Analizy i badania

Polska mebluje świat

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Dzięki wysokiej jakości produktów, polska branża meblarska jest światowym liderem i osiągnęła w 2016 roku wartość produkcji wynoszącą 42 mld złotych, której ponad 90% stanowią meble eksportowane. Polskie meble znajdują się we wnętrzach mieszkań Niemców, Anglików i Czechów, jak również Amerykanów czy Brazylijczyków. Przedstawiciele firm meblarskich optymistycznie opisują obecną i przyszłą sytuację branży – aż 37% respondentów przewiduje wzrost sprzedaży w 2017 roku. Z przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG badania wynika, że Polacy, wybierając meble, w największym stopniu kierują się ich funkcjonalnością (88%), trwałością wykonania (87%) oraz stosunkiem jakości do ceny (84%). </strong></span></span></p>

>

Branża meblarska sił? napędow? polskiej gospodarki

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w Polsce w 2016 roku wyniosła 42 mld złotych. Prognozy wskazuj?, że do 2020 roku zwiększy się o ponad 18% i wyniesie prawie 50 mld złotych. Polska jest czwartym największym eksporterem mebli na świecie, więcej eksportuj? jedynie Chiny, Niemcy i Włochy. Eksport odgrywa kluczow? rolę w polskim przemyśle meblarskim – ponad 90% wartości produkcji sprzedanej stanowi? meble przeznaczane na rynki zagraniczne.Główny rynek zbytu dla polskich wyrobów meblarskich stanowi? kraje europejskie, przede wszystkim Niemcy (36% polskiego eksportu), Wielka Brytania (8%) oraz Czechy (7%). Około 13% polskich mebli jest eksportowanych poza obszar Unii Europejskiej, m.in. do USA, Rosji i Chin.  

  

Dobra sytuacja na rynku znajduje również odzwierciedlenie w stale rosn?cym poziomie wynagrodzeń w branży meblarskiej – średnioroczne tempo wzrostu od 2010 roku wynosi blisko 5%. Przeciętne wynagrodzenie w 2016 roku było równe 3 220 złotych.  

Branża meblarska to w dużej części biznes rodzinny, który poza wyzwaniami w zakresie tworzenia własnych marek   mierzy się między innymi   z wyzwaniami zwi?zanymi z przygotowaniem rodzinnej firmy na wejście do biznesu młodych pokoleń, które w przyszłości przejm? stery przedsiębiorstwa, tak aby zachować neutralność podatkow? przy wymianie pokoleń” – dodaje Sylwester Grochowina, partner w  KPMG w Polsce.

61% Polaków kupiło nowe meble w ci?gu ostatnich 3 lat

Z przeprowadzonego przez KPMG w Polsce badania wynika, że w ci?gu ostatnich trzech lat aż 61% wszystkich respondentów bior?cych udział w badaniu dokonało zakupu nowych mebli, zaś jedynie 7% osób badanych nie kupiło w tym okresie żadnych mebli. Statystyczne gospodarstwo domowe, którego członkowie nabyli meble w analizowanym okresie czasu, przeznaczyło na ten cel 4,5 tysi?ca złotych. Wśród różnych rodzajów kupowanych mebli respondenci najczęściej wybierali meble do pokoju dziennego, do kuchni oraz sypialni.  

  

Coraz więcej polskich konsumentów kupuje meble przez internet

Polacy zdecydowanie najczęściej kupuj? meble w salonach meblowych – przede wszystkim sieciowych, lecz również tych niesieciowych. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii oraz poziomem i  różnorodności? oferty sklepów online, zauważalnie zwiększa się udział roli internetu jako miejsca dokonywania zakupów – niemal co trzeci respondent kupuje meble w tym kanale. Istotnie częściej niż pozostali przez internet kupuj? osoby w wieku pomiędzy 26 a 35 lat (40% wskazań) oraz ankietowani z wyższym wykształceniem (43%). Aż 41% Polaków rozważa zakup mebli przez internet w ci?gu najbliższego roku.  

Rynek e-commerce staje się coraz bardziej popularn? form? robienia zakupów, również w odniesieniu do mebli. Jak wynika z przeprowadzonego na zlecenie KPMG badania, internet stanowi źródło informacji dla większości klientów branży meblarskiej. Poszukuj? oni wiedzy o produktach przede wszystkim na stronach internetowych producentów i sprzedawców mebli, na forach dyskusyjnych, blogach oraz serwisach społecznościach. Po dokonaniu decyzji o zakupie, 28% respondentów dokonuje kupna on-line, a aż 41% rozważa to w najbliższej przyszłości” – podsumowuje Joanna Krzemińska, dyrektor w KPMG w Polsce.

Używane meble nie tylko dla osób o niższych dochodach

Blisko co czwarty Polak deklaruje nabycie używanych mebli w ci?gu ostatnich trzech lat. Warto zwrócić uwagę na fakt, że gospodarstwa domowe o najwyższych dochodach (przekraczaj?cych 10 tysięcy złotych netto miesięcznie) decyduj? się na kupno mebli używanych równie często co respondenci z  gospodarstw o najniższych dochodach (do 2 tysięcy złotych). Również grupy respondentów o różnym wykształceniu nie różni? się istotnie między sob? pod względem odpowiedzi na to pytanie. Może świadczyć to o istnieniu trendu na kupowanie używanych mebli jako sposobie na oryginalne rozwi?zania w wyposażeniu mieszkania czy poszukiwanie perełek na rynku meblarskim.

Funkcjonalność mebli, ich trwałość i stosunek jakości do ceny w największym stopniu determinuj? decyzje o zakupie

KPMG w Polsce dokonało analizy szeregu czynników maj?cych wpływ na decyzje zakupowe w  odniesieniu do mebli. Dla prawie dziewięciu na dziesięciu konsumentów kluczow? rolę odgrywaj? funkcjonalność (88%) oraz trwałość wykonania mebli (87%). Na kolejnych miejscach uplasowały się stosunek jakości do ceny (84% badanych wskazało go jako czynnik istotny lub bardzo istotny) oraz wysoka jakość (82%). Dla ośmiu na dziesięciu Polaków istotne znaczenie ma możliwość zwrotu b?dź reklamacji zakupionych mebli, a także atrakcyjny wygl?d.Relatywnie mniejszy wpływ na zachowania nabywców mebli maj? takie czynniki jak panuj?ca moda (oceniona jako istotna jedynie przez 31% respondentów) oraz marka mebli (31%).  

  

Trendy kształtuj?ce branżę meblarsk? w najbliższej przyszłości

Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród przedstawicieli firm działaj?cych na rynku meblarskim w Polsce, meble powinny przede wszystkim ładnie wygl?dać i dobrze prezentować się we wnętrzu mieszkania. Istotnymi trendami kształtuj?cymi poziom i dynamikę sprzedaży s? funkcjonalność i prostota, która charakteryzuje się odchodzeniem od bogatych zdobień. Aż 81% respondentów twierdzi, że w ci?gu najbliższych lat preferencje i gusta w odniesieniu do mebli będ? zmierzać ku jasnym odcieniom drewna, bieli i szarości oraz wzrośnie popularność lekkich, delikatnych kształtów.

Choć Polska jest potęg? meblarsk?, nasze marki nie s? rozpoznawalne za granic?. Tylko nieliczne polskie firmy sprzedaj? produkty pod swoim logo. Wiele polskich wytwórców produkuje meble dla zagranicznych kontrahentów, którzy później sprzedaj? je pod własnymi markami. Tworzenie własnych marek to wyzwanie biznesowe, które już na etapie ich budowania wi?zać się będzie z konieczności? zapewnienia im właściwej ochrony prawnej.   Ponadto prawa maj?tkowe, jakimi s? znaki towarowe poza wzmocnieniem pozycji przedsiębiorcy mog? stać się cennym aktywem. Podwyższaj? one wartość bilansow? i prezentuj? rzeczywist? wartość przedsiębiorstwa, ale również mog? stanowić aktywo podatkowe” – komentuje Joanna Krzemińska, dyrektor w KPMG w Polsce.

64% przedstawicieli branży meblarskiej pozytywnie ocenia sytuację na rynku

Przedstawiciele branży meblarskiej, zapytani o dokonanie oceny obecnej sytuacji na polskim rynku, aż w 64% ocenili j? pozytywnie. Jedynie 12% firm ma o niej negatywne zdanie, a co czwarta ocenia j? neutralnie b?dź nie ma opinii. Podmioty działaj?ce w Polsce s? nie tylko zadowolone z sytuacji panuj?cej na rynku krajowym, ale również w znacz?cej części wierz? w dobr? kondycję swojej firmy. Aż 37% respondentów odpowiedziało twierdz?co w odniesieniu do prognozy wzrostu sprzedaży w 2017 roku. Wśród tej grupy ponad jedna czwarta przewiduje wzrost sprzedaży do 10%, połowa – o 11- 25%, a pozostała część – o ponad 25% w stosunku do 2016 roku. Dokładnie 57% spośród przebadanych firm twierdzi, że poziom sprzedaży nie zmieni się w ci?gu obecnego roku, a jedynie 6% uważa, że ulegnie on spadkowi.

Sytuacja polskiego sektora meblarskiego jest dobra. Na przestrzeni ostatnich lat Polska awansowała do ścisłej światowej czołówki zarówno pod względem wartości produkcji, jak i eksportu mebli. Dobry stan analizowanej branży znajduje potwierdzenie w wynikach badania firm oraz wypowiedziach ekspertów. Co więcej, rynek ten ma przed sob? optymistyczne perspektywy rozwoju. Niemal jedna trzecia respondentów przewiduje dalsz? poprawę, już i tak pozytywnie ocenianej, sytuacji branży meblarskiej w Polsce” – komentuje Sylwester Grochowina, partner w KPMG w Polsce.

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Rynek meblarski w Polsce” powstał na podstawie analizy danych uzyskanych od firm i instytucji badawczych (głównie Euromonitor International) oraz instytucji statystycznych (Eurostat i GUS). KPMG w Polsce z pomoc? firmy badawczej ARC Rynek i Opinia przeprowadziło badanie konsumentów oraz badanie firm z branży. Badanie konsumenckie zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie 1016 dorosłych Polaków. Respondenci zostali zapytani o swoje zwyczaje w odniesieniu do zakupów mebli, miejsc ich zakupów, planów oraz sposobów finansowania. Przeprowadzone badanie miało również na celu poznanie trendów konsumenckich oraz czynników, którymi Polacy kieruj? się w procesie zakupowym. Badanie zostało zrealizowane metod? CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview). W raporcie zostały również wykorzystane dane pozyskane w badaniu przeprowadzonym wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z branży. Badanie zrealizowano metod? CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) i objęto nim 106 firm meblarskich. Respondenci odpowiadali na pytania dotycz?ce sytuacji i perspektyw branży, obecnej sytuacji swojej firmy oraz trendów kształtuj?cych rynek mebli. Z przedstawicielami niektórych firm z branży meblarskiej zostały przeprowadzone wywiady pogłębione. Oba badania zrealizowane zostały w marcu 2017 roku.  

Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony kpmg.pl.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniewww.kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!