Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Podwyżka stóp procentowych zgodna z oczekiwaniami

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 5,25% do 6,00%. Skala podwyżki stóp o 75pb była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym.

Naszym zdaniem główną przyczyną silnego zaostrzenia polityki pieniężnej był odnotowany w maju dalszy, znaczący i silniejszy od oczekiwań wzrost inflacji, która zgodnie ze wstępnym szacunkiem ukształtowała się na poziomie 13,9% r/r z 12,4% w kwietniu. Ponadto, szacowany poziom inflacji bazowej zwiększył się wyraźnie do 8,5% w maju z 7,7% w kwietniu (por. MAKROmapa z 6.06.2022). W tym kontekście, poza podażowymi czynnikami napędzającymi inflację, w dzisiejszym komunikacie Rada zwróciła również uwagę na wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne.

Podczas podejmowania decyzji w polityce pieniężnej przeciwwagą dla danych wskazujących na narastającą presję inflacyjną były publikacje z realnej sfery gospodarki wskazujące na spowolnienie aktywności gospodarczej. Wątek spowolnienia gospodarczego został w dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu RPP zaakcentowany wyraźniej niż w majowym dokumencie. Rada odnotowała przede wszystkim „wyraźne pogorszenie koniunktury w części gospodarek wschodzących, w tym w Chinach” oraz stopniowe spowolnienie dynamiki aktywności w gospodarce światowej. Ocena RPP dotycząca aktywności gospodarczej w Polsce była podobna jak przed miesiącem („w II kw. utrzymuje się korzystna koniunktura, jednak dynamika aktywności gospodarczej obniży się”).

Koniec cyklu zacieśniania polityki pieniężnej już wkrótce

Komunikat po dzisiejszym posiedzeniu nie uległ znaczącym zmianom. Rada ponownie zadeklarowała, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”. Jednocześnie, podobnie jak w maju, Rada podkreśliła, że podwyżka stóp procentowych ograniczy ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Podtrzymanie tych sformułowań wskazuje, naszym zdaniem, że w najbliższych miesiącach cykl zaostrzenia polityki pieniężnej będzie kontynuowany.

Ważnym argumentem na rzecz dalszych podwyżek stóp procentowych będzie publikacja lipcowej projekcji inflacji, w której oczekiwana ścieżka dynamiki cen zostanie zrewidowana wyraźnie w górę względem scenariusza przedstawionego w marcu. Jednocześnie wskaże ona na znaczące przestrzelenie celu inflacyjnego w horyzoncie kilku kwartałów. Podtrzymujemy nasz scenariusz, w którym na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o 50bp, a tym samym stopa referencyjna osiągnie poziom 7,00% w III kw. br., a cykl zacieśniania polityki pieniężnej zostanie zakończony. Oczekujemy, że napływające w kolejnych miesiącach dane makroekonomiczne będą wskazywały na postępujące spowolnienie wzrostu gospodarczego, a w szczególności konsumpcji i inwestycji (por. MAKROmapa z 08.06.2022). W przypadku materializacji takiego scenariusza członkowie RPP będą niechętni kontynuacji cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę, że obecnie Rada uważa, że spowolnienie w Polsce będzie ograniczone.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralny dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!