Analizy i badania

Polska przyspiesza z patentami

<p style="text-align: justify;">Polska poprawiła w 2014 roku swoją pozycję w europejskim rankingu innowacyjności <em>Summary Innovation Index</em>. Znacznie wzrosła też liczba polskich wynalazków zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego. Rośnie również liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych w trybie PCT z Polski, choć w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców nadal jesteśmy w ogonie Europy - wynika z II edycji <em>Raportu o stanie patentowania w Polsce – patenty szansą na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców</em>, opracowanego przez Crido Taxand.</p>

>

Komisja Europejska realizuj?c Strategię Europa 2020 przygotowuje co roku raport Innovation Union Scoreboard (IUS), analizuj?cy innowacyjność państw członkowskich i wybranych krajów spoza UE. Zestawiaj?c 25 wskaźników badaj?cych różne obszary innowacyjności, w tym wskaźnik zwi?zany z liczb? międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT, Komisja tworzy tzw. Summary Innovation Index (SII). Pozycja Polski na tle UE w tym zestawieniu systematycznie spadała od 2008 roku (22 pozycja w SII w 2008 roku, 25 pozycja w 2013 roku). W 2014 roku udało się odwrócić ten negatywny trend (24 pozycja).

Wyższe tempo

W latach 2006-2013 wskaźnik innowacyjności dla Polski oscylował wokół 0,27. W 2014 roku po raz pierwszy zanotowaliśmy jego istotniejszy wzrost, osi?gaj?c poziom 0,31. Co ciekawe, w 2014 roku wskaźnik ten rósł szybciej dla Polski niż dla średniej unijnej. Jeśli ta tendencja zostanie utrzymana, to w kolejnych latach mamy szansę na wyższe miejsca w   europejskim rankingu.

  Źródło: Crido Taxand, Raport o stanie patentowania w Polsce – II edycja

Więcej polskich wynalazków chronionych poza granicami

Wynalazki o dużym znaczeniu ekonomicznym wymagaj? szerokiej ochrony patentowej. Międzynarodowe zgłoszenia wynalazków, tj. zgłoszenia w trybie PCT (Patent Cooperation Treaty), umożliwiaj? uzyskanie takiej ochrony w 148 krajach świata. Szersz? ochronę terytorialn? można też uzyskać zgłaszaj?c patenty do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Za pośrednictwem EPO można chronić wynalazki na terytorium prawie całej Europy (38 krajów).

Zdecydowana część patentów obowi?zuj?cych w Polsce, udzielana jest przez EPO – w 2014 stanowiły one 75% (w 2013 - 72%). I choć taki sposób uzyskiwania ochrony swoich wynalazków wybieraj? głównie podmioty zagraniczne, to również podmioty polskie coraz częściej dokonuj? zgłoszeń patentowych nie tylko do Urzędu Patentowego RP, ale również do EPO i w trybie PCT. W 2014 do europejskiego urzędu zgłoszonych zostało 475 wniosków patentowych, tj. o ponad 100 więcej niż rok wcześniej (w 2013 - 372 zgłoszenia). Wzrosła też liczba polskich zgłoszeń w trybie PCT - z 332 w 2013 do 348 w 2014 roku.

Źródło: Crido Taxand, Raport o stanie patentowania w Polsce – II edycja

Polska dogania swoich s?siadów

W 2014 roku Polska miała najwięcej zgłoszeń patentowych do EPO na tle Europy Środkowo-Wschodniej.   Z 475 zgłoszeniami w 2014 roku wyprzedziła drugie w kolejności Czechy (167 zgłoszeń) i tradycyjnie znan? z wysokiej kultury patentowej Słowenię (123 zgłoszenia). Następne w kolejności Węgry zgłosiły do EPO 110 wynalazków do opatentowania, pozostałe analizowane kraje EŚW miały poniżej 100 zgłoszonych wynalazków.Źródło: Crido Taxand, Raport o stanie patentowania w Polsce – II edycja

Polska wypada też atrakcyjnie na tle EŚW pod względem dynamiki wzrostu liczby zgłoszonych do EPO wynalazków. W ci?gu 10 lat liczba zgłoszeń patentowych z Polski wzrosła aż o 352%, podczas gdy w Czechach o 117%, a na Węgrzech o 39%.

W 2014 roku po raz pierwszy Polska wyprzedziła Węgry pod względem liczby zgłoszeń patentowych do EPO na 1 mln mieszkańców i zbliżyła się do Czech. Obecnie jest na 4 miejscu w tej kategorii (z 12 zgłoszeniami/1 mln mieszkańców), podczas, gdy jeszcze w 2007 zajmowała 9 miejsce wśród 11 krajów EŚW. Jeśli Polska utrzyma dotychczasow? dynamikę wzrostu, to w najbliższych latach wyprzedzi Czechy i zbliży się do liderów EŚW – Słowenii i Estonii.

Polskie wynalazki nadal słabo chronione na świecie

Pomimo tego, że statystycznie Polska coraz lepiej wypada w odniesieniu do liczby zgłoszeń do EPO na 1 mln mieszkańców, to już gorzej pod względem liczby zgłoszeń w trybie PCT. A jest to jeden z istotnych wskaźników innowacyjności gospodarek poszczególnych krajów. Podobnie jak w 2013 roku, w 2014 roku w Polsce przypadało 9 międzynarodowych zgłoszeń patentowych na 1 mln mieszkańców. Spośród krajów EŚW gorzej wypadaj? jedynie Rumunia   (1) i Bułgaria (7).   Oznacza to, że polscy   przedsiębiorcy rzadko korzystaj? z możliwości wykorzystywania ochrony patentowej np. w USA, Japonii czy Chinach.

Pełna wersja Raportu o stanie patentowania w Polsce – patenty szans? na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorców jest do pobrania na www.taxand.pl  

***

O Crido Taxand

Jesteśmy pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Na rynku działamy od 2005 roku. Doradzamy międzynarodowym korporacjom, rodzimym firmom oraz przedsiębiorcom w zakresie podatków, pozyskiwania finansowania (pomoc publiczna i finansowanie dłużne) prawa oraz strategii biznesowych. W zależności od potrzeb klientów ł?czymy kompetencje naszych ekspertów, którzy pracuj?c w ramach interdyscyplinarnych zespołów, pomagaj? klientom w różnych obszarach ich działania.

Jako jedyna firma doradcza w Polsce należymy do międzynarodowej organizacji podatkowej Taxand. Dzięki temu wspieramy naszych klientów w planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej   zarówno w kraju, jak i zagranic?.

O Taxand

Taxand świadczy najwyższej jakości, kompleksowe usługi podatkowe na całym świecie. Nasi eksperci, prawie 400 partnerów i 2 000 doradców podatkowych w blisko 50 krajach, stosuj? podejście bazuj?ce nie tylko na zrozumieniu zagadnień podatkowych, ale i ich szerszych, strategicznych konsekwencji dla biznesu. Pomagamy klientom ograniczyć ryzyko, zarz?dzać obci?żeniami podatkowymi i podnosić efektywność ich biznesu.

Więcej informacji o Crido Taxand na www.taxand.pl, a o Taxand na www.taxand.com.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!