Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Platforma Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz oferta ARP Venture Sp. z o.o. to nowe instrumenty wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

<p style="text-align: justify;">Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach Platformy Transferu Technologii wspomaga organizacyjnie i finansowo współpracę pomiędzy  podmiotami zainteresowanymi udostępnianiem i sprzedażą posiadanych technologii a firmami, które potrzebują ich do rozwoju.</p>

>

Platforma oferuje usługi wspieraj?ce transfer technologii, w tym m.in.:

 • gromadzenie informacji o zasobach technologicznych (od tzw. dawców technologii);
 • gromadzenie informacji o potrzebach technologicznych (od tzw. biorców technologii);
 • komunikowanie dawców z biorcami technologii (przez zindywidualizowane działania brokerskie, serwis informatyczny i współpracę z zewnętrznymi partnerami);
 • doradztwo eksperckie;
 • ocenę i dofinansowanie transakcji transferu technologii;
 • organizację imprez okolicznościowych: warsztatów, giełd technologicznych w ramach budowy kultury innowacyjności.

28 maja ARP S.A. uruchomiła dedykowany portal (ptt.arp.pl). Jego celem jest wspomaganie wymiany informacji między dawcami a biorcami technologii, a główn? zalet? jest bogata i stale aktualizowana baza zasobów informacyjnych z darmowym dostępem.

Na portalu znajdziemy 3 bazy: biorców technologii, dawców technologii oraz instytucji eksperckich.

Portal zawiera ponad 700 wpisów dotycz?cych technologii pogrupowanych w 12 branżach.

Dlaczego warto zainteresować się ofert? ARP?

Przedsiębiorstwa i   jednostki naukowe, które chc? komercyjnie udostępnić technologię będ? mogły wykorzystać Platformę jako kanał sprzedaży oraz miejsce do kreowania wizerunku, dzięki promocji własnych innowacyjnych rozwi?zań.

Współpraca z PTT nie polega na pozbyciu się przewagi konkurencyjnej wynikaj?cej z posiadanej technologii, lecz na wykorzystaniu jej potencjału w innych branżach z zachowaniem strategii rozwoju dawcy. Technologia może też zostać udostępniona podmiotowi kooperuj?cemu z dawc? (w ramach relacji B2B), dzięki czemu usprawnione zostan? wzajemne relacje biznesowe.

Platforma nie tylko pozwala zdefiniować swoje potrzeby technologiczne, ale też pomaga przedsiębiorcom podnieść poziom technologiczny i zwiększyć konkurencyjność.

Część transakcji, zwi?zanych z transferem technologii, zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, o ile spełnione będ? następuj?ce warunki*:

 • ze wsparcia skorzystaj? biorcy technologii z sektora MŚP;
 • pomoc dotyczyć będzie przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadz?cych działalność gospodarcz? na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • transakcje będ? się odbywać pomiędzy podmiotami niepowi?zanymi ze sob? kapitałowo i osobowo;
 • biorca technologii będzie zobowi?zany wdrożyć j? do produkcji;
 • technologia będ?ca przedmiotem transferu będzie wpisywać się w jedn? z kilkunastu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (np. inteligentne i energooszczędne budownictwo, technologie inżynierii medycznej, inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne);
 • dofinansowaniem objęte będ? koszty licencji / kupna prawa własności do technologii (maksimum 70%) oraz koszty usług doradczych zwi?zanych z wdrożeniem technologii w przedsiębiorstwie - biorcy (maksimum 85%).

ARP S.A. planuje dofinansować pierwsze transakcje w II połowie br.

Więcej informacji: http://www.ptt.arp.pl/

Przedsiębiorca ma także możliwość ubiegania się o wsparcie kapitałowe wdrożenia technologii na skalę przemysłow? poprzez fundusz venture capital zarz?dzany przez ARP Venture Sp. z o.o. z opcjonalnym wsparciem ze strony inwestora branżowego.

ARP Venture działa w obszarze przemysłowym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, inwestuj?c w projekty innowacyjne w fazie rozwoju produkcji seryjnej oraz w fazie ekspansji produktu.

ARP Venture oferuje udział w inwestycji partnera branżowego, który zapewnia wsparcie merytoryczne, dostęp do infrastruktury lub pomoc kapitałow?.

Realizuj?c transakcje jako koinwestor, oprócz środków pieniężnych ARP Venture dostarcza także wsparcie merytoryczne oraz operacyjne w trakcie realizacji projektu.

Aby spełnić kryteria inwestycyjne ARP Venture, projekty powinny wyróżniać się:

 • innowacyjności? produktow?   lub procesow?;
 • potencjałem do znacznego zwiększenia skali działalności;
 • pozytywnym oddziaływaniem na środowisko;
 • dynamiczn? kadr? zarz?dzaj?c? zdeterminowan? do osi?gnięcia celów;
 • produkcj? zlokalizowan? w Polsce;
 • produktem na etapie wdrożenia produkcji seryjnej lub ekspansji;
 • okresem inwestycyjnym do 5 lat;
 • zapotrzebowaniem na kapitał w wysokości   5-15 mln złotych.

ARP Venture oferuje przedsiębiorcom szeroki wachlarz różnych form finansowania:

 • inwestycje kapitałowe w formie objęcia udziałów/akcji;
 • pożyczki;
 • objęcie emisji obligacji;
 • dług konwertowany na kapitał;
 • dług podporz?dkowany.

ARP Venture nie angażuje się kapitałowo na etapie badań i rozwoju, w tym na etapie budowy prototypu. Nie inwestuje w projekty z obszaru technologii internetowych i telekomunikacyjnych, które ograniczaj? się do wytworzenia oprogramowania.

Więcej informacji: http://arpventure.pl/pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!