COVID-19  •  Komitety  •  Grupa robocze

Podsumowanie wideokonferencji przedstawicieli przedsiębiorców zrzeszonych w ramach IGCC z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

Dokument udostępniamy w wersji polskiej oraz angielskiej.

PEŁNA TREŚĆ PO POLSKU            PEŁNA TREŚĆ PO ANGIELSKU

 

W dniu 8 kwietnia 2020 r. miała miejsce wideokonferencja przedstawicieli przedsiębiorców zrzeszonych w ramach IGCC z przedstawicielami Ministerstwa Finansów („MF”). Spotkanie prowadzone było przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą, zaś od strony merytorycznej przez doradców podatkowych z CRIDO.

Podczas spotkania poruszone zostały postulaty i istotne dla przedsiębiorców kwestie związane z rozliczeniami podatkowymi w okresie COVID-19. W ramach zgłoszonych postulatów dominowały kwestie związane z opodatkowaniem CIT i VAT. Zgłoszone postulaty były omawiane również z perspektywy ich wpływu na budżet państwa i co za tym idzie – możliwości realizacji. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazali, iż są otwarci na dialog i pomysły w zakresie usprawnień czy ułatwień w obszarze, który nie wywiera bezpośrednio wpływu na budżet, zaznaczyli jednak, iż w obszarze, który mocno dotyka kwestii budżetowych (jak np. odroczenia podatków) temat jest zdecydowanie trudniejszy, jeśli nie niemożliwy do realizacji.

Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie spotkania. Z uzyskanych informacji nie wynika, kiedy dokładnie można spodziewać się konkretnych propozycji legislacyjnych czy wdrożenia nowych rozwiązań.

Postulaty, nad którymi MF pracuje:

 • [PIT] rozporządzenie o zawieszeniu naliczania odsetek od zaległości wynikających ze złożenia deklaracji PIT w okresie od 30 kwietnia do 31 maja 2020 r.;
 • [WHT] nowe rozporządzenie odraczające obowiązywanie przepisów WHT do płatności powyżej 2 mln PLN (art. 26 ust. 2e UoCIT, art. 41 ust. 12 UoPIT);
 • [WHT] ułatwienia dotyczące certyfikatów rezydencji zagranicznych podatników (w zakresie ich ważności lub możliwości przedkładania kopii);
 • [WHT] planowana jest nowelizacja przepisów które zostały wprowadzone od 1.01.2019 r. – MF nie podało jednak, kiedy można spodziewać się szczegółów nowelizacji;
 •  [Podatek cukrowy] odroczenie wejścia w życie do końca roku;
 • [VAT] zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru do uwzględnienia korekty faktury;
 • [VAT] dalsze odroczenie (na ten moment do 1 lipca 2020) wejścia w życie przepisów o kasach online.

 

Postulaty, w stosunku do których MF wskazało na otwartość do dalszej analizy:

 • Przygotowanie objaśnień podatkowych – MF prosi o przygotowanie konkretnych problematycznych kwestii wymagających objaśnień – w dwóch 2 filarach:
  • 1 Filar – objaśnienia dotyczące wprowadzonych ułatwień w ramach Traczy Antykryzysowej i ich stosowania;
  • 2 Filar – objaśnienia do obowiązujących przepisów innych niż Tarcza Antykryzysowa, dotyczących ich stosowania w czasie COVID-19 – tu w szczególności w ramach postulatów akcentowana była kwestia objaśnień w zakresie należytej staranności na potrzeby podatku u źródła czy definicji rzeczywistej działalności gospodarczej czy też należytej staranności kupieckiej;
 • [CIT] zmiany/ zniesienie limitów zaliczania w koszty podatkowe kosztów finansowania dłużnego (art. 15c UoCIT) i wydatków na usługi niematerialne (art. 15e UoCIT) – przy czym MF zaznaczył, że prace w tym zakresie były już prowadzone wcześniej, niemniej limity wskazane w art. 15c UoCIT wynikają z dyrektywy unijnej i możliwość ich modyfikacji jest znacznie mniejsza;
 • [CIT] możliwość zmiany metod amortyzacji w trakcie roku, a także zmiany wysokości stawek indywidualnych w trakcie roku;
 • [CIT] możliwość utworzenia podatkowej grupy kapitałowej w trakcie roku lub rozliczenia podatku w ramach grupy kapitałowej („podatkowa grupa kapitałowa ad hoc”);
 • [CIT] czasowe zawieszenie ograniczeń wynikających z konieczności podziału przychodów i kosztów do tzw. przychodów / kosztów operacyjnych i finansowych w okresie COVID-19;
 • [CIT] liberalizacja terminu ulgi na złe długi dla wierzyciela (wcześniejsza korekta podstawy opodatkowania o nieotrzymane płatności);
 • [Biała lista] wydłużenie terminu na zgłoszenie rachunku spoza białej listy do 21 dni oraz wprowadzenie już projektowanych zmian dotyczących składania zawiadomień do urzędów właściwych dla podatnika, a nie podmiotu wystawiającego fakturę – MF jednak zaznaczył, że obecnie wydłużony termin – do 14 dni – wydaje się być wystarczający. Kwestia ta wzbudziła szereg wątpliwości przedsiębiorców z uwagi na znaczne trudności w raportowaniu rachunków spoza białej listy inaczej niż ręcznie i inaczej niż poprzez konieczność pracy pracowników z biura z uwagi na brak możliwości sprawnego raportowania rachunków w drodze elektronicznej;
 • [VAT] odroczenie obowiązku gromadzenia dokumentacji w przypadku WDT;
 • [VAT] w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług na cele związane z COVID-19, MF wyraziło akceptację, iż takie usługi mogłyby być uznane za świadczone w związku z działalnością gospodarczą (nie padła jednak deklaracja czy zostanie to formalnie potwierdzone np. w drodze objaśnień czy interpretacji ogólnej);
 • [VAT] dalsze odroczenie wejścia w życie przepisów o matrycy stawek VAT i JPK_VAT (kwestia ta jest jednak mocno dyskusyjna).

 

Postulaty, w obszarze których akceptacja MF jest mało prawdopodobna / brak jasnej deklaracji ze strony MF:

 • [VAT/CIT] przedstawiciele MF wskazali, iż obecnie nie jest możliwe automatyczne odroczenie płatności VAT czy zaliczek na CIT (przedsiębiorca może jedynie wnioskować o takie odroczenie indywidualnie) oraz składania deklaracji VAT;
 • [VAT] nie będzie ustawowo uregulowanego szybszego zwrotu VAT (postulowane 15 dni zamiast 60) lub szybszej, bądź automatycznej wypłaty środków z rachunków VAT – przedstawiciele MF wskazali natomiast że urzędy skarbowe otrzymały wytyczne, żeby w miarę możliwości szybko dokonywać zwrotów;
 • [VAT] potencjalne zmiany w rozpoznawaniu WNT / import usług w ocenie MF uzależnione są od wyroku TSUE;
 • [VAT] obowiązkowy split payment nie zostanie zniesiony;
 • [VAT] nie będzie możliwości zmiany metody na kasową do rozliczeń podatku należnego;
 • [VAT] brak możliwości przyspieszenia zastosowania ulgi na złe długi;
 • [VAT] w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów na cele związane z COVID-19 – MF wskazało, że brak poboru VAT może budzić wątpliwości i ryzyko od strony szczelności systemu.

 

Pozostałe dyskutowana kwestie

 • Porozumienia APA – MF ma skontaktować się z odpowiednimi przedstawicielami KAS, czy możliwe jest przyspieszenie ich wydania;
 • Wejście w życie podatku cyfrowego i węglowego uzależnione jest od decyzji unijnych;
 • Planowane jest przygotowanie rozwiązań pomocowych, które mają zostać wprowadzone po zakończeniu epidemii mające na celu „restart” biznesu.

W załączniku poniżej znajdą Państwo dodatkowe postulaty, które zostały sformułowane po spotkaniu z Ministerstwem. 

Do pobrania

Download Postulaty_uzupelnione_MF_IGCC_10042020__002_.pdf  (PDF • 1 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!