Aktualności firm stowarzyszonych

Polska światowym pionierem w edukacji liderów

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Już 1 czerwca rusza rekrutacja do Leadership Academy for Poland (LAP) – jednego z najlepszych na świecie programów rozwoju przywództwa, realizowanego przy udziale profesorów Uniwersytetu Harvarda. Celem Akademii jest stworzenie w Polsce światowej klasy edukacji i co za tym idzie, rozwoju potencjału Polaków.</strong></span></span></span></p>

>

W ramach Akademii udzielonych zostanie do 40 stypendiów dla osób z potencjałem przywódczym, które w przyszłości przyczyni? się do przeprowadzenia dobrych zmian w naszym kraju. Pierwsza edycja Akademii zakończyła się ogromnym sukcesem - 100% uczestników określiło j? jako wydarzenie maj?ce ogromny wpływ na ich rozwój zarówno profesjonalny, jak i osobisty.

Przywództwo w oczach Polaków

Jak wynika z badań na temat wizerunku polskiego lidera, przeprowadzonych na zlecenie Center for Leadership przez SW Research, Polacy nadal bardzo tradycyjnie rozumiej? koncepcję przywództwa. Badania określiły typowego lidera jako mężczyznę w wieku około 38 lata, z wykształceniem wyższym, żonatego i posiadaj?cego dzieci, charakteryzuj?cego się autorytetem oraz charyzm?. Jest to jednak bardzo stereotypowe podejście, które nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

- Zgodnie z naszym podejściem w Leadership Academy for Poland, przywódca to ktoś działaj?cy dla dobra społeczności. Lider nie musi znać wszystkich odpowiedzi i jak każdy z nas popełnia błędy, ale wyróżnia się umiejętności? przyznania się do nich i wyci?gania wniosków, aby nie popełnić ich ponownie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, przywódc? nie musi być osoba charyzmatyczna, choć w rzeczywistości jest to kwestia skomplikowana. Lider jest przede wszystkim motorem pozytywnych zmian w swoim otoczeniu – mówi prof. Cezary Wójcik, wykładowca SGH i twórca Leadership Aca-demy for Poland.

Również badania potwierdzaj?, że lider w Polsce jest uznawany za osobę inicjuj?c? zmiany: aż 82% respondentów za najbardziej typowe zachowanie dla lidera uważa inspirowanie innych, następnie współpracowanie z innymi (81%) oraz umiejętność podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji (81%). Według Polaków najważniejszymi cechami lidera jest umiejętność nawi?zywania relacji z ludźmi, odpowiedzialność, bycie godnym zaufania, kreatywność oraz zaangażowanie.

- Badanie potwierdza, że Polacy dostrzegaj? też pozytywne elementy charakteryzuj?ce lidera, ale w naszym kraju niezbędna jest odpowiednia edukacja na ten temat. Nasz 4-miesięczny program składa się z unikalnej metody ł?cz?cej najnowsze sposoby nauczania ze specjalnym, rocznym wsparciem również po zakończeniu Akademii – tłumaczy Maciej Ujejski, dyrektor zarz?dzaj?cy i współtwórca LAP.

Świat potrzebuje liderów

Według organizatorów LAP, nadal potrzeba nam więcej osób, które wpływaj? na swoje otoczenie, proponuj?c pozytywne zmiany. Podczas dyskusji inauguruj?cej II edycję LAP, eksperci zgodnie stwierdzili, że stworzenie impulsu rozwojowego w polskiej nauce i przyci?gnięcie do Polski światowej klasy edukacji – naukowców, absolwentów i metodologii – pozwoli na szkolenie nowego typu przywódców.

- Warto jest wspierać i być części? inicjatywy tak ważnej jak Leadership Academy. Zgodnie z przyświecaj?c? nam na co dzień w życiu prywatnym i zawodowym dewiz? „forward-thinking”, z przekonaniem bierzemy udział w projektach przyszłości. Synergia pomiędzy biznesem i nauk? jest niezaprze-czalnie najważniejsza a jej rola coraz bardziej dostrzegana w rozwiniętych gospodrkach. M?dry, wy-kształcony, innowacyjny lider jest kluczowy dla rozwoju – mówi Dr Ewelina Stobiecka, Partner Zarz?dzaj?cy Taylor Wessing w Polsce.

Akademia inspiruj?ca zmiany

Jedn? z zalet Leadership Academy for Poland jest otwartość na bardzo różnorodne aplikacje, zarówno od osób działaj?cych w sektorze biznesu, jak i organizacji non-profit, administracji publicznej (centralnej i samorz?dowej), mediach, kulturze i sporcie oraz w segmencie start-upów. Idealnym kandydatem jest osoba pomiędzy 25-45 rokiem życia, posiadaj?ca potencjał przywódczy, pełna zaangażowania, otwartości oraz z doświadczaniem z zakresu zarz?dzania. Jednak jest jeszcze jedna cecha, któr? każdy z uczestników powinien posiadać - jest ni? dbałość o dobro innych. Akademia chce kształcić ludzi, którzy d?ż? do pozytywnych zmian na świecie.

- Akademia była niezwykłym doświadczeniem, które pozwoliło mi dostrzec prawdziwe znaczenie słowa przywództwo oraz mojej własnej roli w świecie. W naszym codziennym życiu rzadko mamy czas, aby zastanowić się nad tym co tak naprawdę nas motywuje, co chcemy przekazać innym. Akademia ł?czy liderów z różnych sektorów tworz?c miejsce inspiruj?ce do nauki i tworzenia zmian – mówi Draginja Nadazdin, dyrektorka Amnesty International w Polsce oraz uczestniczka LAP 2016.

Leadership Academy for Poland jest inicjatyw?, która z pewności? zasługuje na uwagę. Zgłoszenia do Akademii można wysyłać do 20 czerwca. Jako partner, Kancelaria Taylor Wessing uprawniona jest do nominowania uczestników Akademii.

http://center-for-leadership.org/academy/apply/taylorwessing/

Więcej informacji o programie:

www.center-for-leadership.org/academy/
https://www.facebook.com/CenterForLeadershipOrg/
https://www.linkedin.com/company/center-for-leadership-org
https://twitter.com/c4l_org

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

O Leadership Academy

Leadership Academy for Poland ((#LAP17) to kompleksowy program rozwoju dobrego przywództwa dla Polski, ł?cz?cy wybitnych Polaków chc?cych wnosić wkład w to „aby Polska była m?drym i dobrym krajem”. LAP inspiruje do aktywnego działania na rzecz spraw publicznych, pomaga w rozwoju potencjału Polaków i oferuje dostęp do światowej klasy edukacji.

Leadership Academy for Poland to inicjatywa zainspirowana przez profesora Cezarego Wójcika – założyciela Center for Leadership, które realizuje działania na rzecz rozwoju dobrego przywództwa dla Polski oraz ł?czy wybitnych Polaków, którzy będ? współtworzyć przyszłość Polski i świata. Czyni to poprzez kreowanie pozytywnych wartości, rozwój potencjału istniej?cego w ludziach i organizacjach, inspirowanie do aktywnego działania na rzecz spraw publicznych oraz tworzenie nowych inicjatyw, które odciskaj? pozytywne piętno na rzeczywistości. Center for Leadership funduje fellowships i szerzy nowe standardy edukacji i nauki w Polsce .

Partnerami Strategicznymi Akademii s? Deloitte i Kapsch. Partnerem zwykłym jest Orange, a partnerami wspieraj?cymi Grayling, Taylor Wessing, Herbarium Hotel&SP

Kontakt dla mediów:

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl
www.taylorwessing.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!