Analizy i badania

Polska gospodarka na szczycie cyklu koniunktury

<p style="text-align: justify;">Prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w Polsce w całym 2015 r. wyniesie 3,4%. W 2016 r. oczekujemy wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego przede wszystkim ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy z 2015 r. przyczyniających się do zmniejszenia dynamik eksportu i inwestycji.</p>

>

Oczekujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do grudnia 2015 r., a w 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 1,1% r/r wobec -0,9% w 2015 r. W I kw. 2016 r. inflacja silnie wzrośnie ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw. W kolejnych kwartałach wzrost wskaźnika inflacji będzie skutkiem zwiększenia dynamiki wszystkich jej składowych (cen żywności, paliw oraz inflacji bazowej). Czynnikiem ryzyka w dół dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy naftowej.

Uważamy, że rynek pracy w Polsce znajduje się blisko stanu równowagi. Oczekujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 9,9% na koniec 2015 r. i obniży się do 9,6% w 2016 r. i 9,3% w 2017 r. Trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników oraz wzrost inflacji będ? oddziaływały w kierunku zwiększenia presji płacowej, która będzie ograniczana m. in. przez możliwośd zwiększenia wymiaru godzinowego pracowników zatrudnionych na częśd etatu, gotowośd pracodawców do przeniesienia produkcji za granicę, napływ imigrantów oraz migracje powrotne Polaków. Tym samym oczekujemy łagodnego wzrostu nominalnego tempa wzrostu płac z 3,4% w 2015 r. do 4,2% w 2016 r. i 5,0% w 2017 r.

Zmiana składu RPP przyczyni się naszym zdaniem do zmiany funkcji reakcji Rady w kierunku silniejszego wspierania wzrostu gospodarczego. Uważamy, że spodziewane spowolnienie wzrostu PKB, modyfikacja reguły fiskalnej i opóźnienie powrotu inflacji do celu skłoni? członków RPP do przeprowadzenia jednorazowej obniżki stóp procentowych o 50pb w marcu 2016 r. (z ryzykiem przesunięcia obniżki na lipiec).

Prognozowane przez nas rozpoczęcie zacieśniania polityki monetarnej w USA przy jednoczesnym łagodnym nastawieniu RPP, perspektywie rozluźnienia polityki fiskalnej i podwyższonym ryzyku politycznym w Polsce będzie oddziaływad w kierunku osłabienia złotego. Czynnikiem ograniczaj?cym deprecjację złotego będzie prognozowane przez nas rozluźnianie polityki monetarnej przez EBC. Oczekujemy, że kurs EURPLN będzie kształtował się w przedziale 4,25-4,30 do września 2016 r., a od IV kw. 2016 r. oczekujemy jego umiarkowanego spadku z zasięgiem 4,00 za euro na koniec 2017 r. (por. MAKROmapa z 7.12.2015)

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!