Analizy i badania

Polska gospodarka może zyskać blisko 20 mld zł, dzięki zmniejszeniu o 1 proc. zużycia surowców i energii

<p style="text-align: justify;">Oddziaływanie ludzi na środowisko jest coraz większe. Liczba ludności przez ostatnie pół wieku wzrosła dwukrotnie: z 3,7 mld do 7,6 mld. Powoduje to, że zużycie surowców naturalnych wzrasta niewspółmiernie do możliwości regeneracyjnych Ziemi. Zwiększeniu ulega również ilość odpadów, które są nieprawidłowo zagospodarowane, co oznacza duże straty dla środowiska naturalnego. Odpowiedzią na te wyzwania jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ). Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „<a href="https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/innowacje/raport-zamkniety-obieg-otwarte-mozliwosci.html">Zamknięty obieg – otwarte możliwości</a>”, gospodarka odpadami i zarządzanie surowcami są w Polsce nieefektywne. Model GOZ zakładający w Polsce redukcje o 1 proc. zużycia materiałów i energii we wszystkich sektorach stwarza możliwość uzyskania dla gospodarki 19,5 miliarda złotych wartości dodanej.</p>

>

W ostatnich pięciu dekadach nast?pił duży postęp w rozwoju ekonomicznym i jakości życia na świecie. –  Nasze życie się wydłuża, coraz więcej z nas żyje w miastach, poprawie ulega także nasza sytuacja finansowa. Wraz ze wzrostem populacji i zwiększaj?cymi się dochodami zwiększa się grupa konsumentów, w tym przede wszystkim klasy średniej, której wpływ ekonomiczny jest ogromny. Prognozy pokazuj?, że konsumpcja klasy średniej może odpowiadać za jedn? trzeci? globalnego PKB w 2030 roku  – mówi  Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

W parze ze zwiększeniem konsumpcji idzie wyższe zużycie surowców naturalnych. W ostatnich dwóch dekadach widoczne jest przyśpieszenie wzrostu zużycia surowców naturalnych, z średniorocznego tempa na poziomie 2,4 proc. między 1970 a 2000 rokiem do 3,2 proc. w ostatnich 17 latach. Obecnie ludzkość zużywa 1,6 razy więcej zasobów niż pozwalaj? na to możliwości regeneracyjne Ziemi. Gdyby cała populacja Ziemi żyła na tym samym poziomie, co kraje o wysokich dochodach, to konsumowalibyśmy blisko cztery razy więcej zasobów naturalnych niż jest dostępnych.

Co równie ważne, wzrasta także ilość generowanych odpadów. Bank Światowy ocenia, że w wyniku wzrostu liczebności populacji oraz urbanizacji odpady komunalne generowane globalnie osi?gn? 3,4 mld ton w 2050 roku, co oznacza aż 70-procentowy wzrost w porównaniu do 2 mld ton wygenerowanych w 2016 roku. –  Co istotne, s? one źle zagospodarowane, co prowadzi do utraty wartości w gospodarce i stwarza ryzyko środowiskowe. Szacunki rynkowe pokazuj?, że w wyniku nieefektywnego wykorzystania opakowań z tworzyw sztucznych aż 95 proc. ich wartości jest tracona w gospodarce  – mówi  Julia Patorska, Starszy Menedżer, Lider zespołu analiz ekonomicznych, Deloitte.

Dlaczego GOZ?

W gospodarce o obiegu zamkniętym wartość produktów i materiałów jest utrzymywana jak najdłużej, a ilość odpadów, podobnie jak wykorzystanie zasobów, jest ograniczana do minimum. Po osi?gnięciu przez dany produkt końca przydatności do użycia, zasoby pozostaj? w obrębie gospodarki, tak by móc je ponownie wykorzystywać. –  Zaangażowanie w tematykę zrównoważonego rozwoju jak i gospodarki o obiegu zamkniętym jest wyrazem naszych przekonań osobistych, jak również perspektywy wykreowania wielomiliardowego rynku zwi?zanego z t? części? gospodarki. Rozwijamy swoj? wiedzę, zbieramy doświadczenia, bo wierzymy, że taka będzie przyszłość.  – mówi  Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarz?du ING Banku Śl?skiego.

Raport Deloitte wskazuje na to, że Polsce wci?ż daleko do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jeżeli chodzi o zużycie surowców (biomasa, rudy metali, niemetaliczne minerały i paliwa kopalne) zajmujemy trzecie miejsce w UE, zaraz za Niemcami i Francj?. Jednocześnie wysokie zużycie w Polsce przekłada się na słab? wydajność materiałow?. W tym obszarze na przykład Czechy i Słowacja osi?gaj? dwa razy lepsze rezultaty. Również gospodarka odpadami jest mało efektywna. Z jednej strony poziom odzysku (w tym recyklingu i odzysku energetycznego) wszystkich odpadów w Polsce i Europie jest podobny, a z drugiej strony Polsce daleko jest do spełnienia celów Dyrektywy Odpadowej, która mówi o osi?gnięciu w 2020 roku poziomu 50 proc. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. W 2016 r. recykling odpadów komunalnych wynosił w Polsce 35 proc.

Wymierne korzyści

Co Polsce dałoby wprowadzenie GOZ? Niew?tpliwie redukcję zanieczyszczeń i większ? efektywność energetyczn?. –  Pozwoliłoby to również na wyzwolenie innowacji i technologiczny postęp polskiej gospodarki. Przygotowane przez Deloitte wyliczenia pokazuj?, że już nawet redukcja o 1 proc. zużycia materiałów i energii we wszystkich sektorach daje możliwość uzyskania wartości dodanej dla gospodarki na poziomie 19,5 miliarda złotych  – mówi  Irena Pichola. Pozytywny wpływ GOZ jest wynikiem ograniczenia popytu na dobra, które drożej? i charakteryzuj? się nieelastycznym popytem Te środki można wtedy przeznaczyć na dobra i usługi, wytwarzane przez sektory bardziej produktywne lub te, które dzięki wzrostowi inwestycji i innowacyjności przyczyni? się do znacz?cego rozwoju gospodarczego. Zmiany w kierunku GOZ polegaj? de facto na przekształceniu istniej?cych łańcuchów wartości, a więc struktury gospodarki, jak i jej wymiany zagranicznej.

Aby jednak uwolnić ten potencjał, potrzebne jest współdziałanie i wymiana informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami: rz?dem, biznesem, organizacjami pozarz?dowymi i społeczeństwem. –  Skuteczne wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga zaangażowania liderów biznesu i zmiany ich sposobu myślenia tak, aby w GOZ zaczęli dostrzegać nowe szanse dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wpisuje się to w widoczny od wielu lat trend aktywności firm w rozwi?zywaniu problemów ekologicznych i społecznych, a także w przejmowaniu odpowiedzialności za swoje oddziaływanie na środowisko naturalne. Gospodarka cyrkularna w firmie będzie efektywnie wdrażana tylko wtedy, gdy ta wyznaczy sobie jasne cele, które będ? komunikowane pracownikom i z którymi będ? się oni utożsamiali  – mówi  Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarz?du Adamed Pharma.

W Polsce już teraz nie brakuje firm, które działaj? na rzecz efektywności energetycznej i środowiskowej. –  Żywiec Zdrój wspiera ideę gospodarki obiegu zamkniętego, d?ż?c do zwiększania poziomu recyklingu opakowań plastikowych w Polsce. Zobowi?zujemy się, że już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jak? wprowadzimy na rynek zostanie zebrana i poddana recyklingowi. Jednocześnie będziemy też zwiększać udział przetworzonego plastiku ( rPET) w naszych opakowaniach, tym samym wpływaj?c na zwiększenie efektywności systemu odzysku opakowań w Polsce  – mówi  Frédéric Guichard, Prezes Zarz?du Żywiec Zdrój S.A..

Raport „Zamknięty obieg – otwarte możliwości” powstał we współpracy z ING Bankiem Śl?skim, Żywiec Zdrój S.A., Adamed Pharma oraz przy wsparciu firm AmRest i Veolia. Patronat honorowy objęły Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Raport: Zamknięty obieg - otwarte możliwości  

English version will be available soon, please contact  Ewa Suszek  if you wish to receive it.  

Zarejestruj się i pobierz PDF    

Dziękujemy firmom, instytucjom i osobom, które wniosły swój wkład, wiedzę, doświadczenie i opinie do tego projektu i wspólnie z nami tworzyły ten raport. Liczymy, że pomoże on wypracować kierunki działań i pobudzi ogólnopolsk? debatę – w szerokim gronie podmiotów z sektora publicznego i prywatnego - na temat potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!