Podsumowanie wydarzeń

Polska druga po Czechach. Firmom brakuje pracowników

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><strong>Przewagi Polski w optyce inwestorów zagranicznych to członkostwo w UE, jakość kadr, dostępność poddostawców oraz coraz lepsza infrastruktura. Niestety, firmy zagraniczne operujące w Polsce podkreślają, że dostępność wykwalifikowanych pracowników wyraźnie maleje. 90% inwestorów mówi jednak, że ponownie zainwestowałoby w Polsce. To wynik wysoki, choć o 5,5 pkt. proc. gorszy niż w ub.r. W tegorocznym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej państw europejskich Polska zajmuje drugą pozycję po Czechach – wynika z 13. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przeprowadzonej we współpracy z trzynastoma izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce. W badaniu udział wzięło 300 firm zagranicznych operujących w Polsce oraz łącznie ok. 1700 w Europie.</strong></span></span></span></span></p>

>

3 x kadry

Pośród 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej stosowanych w badaniu, podobnie jak w ub.r., członkostwo w Unii i kwalifikacje pracowników s? czynnikami najlepiej ocenianymi przez firmy zagraniczne operuj?ce w Polsce. Na miejscu trzecim znalazła się ocena jakości wykształcenia akademickiego, na czwartym - produktywność i zmotywowanie pracowników. Do przewag inwestycyjnych Polski inwestorzy zaliczaj? także jakość i dostępność poddostawców oraz jakość infrastruktury.  

Spada dostępność kadr, w górę ocena dla systemu kształcenia zawodowego

W środku stawki pozostaj? warunki dla badań i rozwoju, dostęp do dotacji publicznych i unijnych, jak i wysokość kosztów pracy (wszystkie te czynniki ocenianie s? na ok. 3 pkt. na pięć możliwych). Firmy wyraźnie jednak sygnalizuj? spadek dostępności wykwalifikowanych pracowników (spadek o pięć oczek w rankingu czynników atrakcyjności) i presję na koszty wynagrodzeń. Przewidywany uśredniony wzrost wynagrodzeń w 2018 r. to wg. respondentów ok. 6,2%. W porównaniu z ub. rokiem poprawiła się ocena dla systemu kształcenia zawodowego w Polsce (awans o sześć pozycji; wzrost oceny do 2,88 pkt. na pięć możliwych punktów) i elastyczności czasu pracy (awans o cztery pozycje; ocena 2,84 pkt.)  

Najniższe noty dla stabilności polityczno-społecznej i przewidywalności polityki gospodarczej

Podobnie jak w 2016 r. i 2017 r., najniższe noty przypadły w 2018 r. stabilności polityczno-społecznej oraz przewidywalności polityki gospodarczej w Polsce. Oba te czynniki uzyskuj? oceny na poziomie ok. 2,4 pkt. na pięć możliwych.  

Dobra bież?ca kondycja gospodarki i perspektywa rozwoju w 2018 r.

Zdecydowana większość przedsiębiorców bior?cych udział w ankiecie koniunkturalnej 2018 pozytywnie oceniła obecny stan polskiej gospodarki. Połowa (50%) wybrała ocenę zadowalaj?c?, a kolejne 46,4% – dobr?. Negatywn? opinię wyraziło jedynie 3,6% ankietowanych.  

1/3 badanych przedsiębiorców (33,8%) oceniła perspektywy dla polskiej gospodarki w 2018 r. jako lepsze niż przed rokiem. Zdaniem ponad połowy firm, (54,4%) pozostaj? one bez zmian.  

Firmy optymistycznie o swojej sytuacji

Ankietowani przedsiębiorcy optymistycznie oceniaj? sytuację własnych firm. 64,3% mówi, że jest ona dobra, 32,5% ocenia j? jako zadowalaj?c?. Ponad połowa respondentów (56,6%) przewiduje przy tym, że sytuacja firmy polepszy się w b.r. 46,7% ankietowanych firm przewiduje wzrost obrotów, 45,4% - wzrost zatrudnienia, a 36,7% wzrost nakładów inwestycyjnych w 2018 r.  

Polska druga w rankingu europejskim

Dla 300 firm zagranicznych operuj?cych w Polsce i ankietowanych w badaniu, Polska od lat jest liderem atrakcyjności inwestycyjnej regionu EŚW. Według zagregowanej oceny 1700 przedsiębiorców z 20 państw europejskich, które wzięły udział w tegorocznym badaniu, Polska jest na miejscu drugim, za Czechami. Taki sam układ miejsc utrzymuje się od 2016 roku, a więc przez trzy ostatnie edycje badania.  

Na trzecie miejsce rankingu awansuje Estonia (awans z czwartej pozycji z ub. r.), wyprzedzaj?c tym samym   Słowację (miejsce trzecie w ub.r.).Różnice punktowe pomiędzy krajami s? niewielkie, w niektórych przypadkach dotycz? setnych części pkt. – Czechy zdobyły w 2018 r. 4,11 pkt. na sześć możliwych, Polska – 3,99 pkt., Estonia – 3,98 pkt., Słowacja – niespełna 3,98 pkt., niemal ex aequo z Estoni?.  

O badaniu  

Respondenci badania oceniaj? kraje europejskie, w tym Polskę, przez pryzmat 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej, punktowanych w skali od 1 do 5, oraz oceniaj? bezpośrednio gospodarki europejskie (not? w skali od 1 do 6). Wypowiadaj? się też na temat aktualnej sytuacji gospodarek, w ramach których operuj?, oraz kondycji ich firm i pespektyw ich rozwoju.  

Badanie przeprowadziła w lutym i marcu 2018 r. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z trzynastoma innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce (IGCC): amerykańsk?, austriack?, belgijsk?, brytyjsk?, francusk?, hiszpańsk?, irlandzk?, kanadyjsk?, niderlandzk?, portugalsk?, skandynawsk?, szwajcarsk? i włosk?. Jest to już 13. edycja tego badania. Udział w nim wzięło 300 firm zagranicznych operuj?cych w Polsce oraz ok. 1400 inwestorów w kilkunastu innych krajach Europy. Ł?cznie odpowiedziało na nie ok. 1700 respondentów.  

W próbie polskiej, licz?cej 300 firm: 198 inwestorów zagranicznych pochodziło z Niemiec; 20 – z USA; ex aequo po 14 inwestorów – z Francji i Szwajcarii, 7- z Austrii, 5 – ze Szwecji, 4- z Hiszpanii. Pozostał? część respondentów stanowili

m. in. operuj?cy w Polsce inwestorzy z: Kanady, Finlandii, Danii, Włoch, Holandii, Norwegii, Irlandii, Portugalii. Równolegle badanie prowadzone było przez zagraniczne bilateralne izby niemieckie na świecie (AHK; Auslandshandelskammer) i objęło, poza Polsk?: Czechy, Słowację, Słowenię, Estonię, Litwę, Łotwę, Chorwację, Rumunię, Bułgarię, Węgry, Serbię, Macedonię, Ukrainę, Białoruś, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Macedonię, Kosowo i Albanię.  

PEŁNE WYNIKI BADANIA >>>

Kontakt prasowy:

Katarzyna Soszka-Ogrodnik; rzecznik prasowy AHK Polska, ksoszka(@)ahk.pl;

Tel. + 48 (22) 53 10 572

Do pobrania

Download Ankieta-koniunkturalna_2018-logo.pdf  (PDF • 832 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!