Aktualności firm stowarzyszonych

Plan inwestycyjny dla Europy: Polska

Grupa EBI i Europejski Fundusz Leasingowy wspierają finansowanie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorczości kobiet. Sekurytyzacja portfela leasingowego o wartości 2,1 mld PLN umożliwi odblokowanie dodatkowych środków w wysokości 3,1 mld PLN dla polskich firm. Transakcja jest objęta gwarancją Grupy EBI w ramach planu Junckera. Jedna trzecia środków pochodzących z nowych umów leasingowych objętych planem Junckera zostanie przeznaczona na wspieranie przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Grupa EBI), utworzona przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), wzięła udział w transakcji sekurytyzacji syntetycznej w Polsce zainicjowanej przez firmę leasingową Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), należącą do grupy Crédit Agricole. Celem transakcji jest wsparcie nowego finansowania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), spółek o średniej kapitalizacji i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, a także promowanie przedsiębiorczości kobiet.

Transakcja otrzymała gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnegona rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu Junckera. Transakcję zaaranżowała dla EFL firma StormHarbour. Jednocześnie, w ramach transakcji, CA CIB pełnił rolę doradcy w Grupie Crédit Agricole.

Grupa EBI przyznała EFL gwarancję w ramach portfela MŚP obejmującego transze senior oraz mezzanine o łącznej wartości 2,1 mld PLN (około 490 mln EUR). Plan Junckera zapewnia wsparcie transzy mezzanine o wartości 314 mln PLN (73 mln EUR) w ramach mandatu udzielonego EBI przez Komisję Europejską. Ryzyko związane z transzą senior o wartości 1,76 mld PLN (410 mln EUR) pokrywane jest w ramach środków własnych EFI. 

Transza mezzanine wsparta w ramach planu Junckera będzie promować przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Około 33% nowego finansowania udostępnionego przez EFL w ramach gwarancji EBI dla transzy mezzanine ma zostać przeznaczone na rzecz przedsiębiorczości kobiet oraz przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety.  

Dyrektor wykonawczy EFI, Pier Luigi Gilibert, powiedział: „Europejski Fundusz Inwestycyjny z zadowoleniem przystępuje w Polsce do umowy syntetycznej sekurytyzacji MŚP w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w tym kraju. Nowa transakcja z zaufanym partnerem, we współpracy z Bankiem i przy wsparciu planu Junckera, stanowi potwierdzenie doświadczenia Funduszu w zakresie uruchamiania inwestycji. Uwolnienie kapitału regulacyjnego w drodze sekurytyzacji umów leasingowych zwiększy zdolność EFL do finansowania MŚP na lepszych warunkach”. 

Wiceprezes EIB, Lilyana Pavlova, która nadzoruje operacje w Polsce i w krajach objętych polityką spójności, skomentowała: „Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw będących siłą napędową wzrostu gospodarczego jest głównym celem Grupy EBI. Promowanie firm ze znaczącym udziałem kobiet jest równie ważne w celu wspierania zdrowszego i bardziej dynamicznego środowiska biznesowego. Poprzez zagwarantowanie, aby odpowiednią część nowego finansowania przekazano na rzecz przedsiębiorczości kobiet, EBI i EFL przyczynią się do dalszego rozwoju polskiej gospodarki”. 

Członek Zarządu EFL ds. Finansów, Paweł Bojko, powiedział: „Jest to pierwsza syntetyczna transakcja przeprowadzona przez EFL. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że po zamknięciu w 2017 roku naszej pierwszej w historii sekurytyzacji typu „true sale”, w tym roku mogliśmy zrealizować kolejny projekt sekurytyzacyjny, tym razem o charakterze syntetycznym. Doceniamy zaufanie, jakim Grupa EBI obdarzyła EFL, i z dumą podejmujemy wspólne działania na rzecz realizacji w Polsce celów społecznych, takich jak wspieranie MŚP i sprzyjanie równości płci w biznesie. Transakcja nie tylko przynosi korzyści dla samej spółki, lecz także umacnia atuty całej grupy Credit Agricole SA, umożliwiając dalszy rozwój działalności grupy w Polsce”. 

Komisarz UE do spraw gospodarki, Paolo Gentiloni, powiedział: „W ramach tej współpracy Unia Europejska pomaga mikro- i małym przedsiębiorstwom w Polsce w rozwoju oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Dzięki wsparciu w postaci gwarancji w ramach planu inwestycyjnego dla Europy wartość nowego finansowania w ramach umowy wyniesie 2,1 mld PLN. Cieszy mnie zwłaszcza fakt, że jedna trzecia tych środków zostanie przeznaczona na rzecz firm prowadzonych przez kobiety. Wspaniała inicjatywa na szczeblu krajowym przy wsparciu Unii Europejskiej”. 

Dodatkowe informacje o transakcji: 

  • Dzięki dodatkowej zdolności kredytowej, uzyskanej w wyniku uczestnictwa Grupy EBI w operacji, EFL podejmie zobowiązanie umowne do wygenerowania kwoty czterokrotnie większej niż gwarantowany portfel w ramach nowego wsparcia finansowego dla nowych, realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa projektów kwalifikujących się do finansowania z EFIS.
  • Przełoży się to na udostępnienie beneficjentom końcowym nowego finansowania MŚP na łączną kwotę nawet 3,1 mld PLN (równowartość 723 mln EUR), przy czym przekazanie części środków o wartości 1,76 mld PLN (411 mln EUR) było możliwe dzięki EFI, a części o wartości 1,26 mld PLN (294 mln EUR) – dzięki EBI. Takie dodatkowe środki zwiększą dostęp przedsiębiorstw do finansowania oraz uruchomią nowe inwestycje, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i innowacyjności oraz wzrostu gospodarczego.
  • Operacja wesprze przedsiębiorczość kobiet, tj. przedsiębiorstwa, w których ponad 50% udziałów należy do kobiet i w których ponad 50% kadry kierowniczej stanowią kobiety, lub przywództwo kobiet, tj. przedsiębiorstwa, w których zarówno wykonawcza kadra kierownicza, jak i zarząd/komitet inwestycyjny (o ile istnieje), składa się w ponad 50% z kobiet.
  • Jest to druga transakcja sekurytyzacji dokonana przez EFL przy udziale Grupy EBI oraz pierwsza transakcja objęta gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem finansowym planu Junckera.
  • Poprzednia operacja w ramach współpracy Grupy EBI i EFL, mająca formę sekurytyzowanej transzy senioralnej, spełniającej kryterium „true sale”, została podpisana w listopadzie 2017 roku, a wszystkie środki z niej pochodzące zostały już przekazane beneficjentom docelowym. Około 80% przydzielonych środków zostało alokowanych w regionach objętych polityką spójności w Polsce, a 60% przekazano na rzecz mikroprzedsiębiorstw. Przewiduje się, że nową operację będzie cechował podobny poziom absorpcji środków.
  • Była to również czwarta syntetyczna sekurytyzacja MŚP w Polsce, ze wspólnym udziałem EBI i EFI.

Więcej informacj: 

Informacje o EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. 

Informacje o EFI

W skład Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego wchodzi również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania. EFI tworzy i realizuje projekty w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału wzrostu, gwarancji oraz instrumentów mikrofinansowych, które są przeznaczone dla tego segmentu rynku. W tej roli EFI wspomaga realizację celów UE w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. 

Informacje o planie inwestycyjnym dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy, czyli plan Junckera, został wprowadzony w listopadzie 2014 roku w celu odwrócenia tendencji spadkowych w zakresie poziomu inwestycji oraz wprowadzenia Europy na drogę do ożywienia gospodarczego. Zastosowane w nim innowacyjne podejście oparte na wykorzystaniu gwarancji budżetowej Unii Europejskiej udzielonej Grupie EBI umożliwiło – i nadal umożliwia – uruchomienie znacznych środków sektora publicznego i prywatnego na inwestycje w strategicznych sektorach europejskiej gospodarki. Plan Junckera umożliwił już wygenerowanie inwestycji o wartości ponad 450 mld EUR, w tym 21,2 mld EUR w Polsce, i zapewnił wsparcie dla ponad miliona przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w całej Europie. Najnowsze dane EFIS z podziałem na sektory i kraje można znaleźć tutaj lub w dziale Najczęściej zadawane pytania. 

Informacje o EFL

Spółka EFL rozpoczęła działalność w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Obecnie jest to uniwersalna instytucja finansowa oferująca szeroki zakres usług uzupełniających: leasing, pożyczki, faktoring, usługi najmu i ubezpieczenia. EFL jest pionierem w tym sektorze w Polsce. Spółka oferuje szeroką gamę produktów, dysponuje efektywną infrastrukturą i wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz świadczy profesjonalne usługi we wszystkich segmentach rynku. EFL wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansuje wysokobudżetowe transakcje dla klientów korporacyjnych. Spółka jest częścią grupy Crédit Agricole od 2011 roku. 

Kontakt dla mediów: 

EBI: Andrea Morawski, a.morawski@eib.org, tel.: +352 43 79 83427 / tel. kom.: +352 691 284 349
serwis internetowy EBI: www.eib.org/press – biuro prasowe: +352 4379 21000 – press(@)eib.org     

Komisja EuropejskaSiobhán Millbrightsiobhan.millbright(@)ec.europa.eu, tel.: +32 2295 7361 

EFL : Maja Lidke, e-mail : maja.lidke(@)efl.com.pl, tel. kom.: +48 603 630 166

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Od 1991 roku współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i siedmiokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 326 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!