Analizy i badania

Pogorszenie koniunktury w przetwórstwie tylko iluzoryczne

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) spadł do 51,8  pkt. w czerwcu z 52,1 pkt. w maju, kształtując się poniżej naszej prognozy (53,1 pkt.) i oczekiwań rynkowych (52,8 pkt.). Odnotowane w czerwcu pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie miało ograniczony zakres. Wynikało ono głównie ze zmniejszenia wkładu składowej dotyczącej czasu dostaw, które oddziaływało w kierunku spadku indeksu PMI o 0,4 pkt. Obniżenie odnotowały również subindeksy dotyczące zatrudnienia i zapasów pozycji kupionych, lecz ich negatywny wpływ na wartość wskaźnika PMI był ograniczony (poniżej 0,1 pkt.)</p>

>

W strukturze czerwcowego wskaźnika PMI na szczególn? uwagę zasługuje przyspieszenie wzrostu nowych zamówień ogółem (w tym nowych zamówień eksportowych) do najwyższego poziomu od   marca br. Szybszy wzrost zamówień eksportowych jest spójny z odnotowan? w czerwcu wyraźn? popraw? nastrojów w niemieckim przetwórstwie przemysłowym (silne przyspieszenie wzrostu zamówień i bież?cej produkcji). Wyższy napływ zamówień wspierał wzrost produkcji. Składowa dotycz?ca bież?cej produkcji w Polsce zwiększyła się z 52,3 pkt. w maju do 53,0 pkt. w czerwcu (najwyższy poziom od marca br.), co w poł?czeniu z pozytywnym wpływem efektu dni roboczych stanowi wsparcie dla naszej prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w czerwcu (6,8% wobec 3,5% we maju).  

Średnia wartość wskaźnika PMI w II kw. (51,6 pkt.) ukształtowała się na niższym poziomie niż w I kw. (52,5 pkt.). Tym samym, w poł?czeniu ze struktur? wzrostu gospodarczego w I kw. (trudny do utrzymania wysoki wkład zmiany zapasów, por. MAKROpuls z 31.05.2016), dzisiejsze dane nie sygnalizuj? wyraźnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II kw. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy tempa wzrostu PKB w II kw. (3,1% r/r wobec 3,0% w I kw.). W najbliższych miesi?cach najważniejszym czynnikiem oddziałuj?cym na nastroje w polskim przetwórstwie będzie koniunktura w strefie euro, w tym szczególnie w Niemczech. Struktura czerwcowego PMI dla niemieckiego przetwórstwa (wyraźne przyspieszenie wzrostu nowych zamówień ogółem i eksportowych) pozwala oczekiwać, że w kolejnych miesi?cach wzrost popytu zewnętrznego będzie czynnikiem wspieraj?cym w koniunkturę w polskim przetwórstwie.  

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko negatywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!