Aktualności firm stowarzyszonych

Podsumowanie 2016 roku: 3 kluczowe zmiany przepisów w obszarze ubezpieczeń społecznych

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Rewolucja w oskładkowaniu umów zleceń, nowe zasady zatrudniania i wynagradzania kadry zarządzającej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i droższe spory sądowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – to jedne z najważniejszych zmian, jakie przyniósł ubiegły rok. Eksperci Ayming Polska wyjaśniają, co oznaczają one dla przedsiębiorstw.</strong></span></span></p>

>

W 2016 r. zaszło kilka istotnych zmian w obszarze ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, o których należy pamiętać wchodz?c w nowy rok. Najbardziej przełomowym wydarzeniem była zmiana sposobu oskładkowania umów zleceń, która zwiększyła ochronę pracowników i wpływ do kasy ZUS, ale przyniosła wiele wyzwań przedsiębiorstwom. Dla sektora publicznego szczególne znaczenie miało zbliżenie zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarz?dów państwowych spółek do tego stosowanego w sektorze prywatnym. Z kolei od połowy 2016 r. przedsiębiorstwa wchodz?ce w spory s?dowe z ZUS, w przypadku przegranej powinny liczyć się z wyższymi kosztami zastępstwa procesowego. To najważniejsze zmiany 2016 r., które wpływaj? na działalność biznesow?. Przyjrzyjmy się im dokładniej.  

1. Wyższe składki od umów zleceń  

Od pocz?tku 2016 r. obowi?zuj? nowe regulacje dotycz?ce oskładkowania umów zleceń. Wcześniej osoba pracuj?ca na podstawie co najmniej dwóch umów zleceń podlegała obowi?zkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Obowi?zek ten dotyczył umowy, która została podpisana najwcześniej. Jednocześnie zleceniobiorca miał możliwość zmiany tytułu ubezpieczenia. W  konsekwencji zleceniobiorcy zazwyczaj wybierali umowę z najniższ? podstaw? wymiaru składek, aby płacić niższe składki. Obecnie zleceniobiorca pracuj?cy na podstawie kilku umów zleceń musi opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od tych umów, których podstawa wymiaru składek w  danym miesi?cu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2016 r. była to kwota 1850 zł, a od 2017 r. wynosi ona 2000 zł.  

Rok 2017 przyniósł kolejne zmiany w zakresie umów zleceń, ponieważ zaczęły obowi?zywać nowe przepisy dotycz?ce minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia zleceniobiorców. Obecnie minimalna stawka godzinowa za pracę na umowę zlecenia oraz w ramach samozatrudnienia wynosi 13 zł. Zmiana ta nakłada na zleceniodawcę dodatkowe obowi?zki w  postaci prowadzenia ewidencji czasu pracy. Z  perspektywy zleceniodawcy sposób potwierdzania liczby godzin świadczonych usług najlepiej określić w umowie. W innym przypadku to zleceniobiorca będzie przedstawiał przepracowane godziny, co dla zleceniodawcy niesie ryzyko utraty kontroli nad kosztami takiej współpracy.  

Dla przedsiębiorców współpracuj?cych ze zleceniobiorcami nowelizacja przepisów oznacza znaczny wzrost kosztów składek oraz nałożenie na nich dodatkowych obowi?zków, m.in. ewidencjonowania czasu pracy. Obecnie umowy cywilnoprawne staj? się wręcz substytutem umów o pracę w kontekście kosztów ubezpieczeń społecznych. Naruszenie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu wi?że się z  sankcjami finansowymi, dlatego przedsiębiorcy mog? spodziewać się wzmożonych kontroli inspektorów PIP i ZUS” – komentuje Piotr Radko, Manager Działu Ubezpieczeń Społecznych i Środowiska Pracy w  Ayming Polska. „Zwiększenie kosztów składek umów zleceń to także sygnał dla przedsiębiorstw, że czas szukać oszczędności także w innych obszarach ubezpieczeń społecznych, np. składce wypadkowej” – dodaje ekspert.  

2. Członkowie zarz?dów spółek Skarbu Państwa z umowami o świadczenie usług  

W roku 2016 zaczęła obowi?zywać znowelizowana „ustawa kominowa” reguluj?ca zatrudnianie i  wynagradzanie członków zarz?dów, rad nadzorczych i głównych księgowych, w spółkach z  udziałem Skarbu Państwa. Zmiany dotycz? blisko 4 tysięcy podmiotów, głównie w zakresie zasad wynagradzania i  zatrudniania członków zarz?dów spółek. Obowi?zuj?ce wcześniej przepisy nie określały formy prawnej umowy zawieranej z osob? wchodz?c? w skład zarz?du spółki, w zwi?zku z czym często zawierano umowy o pracę. Zgodnie z now? regulacj? prawn?, z członkami zarz?dów będ? zawierane wył?cznie umowy o świadczenie usług. Wynagrodzenie powinno składać się z części stałej (miesięcznej) i  zmiennej (rocznej). W większości przypadków wysokość stałej części wynagrodzenia będzie zależała od wielkości przedsiębiorstwa. Natomiast zmienna część wynagrodzenia będzie ustalana w odniesieniu do stopnia realizacji wyznaczonych celów zarz?dczych.  

Zmiany w „ustawie kominowej” wymuszaj? na spółkach z udziałem Skarbu Państwa konieczność przeprowadzenia analizy i dostosowania systemu wynagrodzeń, przygotowania nowych zasad wynagradzania oraz  opracowania projektów nowych umów. Rezygnacja z umów o pracę oraz uzależnienie wysokości wynagrodzeń kadry zarz?dzaj?cej zarówno od wyników finansowych spółek, jak i realizacji celów strategicznych, sprawia, że sytuacja kadry zarz?dzaj?cej w sektorze publicznym staje się zbliżona do tej w sektorze prywatnym. Warto zauważyć, że potencjalne obniżenie poziomu wynagrodzeń członków zarz?du w spółkach z udziałem Skarbu Państwa może oznaczać mniejsze wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

3. Droższe spory s?dowe z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  

Jeszcze do niedawna w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów były wyznaczane przez s?dy w oparciu o zryczałtowan? stawkę wynagrodzenia minimalnego (180 zł). Uchwał? z dnia 20 lipca 2016 r., której nadano moc zasady prawnej, S?d Najwyższy rozstrzygn?ł, iż zas?dzane koszty zastępstwa procesowego w sprawach o  ustalenie istnienia b?dź nieistnienia ubezpieczenia społecznego, uzależnione s? od wartości przedmiotu sporu. Wynika to z faktu, iż s? to sprawy o prawa maj?tkowe. W konsekwencji, strona przegrywaj?ca spór w sprawach ubezpieczeń społecznych musi liczyć się z  konieczności? zapłaty wyższych kosztów s?dowych, w przedziale od 90 zł do 10  800 zł. Zasada ta obowi?zuje również ZUS, co oznacza, że w przypadku przegrania sporu s?dowego, będzie on zobligowany do zwrotu zdecydowanie wyższych kosztów zastępstwa procesowego (poniesionych przez stronę odwołuj?c? się od decyzji ZUS), niż te orzekane do czasu podjęcia uchwały (najczęściej stała kwota 180 zł).  

Do czasu uchwały S?du Najwyższego koszty zastępstwa procesowego w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym oscylowały na poziomie kilkuset złotych. Teraz, gdy koszty te zależ? od wartości przedmiotu sporu, ich wartość może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych. W zwi?zku z  tym wdanie się w spór z ZUS powinno wi?zać się z przeprowadzeniem profesjonalnej analizy sytuacji i  opłacalności procesu z uwzględnieniem wyższych kosztów postępowania s?dowego. W przypadku wygranej firma skorzysta, otrzymuj?c również wyższy zwrot kosztów” – zaznacza Piotr Radko, Manager Działu Ubezpieczeń Społecznych i Środowiska Pracy w Ayming Polska.  

Również w tym roku szykuj? się duże zmiany dla przedsiębiorstw. Już od stycznia 2017 r. zacz?ł obowi?zywać 5-letni (krótszy o połowę niż do tej pory) okres przedawnienia należności z tytułu składek oraz roszczeń o zwrot nadpłaconych składek ZUS. Z kolei zgodnie z zapowiedziami rz?du, już wkrótce wszystkie umowy o dzieło mog? zostać obłożone składk? rentow? i emerytaln?. Jakie inne zmiany może przynieść 2017 r.? Przekonamy się wkrótce.  

***  

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza, powstała z poł?czenia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu oszczędności i zwiększaniu wyników organizacji, oferuj?c profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie: podatków i opłat, obszaru ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, produktów energetycznych i zakupów niestrategicznych oraz dotacji i ulg B+R. Więcej na www.ayming.pl  

Kontakt dla mediów:  

Paulina Wiśniewolska
PR & Marketing Manager
Tel.: +48 22  330 60 28,
Kom.: + 48 784 945 256
E-mail:pwisniewolska(@)ayming.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!