Analizy i badania

Pogłowie bydła w Polsce najwyższe od 16 lat

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dziś wstępne dane nt. pogłowia bydła oraz świń w grudniu 2016 r. Pogłowie bydła w grudniu 2016 r. wyniosło 5,99 mln sztuk wobec 5,76 mln sztuk w grudniu 2015 r. (wzrost o 3,9% r/r). W efekcie pogłowie bydła w Polsce osiągnęło najwyższy poziom od czerwca 2000 r. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt (+6,2% r/r), młodego bydła w wieku 1-2 lat (+6,9% r/r) i bydła dorosłego (+0,6% r/r).</p>

>

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje pierwszy od 2008 r. wzrost pogłowia krów mlecznych. Wskazuje on, że wyraźny wzrost opłacalności produkcji mleka w ostatnich miesi?cach, w poł?czeniu z brakiem ograniczeń produkcyjnych w postaci kwot mlecznych, zachęcił część producentów do rozbudowy stad. Na uwagę zasługuje także utrzymuj?cy się spadek udziału krów mlecznych w pogłowiu bydła ogółem (36,1% w grudniu 2016 r. wobec 37,0% w grudniu 2015 r. i 52,5% w grudniu 2004 r.). Odzwierciedla on rosn?ce zainteresowanie hodowl? bydła mięsnego w Polsce, przy jednoczesnej coraz wyższej wydajności produkcji mleka.  

Uważamy, że prognozowany przez nas dalszy wzrost cen mleka oraz cen skupu żywca wołowego (por. AGROmapa z 15.12.2016) będzie oddziaływać w kolejnych kwartałach w kierunku dalszego wzrostu pogłowia bydła w Polsce.  

Zgodnie ze wstępnymi danymi pogłowie świń w grudniu 2016 r. wyniosło 11,11 mln sztuk wobec 10,59 mln sztuk w grudniu 2015 r. (+4,9% r/r). Wzrost pogłowia odnotowano w przypadku wszystkich grup struktury stada.  

Na szczególn? uwagę zasługuje silny wzrost pogłowia prosi?t o wadze do 20 kg  (+8,4% r/r) oraz loch prośnych (+8,2% r/r). Wskazuje on, że producenci trzody chlewnej w reakcji na silny wzrost opłacalności produkcji w ostatnich kwartałach rozbudowuj? pogłowie (por. AGROmapa z 15.12.2016). Uważamy, że trwaj?ca od II kw. 2016 r. wzrostowa faza cyklu świńskiego będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach, co będzie sprzyjać dalszej odbudowie pogłowia trzody chlewnej w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!