Podsumowanie wydarzeń

Podsumowanie spotkania Komitetu PPP z dnia 18 marca 2014 r.

<p style="text-align: justify;"><strong>Dnia 18 marca 2014 roku Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce (CCIFP)  w ramach Komitetu PPP zorganizowała spotkanie dotyczące zasad finansowania projektów PPP. Z ramienia CCIFP spotkanie poprowadziła Agnieszka Ferek z kancelarii Baker &amp; McKenzie oraz Adrianna Bronikowska z kancelarii Hogan Lovells. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy zrzeszeni w CCIFP zainteresowani realizacją i finansowaniem projektów PPP, w tym goście specjalni przedstawiciele PIR - Pani Joanna Budzińska-Lobnig, BGK - Pan Michał Dymicki oraz BNP Parisbas Bank Polska - Pani Joanna Piasek.</strong></p>

>

Zwrócono uwagę na istotn? rolę podmiotów finansuj?cych w transakcjach PPP w tym na fakt, iż podmioty te powinny odpowiednio wcześniej być wł?czane do postępowań, których celem jest wybór partnera prywatnego, tak aby partnerzy prywatni byli w stanie przedstawić term sheet przed publikacj? SIWZ przez podmiot publiczny. W konsekwencji SIWZ powinna być tak skonstruowana, aby uwzględniać możliwe warunki finansowe przedstawione przez banki. Dyskutowano także o tym, jakie warunki musi spełniać umowa PPP, aby banki zdecydowały się na sfinansowanie projektu. Również z tej perspektywy istotny jest możliwie wczesny udział banku w postępowaniu tak, aby dać mu szanse na przedstawienia uwag do projektu umowy.

Projekty PPP mog? być także finansowane z przez fundusze inwestycyjne b?dź to w formie wniesienia wkładów na kapitał partnera prywatnego b?dź pożyczek podporz?dkowanych. Tego typu finansowaniem projektów PPP zainteresowanie wyraża PIR. Szczególnie interesuj?ce dla PIR s? Projekty tzw. instytucjonalnego PPP tj., w przypadku których podmiot publiczny i partner prywatny zakładaj? spółkę celem wspólnej realizacji przedsięwzięcia. PIR może bowiem obj?ć udziały w takiej spółce po jej utworzeniu i współfinansować w ten sposób realizację przedsięwzięcia.
  
Z dyskusji wynika, iż na rynku polskim pojawia się coraz więcej projektów PPP, które s? interesuj?ce zarówno dla partnerów prywatnych jak i podmiotów finansuj?cych. Duż? rolę w dalszym rozwoju PPP może odegrać rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., które ułatwia realizację tzw. hybrydowych projektów PPP tj., ł?cz?cych środki unijne ze środkami partnera prywatnego. Rozporz?dzenie umożliwia różne sposoby przekazania dotacji do projektu. Nowości? jest możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie projektu środkami unijnymi po dokonaniu wyboru partnera prywatnego oraz   fakt, iż beneficjentem może być także partner prywatny. Ponadto pozytywnie skomentowano możliwość dokonania zmiany partnera prywatnego w trakcie realizacji projektu hybrydowego w przypadku konieczności rozwi?zania umowy PPP z partnerem dotychczasowym. Zmiana taka od dawna rekomendowana była przez CCIFP, jednak w szerszym zakresie tj., powinna dotyczyć wszystkich projektów PPP a nie tylko hybrydowych.
  
CCIFP wspiera rozwój PPP, jej celem jest wymiana pogl?dów oraz tworzenie postulatów zmian w prawie, które ułatwi? realizacje inwestycji w tym modelu. Kolejne spotkanie dotyczyć będzie stosowania PZP do projektów PPP. Niektóre regulacje tej ustawy powinny być wył?czone w przypadku PPP, ponieważ ich stosowanie jest niepraktyczne i niecelowe.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!