Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Podwyżka stóp silniejsza niż oczekiwano

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 2,75% do 3,50%. Skala podwyżki stóp o 75 pb była wyższa od naszej prognozy (50 pb), zgodnej z konsensusem rynkowym. W komunikacie po posiedzeniu Rada odnotowała, że agresja zbrojna Rosji na Ukrainę przyczyniła się do ponownego wzrostu cen gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla i części surowców rolnych, a w konsekwencji dalszego zwiększenia presji inflacyjnej. Jest to naszym zdaniem czynnik, który częściowo wyjaśnia, dlaczego Rada zdecydowała się na podwyżkę stóp w skali większej niż w poprzednich trzech miesiącach.

W naszej ocenie drugim czynnikiem wyjaśniającym relatywnie dużą skalę podwyżki stopy referencyjnej NBP było znaczące osłabienie kursu złotego po inwazji Rosji na Ukrainę. Osłabienie to postępowało w ostatnich dniach mimo podjętych przez NBP interwencji walutowych. Naszym zdaniem szybszy wzrost krajowych stóp procentowych i związana z tym rosnąca różnica stóp pomiędzy Polską i zagranicą będzie ograniczać presję na osłabienie kursu złotego. W warunkach nasilających się działań wojennych w Ukrainie, skuteczność przeciwdziałania dalszej deprecjacji kursu złotego będzie jednak zależeć głównie od docelowego (po zakończeniu cyklu zacieśniania polityki pieniężnej) poziomu stóp procentowych. Więcej światła na ten problem rzuci zapewne jutrzejsza konferencja prezesa NBP.

Warto również odnotować, że Rada postrzega osłabienie kursu złotego jako przejściowe. Jej zdaniem „obserwowana w ostatnim okresie rynkowa presja na osłabienie złotego nie ma uzasadnienia w fundamentach gospodarczych Polski”. Zdaniem Rady niewielki udział eksportu do Rosji i Ukrainy w polskim eksporcie wskazuje, że w kolejnych kwartałach korzystna krajowa koniunktura utrzyma się. Rada zadeklarowała również, że NBP będzie podejmował niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym interwencje walutowe. W sumie zatem treść komunikatu wskazuje, że w warunkach powracającej presji na osłabienie kursu złotego wysoce prawdopodobne są kolejne interwencje walutowe, których celem – jak dotychczas - nie będzie obrona konkretnego poziomu kursu, lecz przeciwdziałanie jego nadmiernym wahaniom.

Optymistyczna projekcja inflacji NBP

Zgodnie z marcową projekcją NBP – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 7 marca 2022 r. – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3–12,2% w 2022 r. (wobec 5,1–6,5% w projekcji z listopada 2021 r.), 7,0–11,0% w 2023 r. (2,7–4,6%) oraz 2,8–5,7% w 2024 r. Oznacza to, że zgodnie z projekcją średnioroczna inflacja ukształtuje się w latach 2022-2024 wyraźnie powyżej górnej granicy dopuszczalnej odchyleń od celu inflacyjnego RPP (3,5%). Z kolei oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,4–5,3% w 2022 r. (wobec 3,8–5,9% w listopadowej projekcji), 1,9–4,1% w 2023 r. (3,8–6,1%) oraz 1,4-4,0% w 2024 r. Taki kształt projekcji sugeruje, że krótkookresowy wpływ wojny w Ukrainie na aktywność gospodarczą w Polsce nie będzie znaczący. Zaskoczeniem jest jednak silne obniżenie oczekiwanej dynamiki PKB w 2023 r., co naszym zdaniem związane jest ze znaczącym wzrostem spodziewanej przez NBP inflacji w 2023 r., która będzie czynnikiem ograniczającym konsumpcję. Warto również podkreślić, że przewidywana w projekcji przekraczająca 10% inflacja w 2022 r. oraz jej nieznaczny spadek w 2023 r. nie uwzględniają prognozowanego przez nas wydłużenia Tarczy Antyinflacyjnej do końca 2023 r. Wydłużenie to przyczyni się do obniżenia inflacji w tym okresie i jej zwiększenia w 2024 r. W konsekwencji, inflacja powróci do celu inflacyjnego dopiero w 2025 r.

Będą kolejne podwyżki stóp procentowych

Rada zadeklarowała, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”. Treść komunikatu po posiedzeniu RPP, a także wyniki marcowej projekcji inflacji NBP, stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada będzie kontynuowała cykl zacieśniania polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. Dostrzegamy jednak rosnące prawdopodobieństwo, że dalszy wzrost cen surowców energetycznych i żywnościowych, będący efektem wprowadzonego dziś przez Stany Zjednoczone embarga na rosyjską ropę, skłonią Radę do zakończenia cyklu podwyżek stopy referencyjnej na poziomie wyższym niż przewidywany w naszej obecnej prognozie (4,25%).

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem lekko pozytywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!