Analizy i badania

Pogłębienie spadku inwestycji zniwelowało pozytywny wpływ konsumpcji

<p style="text-align: justify;">W strukturze wzrostu PKB w III kw. na szczególną uwagę zasługuje pogłębienie spadku inwestycji, które w III kw. obniżyły się o 7,7% r/r wobec spadku o 5,0% w II kw. Naszym zdaniem głównym czynnikiem, który przyczynił się do obniżenia dynamiki inwestycji, było nasilenie spadku nakładów inwestycyjnych w średnich i dużych firmach.</p>

>

Zgodnie z danymi GUS w III kw. inwestycje firm zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób spadły w ujęciu nominalnym o 10,5% r/r wobec spadku o 3,4% w II kw., do czego naszym zdaniem w głównej mierze przyczyniło się obniżenie aktywności inwestycyjnej w firmach kontrolowanych przez skarb państwa (por. MAKROmapa z 28.11.2016 i 31.10.2016). Dynamika inwestycji publicznych w III kw. pozostała silnie ujemna (w II kw. spadły one nominalnie o 11,0% r/r wobec wzrostu o 0,8% w I kw.), jednak dane o inwestycjach samorz?dów (wyraźne zmniejszenie tempa spadku inwestycji w III kw.) wskazuj?,   że tempo spadku inwestycji publicznych w III kw. najprawdopodobniej zmniejszyło się. Pogłębienie spadku inwestycji ogółem przyczyniło się do obniżenia rocznej dynamiki PKB w III kw. o 0,5 pkt. proc.  

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami dane o PKB w III kw. potwierdziły znacz?cy wpływ wypłat środków w ramach programu Rodzina 500+ na konsumpcję. Wzrost spożycia prywatnego przyspieszył do 3,9% r/r w III kw. z 3,3% w II kw., przyczyniaj?c się do zwiększenia dynamiki PKB o 0,4 pkt. proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych konsumpcja prywatna wzrosła w III kw. o 1,4% kw/kw, co oznacza najwyższ? dynamikę od II kw. 2008 r. Dane o konsumpcji w III kw. wraz z odnotowanym w tym okresie lekkim obniżeniem dynamiki realnego funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnej płacy) w gospodarce wskazuj?, że w III kw. obserwowana od 2014 r. tendencja do wzrostu stopy oszczędności   gospodarstw domowych została zahamowana.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!