Aktualności firm stowarzyszonych

Plac Zamkowy – Business with Heritage z certyfikatem BREEAM Very Good

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Budynek Plac Zamkowy – Business with Heritage, należący do spółki Senatorska Investment otrzymał certyfikat BREEAM z oceną Very Good, przyznany przez </strong><strong>Building Research Establishment Global</strong><strong>. Podstawą przyznania certyfikatu, był audyt oraz raport przygotowany przez licencjonowanego asesora. </strong></span></p>

>

Przy ocenie audytorów branych jest pod uwagę wiele zagadnień charakteryzuj?cych budynek, a w szczególności: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczna, dostępność środków transportu miejskiego, użyte materiały budowlane, zarz?dzanie eksploatacj? budynku, gospodark? wodn? i odpadami. Uzyskanie przez budynek certyfikatu BREEAM na poziomie Very Good – poza gwarancj? przyjazności ekologicznej, znacznie podnosi prestiż obiektu i oznacza dla najemców komfortowe warunki pracy oraz wymierne korzyści ekonomiczne. Według badań Unii Europejskiej liczba zwolnień lekarskich u osób pracuj?cych w “zielonych biurowcach” spada o 25-55%, zaś oszczędności w zużyciu energii elektrycznej sięgaj? aż 30% w stosunku do budynków wykonanych w tradycyjnych technologiach.  

Przyznanie certyfikatu BREEAM, to wielkie wyróżnienie i potwierdzenie, że droga najwyższych standardów, jak? obraliśmy już na etapie projektowania, była słuszna.” – powiedział Maksymilian Marcinkowski, prezes zarz?du Senatorska Investment. „Proekologiczne rozwi?zania s? szczególnie ważne np. w obliczu obecnego problemu z jakości? powietrza w stolicy. W naszym budynku zadbaliśmy zarówno o jakość, jak i o ilość świeżego powietrza, którego jest o połowę więcej, niż wymagaj? tego polskie przepisy, Zastosowane przez nas technologie przynosz? najemcom realne oszczędności i sprawiaj?, że Plac Zamkowy – Business with Heritage w pełni zasługuje na miano „zielonego budynku” – dodał.  

BREEAM New Construction  to wielokryterialny system oceny jakości nowych budynków, stosowany w Europie i na świecie, przez inwestorów oraz deweloperów. Przyznanie certyfikatu jest traktowane, jako wyraz uznania i symbol najwyższej jakości audytowanego budynku.  

"W budynku zostały wprowadzone rozwi?zania techniczne zalecane w specjalistycznych symulacjach przeprowadzonych już na etapie projektu. Ich głównym celem było zapewnienie wysokiego komfortu użytkownikom. Ważnym aspektem środowiskowym jest zaś fakt, że budynek niemal w całości został ocieplony izolacj? pochodz?c? ze źródeł niezależnie certyfikowanych, jako nienaruszaj?c?  równowagi ekologicznej – powiedziała Lucyna Magda - Assessor BREEAM International, Sweco Consulting.  

Więcej na temat... Plac Zamkowy – Business with Heritage to nowoczesny czterokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy klasy A+, zaprojektowany przez pracownię architektoniczn? „RKW Architektur +”, o całkowitej powierzchni najmu wynosz?cej 5  680 m2. Do  dyspozycji najemców oddano 1  626 m2.  przestrzeni usługowo – handlowej na  poziomie parteru oraz  pierwszego piętra od  strony placu Zamkowego, oraz  3  851 m2. powierzchni biurowej, znajduj?cej na  wyższych kondygnacjach. Budynek dysponuje dwupoziomowym parkingiem podziemnym na 27 miejsc oraz dodatkowo 12 miejscami naziemnymi w bezpośrednim s?siedztwie obiektu. Znaczenie inwestycji dla rozwoju miejskiej przestrzeni doceniło jury konkursu EuropaProperty CEE Investment & Green Building Awards, przyznaj?c mu nagrodę w kategorii najlepszej modernizacji roku 2015, w regionie Europy Środkowo -Wschodniej.  

Ryszard Woronowicz
Rzecznik Prasowy
Senatorska Investment
tel: 735  927 630  

Informacja rozszerzona  

Inwestycja Plac Zamkowy - Business with Heritage została zgłoszona i oficjalnie zarejestrowana w systemie certyfikacji ekologicznej BREEAM już na etapie projektu i otrzymała certyfikat BREEAM Interim z ocen? Very Good. Z pocz?tkiem tego roku budynek otrzymał finaln? certyfikację BREEAM z t? sam? ocen?. Oznacza to, że inwestycja gwarantuje poszanowanie środowiska naturalnego i zgodność z zasadami zrównoważonego budownictwa określonymi przez Unię Europejsk?. Szczegółowej analizie i ocenie poddano wszystkie elementy budynku, m.in. zagospodarowanie działki, czy wpływ obiektu na otoczenie. Budynek spełnił wymagania w różnych kategoriach, m.in. za energooszczędność, jakość zastosowanych materiałów czy jakość środowiska wewnętrznego budynku.  

Budynek był oceniany w 10 kategoriach: zarz?dzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizacja i transport do i z budynku, gospodarka wodna i ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarka odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologię, ochrona przed emisj? zanieczyszczeń, innowacyjność. Certyfikat na poziomie Very Good świadczy o trosce inwestora o zrównoważony rozwój, czyli o środowisko naturalne oraz komfort i zdrowie użytkowników. Ocena świadczy też o dbałości inwestora o zastosowanie najnowocześniejszych technologii przy realizacji budynku.  

Plac Zamkowy - Business with Heritage został zaprojektowany z uwzględnieniem rozwi?zań pro środowiskowych na każdym etapie, od fazy projektowania pocz?wszy, poprzez budowę, aż po eksploatację budynku po jej zakończeniu. Już na etapie rozwi?zań projektowych przewidziano zastosowanie instalacji oszczędzaj?cych energię i wodę oraz wył?cznie nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska materiałów, wolnych od lotnych zwi?zków organicznych. Niebagateln? kwesti? jest wykorzystanie zagospodarowanej lokalizacji, co nie powodowało konsumpcji nowych terenów niezagospodarowanych. Biurowiec Plac Zamkowy - Business with Heritage idealnie wpasował się w istniej?c?, znakomicie skomunikowan? tkankę miejsk? z aż 23 liniami autobusowymi i tramwajowymi oraz licznymi w tej okolicy sklepami, kawiarniami czy restauracjami.  

Najemcy o bardzo wysokich wymaganiach, szukaj? dla swoich biur wyj?tkowej lokalizacji, ale też zastosowanych przez inwestora proekologicznych rozwi?zań. Oznaczaj? one dla nich realne oszczędności, zwi?zane z kosztami eksploatacyjnymi biura. Na to dziś zwraca uwagę każdy najemca, ponieważ zielony budynek to wymierne oszczędności. Biurowiec Plac Zamkowy – Business with Heritage zużywa o 27,51 % mniej energii niż budynki bez certyfikacji.  

Z punktu widzenia użytkownika budynku najcenniejszymi punktami s? te uzyskane w kategorii komfort oraz transport. Liczy się dostęp światła naturalnego, niski poziom hałasu, właściwa jakość powietrza w pomieszczeniach. Nie tylko jego temperatura, wilgotność i odpowiednia wielokrotność wymiany, ale i niski poziom emisji szkodliwych dla zdrowia substancji. Komfort to także elastyczność rozwi?zań umożliwiaj?ca dostosowanie pomieszczeń do wymagań najemcy. W procesie certyfikacji oceniane były m.in. minimalna ilość światła dziennego na stanowiskach pracy, dostęp do widoku przez okna, strefowanie oświetleniem i urz?dzeniami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi, dostęp do komunikacji publicznej, czy najpowszechniejszych usług.  

Przykłady konkretnych rozwi?zań:  

Okna

Wszystkie okna s? trzyszybowe, co skutkuje znacznie lepsz? izolacj?. Okna od strony ulicy s? otwierane, a od strony dziedzińca – rozwieralne z blokad? otwarcia dla użytkownika. Okna wyposażone s? w kontraktony, które informuj?, że okno jest otwarte i automatycznie wył?czaj? klimatyzację. Szkło Pilkington Suncool 70/40 o szarym zabarwieniu nie tylko idealnie współgra z kolorystyk? pozostałych elementów elewacji. Przede wszystkim ł?czy znakomit? redukcję przepuszczalności promieni słonecznych z szeregiem cech zapewniaj?cych oszczędność energii oraz komfort użytkowników budynku. Przepuszcza duż? ilość światła, redukuj?c jednocześnie przepuszczalność cieplnej części promieniowania słonecznego. Właściwości niskoemisyjne powłoki sprawiaj?, że ciepło próbuj?ce wydostać się z pomieszczenia jest odbijane z powrotem do jego wnętrza. Celem było zapewnienie dostępu światła naturalnego jak największej liczbie stanowisk pracy, a jednocześnie zapobieżenie zjawisku lśnienia i, co ważne, uzyskanie równego poziomu natężenia światła w czasie dnia pracy. Ważne były też bardzo małe straty energii słonecznej i przeciwdziałanie przegrzewania się pomieszczeń.  

Ograniczenie emisji CO2

Wszystkie systemy i urz?dzenia zastosowane w budynku, ograniczaj?c konsumpcję energii, której zużycie jest głównym powodem emisji dwutlenku węgla, przyczyniaj? się do redukcji jego emisji. Już na etapie projektowania budynku wykonana została analiza niskoemisyjnych źródeł energii. W jej wyniku rekomendowany został system źródeł ciepła i chłodu. System ten został wdrożony, dzięki czemu oszczędności zużycia energii elektrycznej przekraczaj? 27 %. Biurowiec jest wyposażony w system BMS, który steruje i zarz?dza instalacjami wewnętrznymi – ogrzewaniem, chłodzeniem, oświetleniem, kontrol? dostępu. W budynku jest o ponad połowę więcej świeżego powietrza niż wymagaj? tego polskie przepisy (Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). W przypadku biurowca Plac Zamkowy – Business with Heritage jest to 50 m3/osobę/godzinę. Jednocześnie system klimatyzacji i wentylacji jest energooszczędny, zastosowano tzw. free cooling (poniżej 15 stopni C przestaj? działać elektryczne urz?dzenia chłodz?ce i następuje wymiana powietrza wewnętrznego z atmosferycznym).    

Ograniczenie zużycia wody

Zaprojektowano armaturę sanitarn? oszczędzaj?c? wodę. Jej zużycie jest minimalizowane dzięki elektronicznie sterowanym bateriom, wł?czaj?cym i wył?czaj?cym dopływ wody za pomoc? fotokomórki, wyposażonym ponadto w końcówki mieszaj?ce wodę z powietrzem.  

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej

We wszystkich pomieszczeniach budynku (zarówno tych przeznaczonych do najmu, jak i w powierzchniach wspólnych) zainstalowane jest wył?cznie energooszczędne oświetlenie typu led. Poprawia to efektywność energetyczn? oświetlenia i podnosi jego standard. Ponadto, wszystkie źródła światła w toaletach wyposażone s? w czujniki ruchu, co zapobiega nieumyślnemu pozostawieniu wł?czonego oświetlenia. Również oświetlenie zewnętrzne oraz szyldy najemców s? wł?czane i wył?czane za pomoc? czujników zmierzchowych.  

Wentylacja

W budynku zostało zamontowanych 10 central wentylacyjnych dostarczaj?cych do wnętrz świeże powietrze. Centrale wyposażone s? w system odzysku ciepła i chłodu tj. w wymienniki obrotowe lub krzyżowe oraz system pomp ciepła; dodatkowo centrale dla biur wyposażone zostały w filtry i nawilżacze powietrza. Centrale zapewniaj? dopływ po 50m3/h świeżego powietrza na każdego pracownika. Jest to szczególnie ważne dla alergików w okresie pylenia drzew, traw i kwiatów. Parametry powietrza nawiewanego do pomieszczeń s? stałe i określane przez administratora budynku w systemie BMS, wydajność systemów ogrzewania i chłodzenia powietrza jest regulowana automatycznie zależnie od temperatury zewnętrznej. W salach konferencyjnych możliwe jest automatyczne regulowanie ilości świeżego powietrza w zależności od liczby osób w nich przebywaj?cych.  

Klimatyzacja

Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w (4-rurowe) klimakonwektory, umożliwiaj?ce ogrzewanie pomieszczeń w zimę i chłodzenie latem. Klimakonwektory pracuj? na powietrzu cyrkulacyjnym i zostały dobrane w sposób umożliwiaj?cy zapewnienie w pomieszczeniach temperatury +20  ?C zim? i +24  ?C latem. Każdy z użytkowników ma możliwość zmiany (podniesienia lub obniżenia ) temperatury w pomieszczeniu o ok. 2  ?C. Współpracę systemu nawiewu i wywiewu powietrza dla poszczególnych pomieszczeń (świeże powietrze z central i cyrkulacyjne w klimakonwektorach) s? elementem projektów aranżacji tych pomieszczeń. W budynku przewidziano ponadto niezależne systemy dla wywiewu z toalet i pomieszczeń gospodarczych. Dzięki zastosowanej automatyce w systemie BMS eliminowany jest „czynnik ludzki” (wynikaj?cy choćby z zapominania o wył?czeniu światła) a to przyczynia się od oszczędności zużycia energii.  

Stanowiska dla rowerów

Ci, którzy lubi? ruch na świeżym powietrzu, mog? dojeżdżaj?c do pracy przyczynić się do poprawy stanu atmosfery, jeżeli zdecyduj? się zamienić auto na rower. Na dziedzińcu budynku Plac Zamkowy – Business with Heritage czekaj? na nich miejsca postojowe dla jednośladów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!