Analizy i badania

Polska na 30. miejscu w rankingu Social Progress Index

<p style="text-align: justify;">W tegorocznym globalnym rankingu krajów najbardziej rozwiniętych społecznie Polska znalazła się w gronie państw o wysokim poziomie rozwoju społecznego. Choć spadliśmy z 27 na 30 miejsce, to nasz kraj uzyskał w sumie 79,76 punktów, czyli polepszył swój wynik w stosunku do 2015 r., kiedy to otrzymaliśmy 77,98 punktów. Eksperci organizacji Social Progress Imperative i firmy doradczej Deloitte zwracają uwagę, że w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach rozwiniętych, poziom PKB oraz wysoki wzrost gospodarczy nie gwarantują równie wysokiego poziomu rozwoju społecznego. Jak wynika z zestawienia Social Progress Index 2016 pod tym względem bezkonkurencyjna wśród 133. państw jest Finlandia.</p>

>

Od kilkudziesięciu lat świat przyzwyczaił się do mierzenia sukcesu danego kraju jedynie poprzez wzrost PKB. Tymczasem wskaźnik ten nie pokazuje pełnej kondycji, w której znajduje się społeczeństwo i gospodarka danego kraju np. nie definiuje jego wyzwań społecznych i środowiskowych. Postęp społeczny co prawda rośnie wraz z PKB, jednak od pewnego poziomu bogactwa społeczeństwa trudno jest go zwiększyć tylko poprzez wzrost gospodarczy. Dlatego cztery lata temu organizacja Social Progress Imperative stworzyła  Social Progress Index (SPI) – czyli Indeks Rozwoju Społecznego. SPI uwzględnia w analizie czynniki społeczne oraz środowiskowe, co w poł?czeniu z informacjami ekonomicznymi, daje pełniejszy oraz długoterminowy obraz rozwoju krajów. SPI to indeks odpowiadaj?cy potrzebom XXI wieku.

W tym roku w zestawieniu uwzględniono 133 państwa, które obejmuj? swym zasięgiem 94 proc. światowej populacji. Podobnie jak w przeszłości, w tegorocznej edycji Social Progress Index najwyżej oceniono kraje Europy, Ameryki Północnej oraz Australii, a najgorzej państwa Afryki subsaharyjskiej oraz Azji Środkowej i Południowej. Najwyższe wskaźniki rozwoju społecznego osi?gnęły Finlandia, Kanada oraz Dania. Z kolei trzy ostatnie miejsca w rankingu należ? niezmiennie do Afganistanu, Czadu oraz Republiki Środkowoafrykańskiej.

Polska znalazła się w tzw. „drugiej” grupie państw, które charakteryzuj? się wysokim poziomem rozwoju społecznego. Razem z nami w tej kategorii uplasowało się także większość krajów Unii Europejskiej i USA. Lepsz? pozycję od Polski spośród krajów naszego regionu udało się osi?gn?ć Słowenii (20), Czechom (22) i Estonii (23). Za nami znalazły się z kolei Słowacja (31), Chorwacja (33), Litwa (34), Węgry (35), Łotwa (36), Rumunia (42) oraz Bułgaria (43). Polska ulokowała się na 30 miejscu, zdobywaj?c w tym roku 79,76 punktów, podczas gdy rok wcześniej było to 77,98.

W porównaniu do krajów o podobnym wzroście PKB Polska została oceniona najlepiej w kontekście bezpieczeństwa osobistego. Natomiast wci?ż mamy problem z dostępem do stosunkowo niedrogich mieszkań, zdrowiem społeczeństwa (otyłość), czy jakości? powietrza. Przez ostatnie ćwierć wieku rozwój gospodarczy Polski pozwolił wyróżnić się nam na tle innych krajów Europy. Wyzwaniem pozostaje utrzymanie trwałego rozwoju społecznego, który stanowi bazę do zrównoważonego rozwoju gospodarczego w dłuższej perspektywie.” – mówi  Irena Pichola  Partner, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.  

Social Progress Index 2016 - Wyniki dla Polski  

Social Progress Index powstaje poprzez obliczenie średniej uzyskanej z analizy trzech kategorii, które z kolei składaj? się z 53 zmiennych. W 2016 r. Polska otrzymała następuj?ce wyniki w poszczególnych kategoriach:

 1. Zaspokojenie fundamentalnych potrzeb człowieka – 90,97 (w 2015 r. – 86,67)
 2. Fundamenty dobrobytu – 80,15 (w 2015 – 77,19)
 3. Możliwości awansu społecznego i wolności osobiste – 68,16 (w 2015 r. – 70,07)  

Z analizy organizacji Social Progress Imperative wynika, że najmniej skorelowane z PKB s? czynniki zwi?zane z tolerancj?, wolności? osobist? i ekosystemem, ale maj? one duży wpływ na pozycję danego kraju w zestawieniu. Jednocześnie ranking pokazał, że większość krajów dobrze sobie radzi z zaspokojeniem podstawowych potrzeb człowieka, o czym świadczy fakt, że osi?gnęły one cele założone w ramach Milenijnych Celów Rozwoju ONZ. Teraz nadszedł czas na realizację nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (z ang. SDGs – Sustainable Development Goals). Ich osi?gnięcie do 2030 r. nie będzie łatwym zadaniem m. in. ze względu na ich kompleksowy zakres, który dotyczy zarówno sfery społecznej, środowiskowej, jak i gospodarczej. Choć to rz?dy będ? odpowiedzialne za ich realizację, bez większego zaangażowania biznesu może to być trudne. Map? drogow?, jak osi?gn?ć SDGs, może właśnie być SPI, który uzupełnia się z ide? zrównoważonego rozwoju.

Realizacja strategii odpowiedzialnego biznesu przynosi nie tylko korzyści dla społeczeństwa, ale ma również przełożenie na lepsze wyniki finansowe firm, przyci?ga lepszych pracowników oraz zwiększa poziom zaufania społecznego do przedsiębiorstwa. Dlatego SPI może być wsparciem dla biznesu w zakresie wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju, identyfikacji wpływu firm na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko oraz wsparciem w zarz?dzaniu tym wpływem, który powinien wspierać realizację celów biznesowych. To również szansa dla organizacji na pozyskanie informacji, które obszary rozwoju społecznego i gospodarczego s? ważne, które mog? generować ryzyka, a które mog? stać się szans? rozwoju, czy budowania wspólnej wartości” - mówi  Rafał Rudzki, Starszy Menedżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

Zalety SPI dostrzegła Komisja Europejska, nawi?zuj?c współpracę z Social Progress Imperative. Owocem tej współpracy będzie ranking rozwoju społecznego wszystkich regionów UE, w przypadku Polski województw, który zostanie ogłoszony na jesieni 2016 r.

Najważniejsze wnioski z Social Progress Index 2016:

 • W tym roku krajem o najwyższym poziomie rozwoju społecznego jest Finlandia, która jest również najwyżej sklasyfikowanym krajem UE.  
 • Kanada jest najlepszym krajem spośród krajów G7  
 • Brazylia wypadła najlepiej spośród krajów BRICS, zajmuj?c 46. miejsce.  
 • Różnice punktowe pomiędzy 1 a 12 miejscem s? niewielkie i plasuj? się pomiędzy 90,09 a 87,94 punktów.  
 • W tym roku wyliczono średni? dla całego świata, która wyniosła 62,88 punktów, a to oznacza wynik pomiędzy poziomem, który osi?gnęły Mongolia i Kirgistan. Najgorsze wyniki osi?gnięto w kategorii prawa osobiste (39,15) oraz równość i tolerancja (40,59).
 • Raport zwraca uwagę na trudn? sytuację młodzieży. Prawie połowa młodych ludzi żyje w krajach o niskim poziomie postępu społecznego. S? narażeni na brak dostępu do podstawowej opieki medycznej, czystej wody, jak również borykaj? się z brakiem tolerancji czy wolności osobistej. Grupa ludności w najstarszym wieku osi?ga wynik wynosz?cy średnio 67,63 punktów. Kraj, który miałby tyle punktów, zaj?łby 59 miejsce w rankingu SPI. Z kolei młodzież uzyskuje jedynie 60,15 punktów, co opowiada dopiero 93 pozycji w zestawieniu.

Firma doradcza Deloitte od powstania inicjatywy cztery lata temu jest partnerem strategicznym SPI. „Naszym zdaniem współczesne przywództwo oznacza również działalność na rzecz dobra wspólnego. Firma Deloitte, zgodnie ze swoj? globaln? wizj? „Making an impact that matters”, od dawna zabiera głos w sprawie konieczności zaangażowania biznesu w rozwój społeczny, choć uważamy, że skuteczność tego typu działań będzie większa jedynie w poł?czeniu z zaangażowaniem pozostałych stron, czyli rz?dów oraz organizacji pozarz?dowych”– mówi  Irena Pichola.  

Wskaźnik Social Progress Index powstaje poprzez obliczenie średniej uzyskanej z analizy trzech kategorii, w ramach których wchodz? 53 zmienne:

 1. Zaspokojenie fundamentalnych potrzeb człowieka (Basic Human Needs):
  • żywność i podstawowa opieka zdrowotna,
  • jakość powietrza, dostęp do wody pitnej i warunki sanitarne,
  • bezpieczne schronienie („dach nad głow?” i dostęp do energii elektrycznej),
  • bezpieczeństwo osobiste.
 2. Fundamenty dobrobytu (Foundations of Wellbeing):
  • dostęp do podstawowej wiedzy i edukacji,
  • dostęp do informacji i środków komunikacji,
  • zdrowie i dobre samopoczucie,
  • trwałość ekosystemu
 3. Możliwości awansu społecznego i wolności osobiste (Opportunity):
  • prawa osobiste,
  • dostęp do szkolnictwa wyższego,
  • wolność wyboru oraz osobista,
  • równość i tolerancja.

Polecamy  film nt. Social Progress Index.

Więcej informacji nt. Social Progress Index 2016 można znaleźć na stronie  Social Progress Imperative.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!