Analizy i badania

Pogarszają się nastroje wśród przedstawicieli firm motoryzacyjnych

<p style="text-align: justify;"><strong>Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację wynosi 83/100, co oznacza spadek o 3 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Wśród przedstawicieli firm przeważają również pesymistyczne nastroje dotyczące zarówno przyszłości branży oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w Polsce. Pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy częściej spodziewają się przedstawiciele firm produkcyjnych. Pomimo gorszych nastrojów deklarowanych przez firmy z  branży motoryzacyjnej, połowa przedstawicieli zarówno dystrybutorów oraz producentów w najbliższych 6 miesiącach planuje zwiększyć poziom sprzedaży.</strong></p>

>

Wyniki najnowszego badania KPMG i PZPM wskazuj?, że 65% przedstawicieli dystrybutorów oraz 80% przedstawicieli producentów obecnych na polskim rynku motoryzacyjnym pozytywnie ocenia obecn? sytuację panuj?c? w branży. Porównuj?c jednak wyniki do poprzedniej edycji badania z połowy 2018 r. wskaźnik zadowolenia spadł w obu grupach – o 6 punków wśród przedstawicieli firm dystrybuuj?cych oraz o 2 punkty w grupie menedżerów firm zajmuj?cych się produkcj? pojazdów oraz zabudowy i części samochodowych.

Menedżerowie firm motoryzacyjnych z pesymizmem patrz? w przyszłość

Zdaniem menedżerów zatrudnionych w firmach motoryzacyjnych sytuacja w branży w ci?gu najbliższego roku będzie gorsza niż 2018 roku. Zaledwie 18% przedstawicieli firm dystrybuuj?cych uważa, że w ci?gu roku sytuacja w branży ulegnie poprawie lub zdecydowanej poprawie. W przypadku firm produkcyjnych, poprawy sytuacji branży motoryzacyjnej w ci?gu 12 miesięcy spodziewa się 20% przedstawicieli (spadek o 3 p.p.) w stosunku do poprzedniej edycji badania.

Przyszłość branży zdecydowanie gorzej oceniaj? przedstawiciele firm produkcyjnych, wśród których aż 40% spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w Polsce. W przypadku przedstawicieli firm dystrybuuj?cych takie zdanie wyraża 35% respondentów.

Gorsze nastroje panuj?ce wśród firm zajmuj?cych się produkcj? można zauważyć również w   przypadku oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Już blisko połowa przedstawicieli producentów (46%) spodziewa się także pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju w ci?gu najbliższego roku, z   czego 13% uważa, że sytuacja gospodarcza Polski ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu. Nieco mniejszy pesymizm jest widoczny wśród firm zajmuj?cych się dystrybucj?, gdzie 27% respondentów spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji gospodarczej w  Polsce.  

Wskaźnik PMI dla polskiego sektora wytwórczego w ostatnich dwóch miesi?cach ub. roku spadł poniżej 50 punktów, co zapowiada   spowolnienie aktywności gospodarczej w produkcji. Nieznaczne, ale jednak widoczne pogorszenie obecnych nastrojów w branży wi?że się   również ze słabszymi wynikami rejestracji pojazdów w Europie Zachodniej – co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na części i podzespoły dla zakładów produkcyjnych w Polsce i   w Europie. Niepokoi tak wyraźny spadek nastrojów oceny przyszłości branży i ogólnej sytuacji gospodarczej, który może być również powi?zany ze spotykanymi coraz częściej w  mediach zapowiedziami o spodziewanym w najbliższych latach spowolnieniu gospodarczym, do którego branża motoryzacyjna zaczyna się już mentalnie przygotowywać    mówi  Jakub Faryś, prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Połowa firm z branży motoryzacyjnej planuje zwiększyć przychody

Pomimo obaw wyrażanych przez część menedżerów na temat nadchodz?cej koniunktury, połowa przedstawicieli zarówno dystrybutorów oraz producentów w najbliższych 6 miesi?cach planuje zwiększyć poziom sprzedaży. 57% przedstawicieli producentów oraz 41% dystrybutorów planuje zwiększyć przychody. Dodatkowo czterech na dziesięciu dystrybutorów w ci?gu najbliższego półrocza planuje zwiększyć poziom zatrudnienia w sieci oraz liczbę serwisów. Z kolei 43% przedstawicieli firm zajmuj?cych się produkcj? planuje zwiększyć poziom zatrudnienia, a  7% respondentów przyznało, że w najbliższych 6 miesięcy zamierza zdecydowanie zmniejszyć nakłady inwestycyjne.  

Bardzo istotne s? wskaźniki oceny przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej, gdzie aż 40% przedstawicieli firm produkcyjnych oczekuje pogorszenia lub znacznego pogorszenia sytuacji branży. Dystrybutorzy równie pesymistycznie oceniaj? przyszłość sektora – aż 35% z nich jest zdania, że w ci?gu następnych 12 miesięcy sytuacja się pogorszy. W obu grupach wskaźnik przyszłej sytuacji branży spadł poniżej 50 punktów, co oznacza przewagę nastrojów pesymistycznych nad optymistycznymi  – mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.  

Koszty pracy i dostęp do pracowników największymi wyzwaniami dla branży

Poproszeni o wskazanie kluczowych wyzwań, które będ? stały przed firmami motoryzacyjnymi w ci?gu najbliższych 6 miesięcy, blisko 8 na 10 przedstawicieli firm dystrybucyjnych (78% wskazań) wskazuje na zagadnienia zwi?zane z kosztami pracy. Niewiele mniej menedżerów – 75% wskazało, że trudności może im sprawić dostęp do pracowników technicznych, natomiast dla 53% firm dystrybuuj?cych wyzwaniem będ? nowe regulacje prawne. Również problemy kadrowe, a konkretnie dostęp do pracowników o   wysokich kwalifikacjach oraz nowe regulacje prawne będ? stanowiły istotne wyzwania dla 64% firm produkcyjnych. Na kolejnych miejscach respondenci wymienili wyzwania zwi?zane z dostępem do pracowników produkcyjnych, kosztami pracy oraz sytuacj? polityczno-gospodarcz? kraju.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl  lub  pzpm.org.pl  

***

O RAPORCIE:

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w grudniu 2018 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarz?dzaj?cej firm motoryzacyjnych na temat bież?cej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i  akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 50 respondentów.  

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie  pzpm.org.pl.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl,  tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Faryś, e-mail:  jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701

Anna Materzok, e-mail:  anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666  124

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!