Analizy i badania

Polscy pracodawcy umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w III kwartale 2014 r.

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><em>Zgodnie z wynikami badania ManpowerGroup wśród przedsiębiorców w Polsce najlepsze perspektywy zatrudnienia w nadchodzących trzech miesiącach odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa. Optymizm w tym sektorze osiągnął najwyższy poziom od ostatnich czternastu kwartałów. Pozytywny trend widać również w branżach Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy. </em></span></p>

>

Warszawa, 10 czerwca 2014 r. – Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce pozostaj? umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesi?cach. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +4%. W ujęciu kwartalnym wynik spadł o 3 punkty procentowe zaś w ujęciu rok do roku poprawił się
o 2 punkty.

Spośród 752 przebadanych w Polsce pracodawców, 15% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 6% zamierza redukować etaty a 75% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– To kolejny kwartał, w którym wyniki badania ManpowerGroup wskazuj? na oznaki stopniowego ożywienia na rynku pracy, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Sytuacja stabilizuje się i mamy nadzieję na jej dalszy dynamiczny rozwój. W III kwartale pracowników będ? rekrutować głównie duże firmy, małe i średnie do zwiększania liczby etatów podchodz? ostrożnie. Z naszych obserwacji wynika też, że pracodawcy poszukuj? bardziej efektywnych rozwi?zań i coraz częściej wdrażaj? elastyczne formy zatrudnienia oraz outsourcing procesów, – dodaje Iwona Janas.

W III kwartale 2014 r. w siedmiu z 10 badanych sektorach[1]prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Największy optymizm odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa (+17%). Wysokie prognozy netto zatrudnienia uzyskano również dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja (+15%) a także Handel detaliczny i hurtowy (+11%). Pozytywny trend widać też w sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo (+4%), Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Instytucje sektora publicznego (+3% dla obu). Ujemn? prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektorów Kopalnie/Przemysł wydobywczy (-8%), Energetyka/Gazownictwo/Wodoci?gi (-6%) a także Budownictwo (-3%).

Największy optymizm pracodawców widać w sektorach Produkcja przemysłowa, Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy, – zauważa Iwona Janas. – To obszary o kluczowym wpływie na gospodarkę. Dobr? koniunkturę wzmacniaj? inwestycje zagraniczne w sektorze biznesowym, motoryzacyjnym a także badań i rozwoju. Przewidujemy, że zapotrzebowanie na specjalistów w tych sektorach pozostanie bardzo duże. Przedsiębiorcy najczęściej poszukuj? pracowników o kompetencjach technicznych oraz sprzedażowych, które zapewni? ich firmom szybki rozwój i przewagę konkurencyjn?, – komentuje Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.  

W porównaniu z II kwartałem 2014 r. pogorszenie prognozy zatrudnienia nast?piło w pięciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek o 8 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Prognoza spadła też w branżach Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Restauracje/Hotele, odpowiednio o 6 i 5 punktów procentowych. Wzrost prognozy odnotowano w czterech sektorach, najwyższy, o 3 punkty procentowe, w branży Handel detaliczny i hurtowy.

W ujęciu rocznym prognozy s? wyższe w pięciu z 10 badanych sektorach. Największ? poprawę odnotowano dla sektorów Produkcja przemysłowa oraz Handel detaliczny i hurtowy, odpowiednio o 11 i 10 punktów procentowych. Poprawie uległa również prognoza dla sektorów Restauracje/Hotele oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, po 4 punkty procentowe. Spadek prognozy odnotowano dla czterech sektorów, najwyższy dla Budownictwa, o 3 punkty procentowe.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski[2] prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2014 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w całym kraju przeważa optymizm pracodawców, co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodz?cym kwartale. Najlepszy wynik uzyskano w regionie Południowo-Zachodnim, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +10%. Umiarkowanie wysok? prognozę netto zatrudnienia odnotowano również w regionach Centralnym i Północnym, +7% dla obu. Dla regionu Północno-Zachodniego uzyskana prognoza netto zatrudnienia wynosi +5% a w regionach Południowym i Wschodnim osi?ga +2% dla obu.

W porównaniu z wynikami dla II kwartału 2014 r. prognoza zatrudnienia spadła w trzech z sześciu badanych regionach. Najwyższy spadek, o 6 punktów procentowych, odnotowano w regionie Centralnym, a następnie, o 4 punkty procentowe, w regionie Południowym. W regionie Północno-Zachodnim prognoza spadła o 2 punkty procentowe a w regionach Południowo-Zachodnim, Północnym i Wschodnim nie uległa zmianie lub pozostaje na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału.

W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w trzech z sześciu badanych regionach. Najbardziej prognoza wzrosła w regionach Centralnym i Północnym, odpowiednio o 9 i 7 punktów procentowych. Nieznaczny wzrost, o 3 punkty procentowe, nast?pił również w regionie Północno-Zachodnim. W regionie Wschodnim prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie w porównaniu rok do roku a w regionach Południowym i Południowo-Zachodnim nie ulega zmianie.

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 65 tysięcy pracodawców z 42 krajów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 37 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewiduj? zwiększenie zatrudnienia. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 32 rynkach a osłabienie na sześciu. Najbardziej pozytywne plany dotycz?ce zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców w Indiach (+46%), na Tajwanie (+38%), w Turcji (+26%), Nowej Zelandii (+25%) i Singapurze (+19%). Państwa, w których prognoza dla III kwartału 2014 r. jest negatywna to: Włochy (-8%), Belgia, Francja i Holandia (-1% dla każdego). S? to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.   

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 26. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.  

Wyniki dla wszystkich badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiaj?ce ich analizę s? dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroupsolutions.com/DataExplorer/.

# # #   

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców zwi?zane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 65  000 pracodawców w 42 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla III kwartału 2014 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 17 a 29 kwietnia 2014 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane s? od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy/ Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w  25 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki 65-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego. ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  500 biur w  82  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji. Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?.   Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?. Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.        


[1] Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodoci?gi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunikacja.

[2] Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośl?skie, opolskie), Południowy (małopolskie, śl?skie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!