perspektywy dla inwestorów.

Wysoko oceniona została m.in. stabilność polityczna – nasz kraj uzyskał wskaźnik
8,0 - na  równi z Czechami, a tuż za Słoweni?, która osi?gnęła wskaźnik 9,0. Polska charakteryzuje się także dobr? jakości? kapitału ludzkiego (drugie miejsce ze wskaźnikiem 6,5, tuż za Słowacj? ze wskaźnikiem 6,7), przy jednocześnie niskich kosztach pracy –
ze wskaźnikiem 8,0 plasujemy się w tym przypadku tuż za Rumuni? (wskaźnik 9,0) wraz
z krajami bałtyckimi, Węgrami oraz Bułgari?.

„Nasza przewaga wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej zwi?zana jest nie tylko z  takimi czynnikami, jak przewidywalna polityka gospodarcza, wykwalifikowani
i konkurencyjni kosztowo pracownicy, czy  dostęp do globalnych rynków. Siła Polski dodatkowo wzrasta, jeśli weźmiemy pod uwagę jej rozmiar – jesteśmy największym krajem w regionie należ?cym do Unii Europejskiej” –
mówi prof. Witold Orłowski z PwC.

Według ekspertów PwC największym wyzwaniem dla Polski jest infrastruktura – w tym zakresie uzyskaliśmy wskaźnik na poziomie zaledwie 2,0 (dla porównania: Węgry 4,0, Słowenia 5,0, Czechy 5,0, kraje nadbałtyckie 4,3).


Link do raportu:
http://www.economicscorecard.eu/

prof. Witold Orłowski
Główny Doradca Ekonomiczny PwC
tel. 22 746 4394, 502 184 494
witold.orlowski@pl.pwc.com

Kontakt: Marcin Woliński
Menedżer ds. PR
tel. 22 746 4575, 502 184 575
marcin.wolinski@pl.pwc.com

Roksana Gowin
Starszy Specjalista ds. PR
tel. 22 746 4582, 519 50 45 82
roksana.gowin@pl.pwc.com

Informacje o raporcie
Eksperci z firmy doradczej PwC wybrali i przeanalizowali pięć kluczowych czynników wzrostu w  regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zilustrowanych przez pięć wskaźników.
S? to: dostęp do  rynków (zarówno do rynków światowych, jak i dynamika własnego rynku), zasoby dla wzrostu (ludzie, kapitał i wiedza), konkurencyjność kosztowa (stosunek kosztów do jakości pracy), zrównoważenie wzrostu (finanse, polityka, środowisko) oraz otoczenie biznesu (instytucje, system podatkowy, infrastruktura, ogólna przejrzystość gospodarki). Wartość tych wskaźników zaobserwowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (dodatkowo podzielonej na państwa północne, tj. kraje bałtyckie, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja i Słowenia oraz południowe, tj. Bułgaria, Chorwacja i Rumunia) porównana została do wartości wskaźników dla grupy tzw. rynków wschodz?cych o porównywalnym poziomie rozwoju (Brazylia, Meksyk, Republika Południowej Afryki, Rosja, Tajlandia, Turcja, Ukraina), a także krajów Europy Południowej (Grecja, Portugalia, Hiszpania), i krajów Europy Północnej (Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania).


Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwan? przez nich wartość biznesow?. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy blisko 169 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!